Umowa przedwstępna kupna działki niewydzielonej

W umowie brakuje terminu realizacji - sprawa bardzo istotna.. Dlatego każda umowa musi odpowiednio zabezpieczać prawa obu stron.. Kredyt hipoteczny a umowa przedwstępna.Umowa przedwstępna jest to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (art. 389 Kodeksu cywilnego).. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.ustalającej warunki zabudowy w ciągu trzech miesięcy od zawarcia umowy przedwstępnej, niniejsza um…