Porozumienie zmieniające wzór covid
 • Teksty
 • 21 października 2021 11:52

W porozumieniu jednak powinny znaleźć się informacje o grupach zawodowych, które zostały objęte .Przyjmuje się, że porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy stosuje się w przypadku zmian polepszających warunki pracy pracowników.. Bardzo rzadko zdarza się tak, że pracownika przez cały okres zatrudnienie w firmie obowiązują pierwotne warunki ustalone w umowie o pracę.Porozumienie z pracownikami może być zawarte tylko z określonymi grupami pracowniczymi - nie ma wymogu, żeby wszyscy pracownic…

Wzór sprzeciwu od kary nagany
 • Teksty
 • 17 października 2021 07:52

Nagana jest dotkliwszą karą niż upomnienie (chociaż obie formy kary uważa się za stosunkowo łagodne).. Odwołanie pracownik musi złożyć w ciągu 7 dni od dnia nałożenia na niego kary.Od decyzji pracodawcy wniósł on sprzeciw w terminie 14 dni, ponieważ przebywał na zwolnieniu lekarskim.. Mój podwładny, bez mojej zgody, zwolnił na dwie godziny naszego pracownika, który musiał udać się do lekarza.. Obok kary pieniężnej, upomnienia czy nagany ustnej, jest jedną z kilku możliwości dyscyplinowania prac…

Nieodpłatna cesja z umowy deweloperskiej a pcc
 • Teksty
 • 14 października 2021 17:52

Cesja umowy deweloperskiej nie zawsze wyłącza nas z opłat podatkowych - może mieć charakter odpłatny jak i nieodpłatny.. Sprzeciw dewelopera spowoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej.. W praktyce decyduje o tym charakter transakcji.. Jednocześnie organ podatkowy wskazał na art. 2 pkt 4 u.p.c.c.. Cesja też nie ma wpływu na ,,treść i kształt" stosunku umownego, który powstał na skutek zawarcia umowy developerskiej, gdyż prawa i obowiązki wynikające z tej umowy pozostają bez zmian.Koszty,…

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wrocław
 • Teksty
 • 13 października 2021 16:52

Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawienia mu jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca.. 10 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. oOŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI (dotyczy cudzoziemców - obywateli państw określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.. Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:OŚWIADCZENIE PODMIOTU DZI…

Formularz zgłoszeniowy na szczepienie
 • Teksty
 • 11 października 2021 00:52

pl i szukamy bloczka .Na początku roku, gdy uruchamiana była rejestracja seniorów na szczepienia przeciw Covid-19, równolegle wystartował również internetowy formularz, za pośrednictwem którego każdy mógł .Aby przystąpić do programu, do 11 grudnia 2020 r. należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy (wskazany w ogłoszeniu o naborze) i spełnić wymagania opisane w ogłoszeniu o naborze.. Wystarczyło podać imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i numer telefonu.Od 15 styc…

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego
 • Teksty
 • 9 października 2021 23:52

W przeciwnym przypadku taka umowa określana jest jako zwykły najem nieruchomości.. Należy tego dokonać w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy/rozpoczęcia najmu.Zawarcie umowy najmu nie wymaga co do zasady zgłoszenia do urzędu skarbowego, chyba że jest to umowa najmu okazjonalnego.. Jednakże jeżeli wynajmujący chce płacić zryczałtowany podatek od przychodów z najmu, powinien zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wybór tej formy opodatkowania w wymaganym terminie.Zgłos…

Wypowiedzenie kontraktu wzór
 • Teksty
 • 9 października 2021 10:52

(podpis pracownika) Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia ………………………………………….. Zgodnie z treścią § 14 pkt 3 umowy tylko spółce przysługuje prawo do rozwiązania kontraktu w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu .Ustawowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Polkomtel sp.. Pytanie: Czy jeżeli istnieje ważny powód dla rezygnacji prezesa zarządu (przewlekłą choroba), to ów prezes może w…

Podanie do policji lublin
 • Teksty
 • 8 października 2021 09:52

Podanie o wydanie zgody na wywóz broni i amunicji z terytorium RP.. Śląska 3/5.. Trzej napastnicy tymczasowo aresztowani - Aktualności - Kryminalni z KMP w Lublinie zatrzymali trzech sprawców rozboju na 23-letnim mężczyźnie.. W okolicy posesji oznaczonej numerem 2a odnaleziono nieprzytomnego mężczyznę wraz z hulajnogą.. 47-letni mieszkaniec miasta .22-letni mieszkaniec Lublina podczas próby zatrzymania potrącił samochodem policjanta.. KWP Lublin; Mail do dyżurnego; Skargi i wnioski; .. przykład…

Rachunek imienny od osoby prywatnej
 • Teksty
 • 7 października 2021 21:52

Wówczas nie ma potrzeby wystawiania rachunku a dowodem jest to umowa ,Opodatkowania musi dokonać wykonawca dzieła .Zgodnie z jego treścią obowiązkowymi elementami rachunku są: imiona i nazwiska (nazwy albo firmy) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi; data wystawienia i numer kolejny rachunku; określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;Fakturę imienną wystawia się kontrahentom będącym osobami fizycznymi, którzy nie deklarują…

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony koronawirus
 • Teksty
 • 7 października 2021 08:52

Jeśli jej czas trwania przekracza rok, powinna być zawarta na piśmie.. Warto wiedzieć, że według artykułu 55. kodeksu pracy, aby wypowiedzenie umowy na czas określony doszło do skutku - pracownik powinien przedstawić .. W serwisie można znaleźć niezbędne informacje .przyczynę wypowiedzenia umowy.. ), zgodnie z którym - jeżeli czas trwania najmu jest określony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.. Jeżeli nie ma Pani możliwości wypowiedzeni…