Sprzeciw pracownika od decyzji pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej

Pobierz

To jego prawo i za skorzystanie z niego nie może ponieść żadnych negatywnych konsekwencji.. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.W razie uchybienia temu terminowi przez pracodawcę uznaje się, że sprzeciw został uwzględniony.. Decyzji pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej zarzucam:Jeżeli pracownik wystąpi z pozwem sądowym przed wyczerpaniem tego trybu, sąd przekaże go pracodawcy do rozpatrzenia jako sprzeciw od nałożonej kary.. Wniesienie sprzeciwu po upływie 7 dni uprawnia pracodawcę do odrzucenia sprzeciwu bez merytorycznego rozpatrzenia.Jeśli przygotowuje informację o wymierzeniu kary porządkowej, to odpis tej informacji załącza się do części D akt osobowych.. Decyzja pracodawcy o rozpatrzeniu sprzeciwu od decyzji o ukaraniu pracownika str. 26 Wzór nr 7.Decyzji pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej zarzucam: .. Z tych względów proszę o uznanie za niebyłą wymierzonej kary porządkowej i wykreślenie adnotacji o ukaraniu z moich akt osobowych.. Pracodawca, chcąc ukarać pracownika jedną z przewidzianych w kodeksie pracy kar.Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.. Pracodawca uwzględnia lub odrzuca sprzeciw pracownika po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.Wzór sprzeciwu pracownika od wymierzonej kary porządkowej (imie i nazwisko pracownika) (miejscowość i data) (oznaczenie pracodawcy, do którego kierowane jest pismo)Pracownik może wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu karą porządkową..

Sprzeciw pracownika od decyzji pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej str. 24 Wzór nr 5.

(imię i nazwisko pracownika).. (oznaczenie pracodawcy) Sprzeciw pracownika od kary porządkowej Oświadczam, że nie zgadzam się z ukaraniem mnie karą porządkową o czym zostałem zawiadomiony pismem pracodawcy z dnia .. r. i wnoszę od tego ukarania sprzeciw.. Pismo pracodawcy skierowane do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowiska w sprawie kary porządkowej str. 25 Wzór nr 6.. Pobierz dokument - Sprzeciw pracownika od kary porządkowej 8,50 PLNJeśli w firmie nie działa organizacja związkowa, pracodawca rozpatruje sprzeciw od kary porządkowej samodzielnie.. Jeśli więc sprzeciw pracownika od kary porządkowej dotarł do pracodawcy po upływie ponad 7 dni od daty zawiadomienia pracownika o wymierzeniu mu kary, to oznacza, że jest on spóźniony i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.. Złożyła sprzeciw od tej kary 31 marca 2017 r. (data stempla pocztowego), który dotarł do nas 6 kwietnia 2017 r. W odpowiedzi na sprzeciw pracownicy powiadomiliśmy ją, że nie będzie on przez nas rozpatrzony, ponieważ zastał wniesiony po terminie.. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.Tryb ten ma na celu weryfikację decyzji pracodawcy o zastosowanej karze porządkowej..

... (data i podpis pracownika) (podpis pracodawcy lub osoby.(...)

Może o­n więc przyznać rację pracownikowi i uznać karę za niebyłą.Katalog stosowanych kar z tytułu odpowiedzialności porządkowej ma charakter zamknięty, co oznacza, że pracodawca nie może zastosować kary niewymienionej w kodeksie pracy.. stanowisku Sprzeciw pracownika od wymierzonej kary porządkowej Świadectwo pracy Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u .Wzór nr 4.. Zastosowanie kary niewymienionej stanowi wykroczenie za które pracodawcy grozi kara grzywny w kwocie od 1000 do 30.000,00 zł (art. 281 § 1 pkt 4 k.p.).Po roku nienagannej pracy z akt osobowych pracownika powinny zniknąć wszelkie ślady wymierzenia mu kary porządkowej.. - Ukarałem pracownika naganą za to, że 27 i 28 kwietnia br. nie stawił się w pracy bez usprawiedliwienia.- Kodeks pracy (tekst jedn.. O odrzuceniu sprzeciwu należy obowiązkowo powiadomić pracownika.. Podstawa prawna: art. 108-113 ustawy z 26 czerwca 1974 r.Od niniejszego orzeczenia przysługuje Panu/i prawo wniesienia sprzeciwu do pracodawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego pisma..

Decyzja, czy uwzględnić sprzeciw pracownika, należy do pracodawcy.

Trzeba jednak pamiętać, że zasadny sprzeciw nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, jeśli pracownik naruszy przy tym tryb wnoszenia sprzeciwu, przykładowo.Odrzucenie sprzeciwu od kary porządkowej - pobierz wzór pisma.Termin dla pracownika na wniesienie sprzeciwu wynosi siedem dni od dnia zawiadomienia go przez pracodawcę o wymierzeniu kary porządkowej.. Przyznaje on organizacji związkowej nieformalne prawo do decydowania o możliwości odrzucenia sprzeciwu.Pracodawca nie może zastosować wobec pracownika kary porządkowej po upływie 2 tygodni od chwili, w której dowiedział się o popełnionym przez pracownika naruszeniu oraz po upływie 3 miesięcy od dnia popełnienia takiego naruszenia.Pracownik ma prawo odwołać się od zastosowanej przez pracodawcę kary porządkowej.. Pismo pracodawcy skierowane do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowiska w sprawie kary porządkowej str. 25 Wzór nr 6.. Przepisy Kodeksu pracy nie zobowiązują pracodawcy do pouczenia pracownika o możliwości wystąpienia na drogę sądową.Pracownik może wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia od pracodawcy o zastosowaniu kary porządkowej.. Decyzja pracodawcy o rozpatrzeniu sprzeciwu od decyzji o ukaraniu pracownika str. 26 Wzór nr 7.Pracownica 22 marca 2017 r. została ukarana karą nagany..

Odrzucając go, nie musi instruować pracownika o możliwości odwołania do sądu.

Odrzucenie sprzeciwu przez pracodawcę upoważnia pracownika do wystąpienia do sądu pracy o uchylenie kary porządkowej w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu.Pracownikowi, wobec którego pracodawca zastosował karę porządkową z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w ciągu siedmiu dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu.Pierwsze z nich nakazuje pracodawcy wstrzymać się z decyzją o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu pracownika do ostatniego dnia 14-dniowego terminu.. W sprzeciwie pracownik powinien podnieść wszystkie swoje.Pracownik, który uważa, że kara została mu wymierzona bezpodstawnie lub z naruszeniem przepisów prawa może wnieść sprzeciw do pracodawcy.. wyrok SN z 21.5.1999 r., I PKN 70/99, OSNP Nr 15/2000, poz. 583), wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.Wzór nr 4.. Sprzeciw pracownika od decyzji pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej str. 24 Wzór nr 5.. Postępowanie reklamacyjne składa się z dwóch etapów: złożenia sprzeciwu do pracodawcy, który sam może zweryfikować swoją pierwotną decyzje co do ukarania oraz odwołania się do Sądu pracy z roszczeniem o uchylenie kary porządkowej.O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie (zob..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt