Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności a przychody podatkowe

Pobierz

Odpis odpowiada kwocie należności, których spłata nie została w żaden sposób zabezpieczona, a ryzyko ich nieściągalności jest znaczne.Dokonanie odpisu aktualizującego ma jedynie tymczasowy charakter.. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z którego wynika, że przychód podatkowy w przypadku rozwiązania odpisu aktualizującego należności powstałby pod warunkiem uprzedniego potraktowania tego odpisu .Według Spółki rozwiązanie odpisu aktualizującego nie powoduje powstania przychodów podatkowych, co Spółka uzasadnia tym, że odpis aktualizujący nie stanowił u niej kosztów uzyskania przychodów.Jeżeli więc zgodnie z przepisami ustawy o CIT na daną wierzytelność podmiot dokona odpisu aktualizującego i zaliczy go do kosztów dla celów podatkowych, a następnie dojdzie do przedawnienia wierzytelności, to o kwotę przedawnionej wierzytelności, w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące stanowiły koszt uzyskania przychodu - podatnik zobowiązany będzie zwiększyć swój przychód dla celów podatkowych.Z punktu widzenia prawa podatkowego istotne staje się uznanie tworzonych odpisów lub ich rozwiązywanie za koszt uzyskania przychodu lub przychód podlegający opodatkowaniu.. Takie zasady obowiązują również, gdy odpis .Stosownie do art. 16 ust.. 2a pkt 1.Gdyby w późniejszym czasie dłużnik uregulował należność objętą odpisem aktualizującym, wówczas równowartość tego odpisu należałoby wykazać jako przychód podatkowy w części, w jakiej odpis ten stanowił koszt uzyskania przychodu.Jednocześnie, w przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności (np. w związku ze spłatą należności), równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość należności i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych (art. 35c ustawy o rachunkowości).6 Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość inwestycji - akcji 4.000 7 Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 2.000 8 Przychody ze sprzedaży towarów 54.000 9 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 44.000 10 Świadczenia medyczne dla pracowników 8.000 11 Koszty narzutów na wynagrodzenia 16.000W kontekście sporządzania sprawozdań finansowych warto zwrócić ponadto uwagę na kwestię prawidłowej interpretacji zapisów po stronie debetowej konta odpisów aktualizujących..

Rozwiązanie odpisu a przychód podatkowy.

2 pkt 7c ustawy o PIT, który stanowi, że przychodem podatkowym jest równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów .W myśl bowiem art. 16 ust.. 1 zdanie 2 u.p.d.o.f.. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust.. Podatek od towarów i usług nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, gdyż - zgodnie z art. 14 ust.. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust.. Z koniecznością rozpoznania przychodu podatkowego mamy również do czynienia w przypadku uznania wierzytelności za nieściągalną, o ile wcześniej dokonano odpisu aktualizującego wartość należności i zaliczono go do kosztów uzyskania przychodów.Zatem rozwiązanie odpisu aktualizującego skutkuje w rozpatrywanym przypadku nie tylko powstaniem przychodu podatkowego, ale również możliwością zaliczenia "straconej" części należności do kosztów podatkowych.6.. Zgodnie z przepisami podatkowymi odpisy tworzone na przeterminowane należności nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.Zgodnie z art. 16 ust..

Przychód z tytułu rozwiązania odpisu wykazujemy w kolumnie 8 pkpir - pozostałe przychody.

nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, ale kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona w księgach firmy jako należne przychody, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona.Ewidencja księgowa odpisu aktualizującego wartość należności może przebiegać zapisami: .. Z kolei ewentualny odpis aktualizujący wartość należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie, ujęty w księgach rachunkowych na koncie kosztów finansowych, wykazuje się w rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika .Wynika to z art. 14 ust.. Zakaz ten wynika z przepisów art. 16 ust.. 1 pkt 26a ustawy o CIT, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust.. Definicja sprawy: 1471/DPD1/423-24/06/SG/2.. Spółka generuje także następujące przychody związane z działalnością gospodarczą, ale będące poza opodatkowaniem podatkiem VAT (pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe): odsetki bankowe; odsetki od należności, karne; rozwiązanie odpisu aktualizującego z tytułu należności; wycena instrumentów finansowych;Rozwiązanie odpisu następuje z chwilą ustania przyczyn jego dokonania, tj. w dacie spłaty należności objętej odpisem..

Odpis taki może bowiem ulec rozwiązaniu, a podatnik ma wówczas obowiązek zaliczyć wartość odpisu do przychodów podatkowych.A.

Mogą one oznaczać, że ustała przyczyna, dla której odpis zawiązano (np. spłata), dlatego odpis taki podlega rozwiązaniu (bądź odwróceniu) wynikowo, przez rachunek zysków i strat.Jeśli odpis aktualizujący lub rezerwa nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to ich rozwiązanie nie jest przychodem podatkowym.. Pan Henryk Nowak dokonał odpisu aktualizującego w dniu 10 lipca 2009 r. Na potwierdzenie swojej tezy Spółka przywołuje art. 12 ust.. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust.. Z przepisów tam zawartych wynika, że odpisy aktualizujące tworzy się na należności, w stosunku do których istnieje duże .Co do zasady odpisów aktualizujących, podobnie jak i nieściągalnych należności, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.. Przychód powstanie w momencie dokonania zapłaty, na ten moment podatnik jest bowiem zobligowany do rozwiązania odpisu aktualizującego wartość należności.. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Updop) i odpowiednio art. 23 ust.. Rozwiązanie odpisu aktualizującego na skutek ustania przyczyny, dla której go utworzono - np. przedawnienia się należności, na którą utworzono odpis, jej umorzenia lub uznania za nieściągalną - wiąże się z koniecznością wykazania przychodu podatkowego.Według Spółki rozwiązanie odpisu aktualizującego nie powoduje powstania przychodów podatkowych, co Spółka uzasadnia tym, że odpis aktualizujący nie stanowił u niej kosztów uzyskania przychodów..

- nie podlega on zaliczeniu do przychodów należnych.Rozwiązanie odpisu aktualizującego powinno nastąpić jako pozostałe przychody operacyjne.

1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Updof).Wskaźniki procentowe do wyliczenia odpisu powinny być ustalane w każdej jednostce odrębnie, czasem nawet różnie dla poszczególnych rodzajów należności, w zależności od tego, jak kształtuje się ich faktyczna ściągalność (która może być inna np. dla należności podatkowych, inna dla należności cywilnoprawnych z tytułu czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, a inna .Ustawodawca dopuszcza jednak możliwość uznania odpisu aktualizującego wartość należności za koszt uzyskania przychodów przy założeniu, że podatnik spełni określone poniżej warunki: podatnik dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w swoich księgach rachunkowych, zgodnie z regulacjami wynikającymi z ustawy o rachunkowości; należność objęta odpisem aktualizującym została wcześniej zaliczona przez podatnika do przychodów należnych; nieściągalność .Zatem, jeżeli utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności (które były przychodem zwolnionym z podatku dochodowego) stanowiło dla Spółki koszt uzyskania przychodów ze źródła zwolnionego z podatku dochodowego, to tym samym rozwiązanie tego odpisu stanowić będzie przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.Definicja Czy rozwiązanie odpisu aktualizującego na wierzytelności nie spowoduje stworzenia w słowniku.. 3 ustawy o CIT do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust.. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust.. 2a pkt 1 tej ustawy.Kwoty odpisu aktualizującego od kwoty należnych, choć nieotrzymanych odsetek nie zaliczymy zatem do kosztów uzyskania przychodów5.. PRZYKŁAD ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt