Uzasadnienie wniosku o likwidację barier architektonicznych

Pobierz

likwidację barier, w szczególności architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, 4. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.. Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów: oprzyrządowania samochodu, prawa jazdy, sprzętu elektronicznego,Uzasadnienie potrzeby likwidacji barier architektonicznych ze wskazaniem istniejących barier w miejscu realizacji zadania.. Na jego wniosek do Pełnomocników podlega korekcie, która może wynikać z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy np.:Ponadto dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.. Infolinia dodatkowa - 517 373 975.Wnioski o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych można otrzymać oraz złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w dowolnym czasie.. Infolinie.. Chciał wykonać w łazience przestrzeń kąpielową z panelem prysznicowym, zamontować kotarę lub szklane drzwi, siedzisko prysznicowe i uchwyty do łazienki.ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (załącznik do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych) (proszę wypełnić czytelnie i w języku polskim) 1) Imię i nazwisko pacjenta..

Likwidacja barier architektonicznych.

3) Data urodzenia.cel dofinansowania likwidacji barier architektonicznych Wskazanie istniejących barier architektonicznych, opis obecnej sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy, wykazanie/uzasadnienie ,że usunięcie barier poprawi sytuację osoby niepełnosprawnej.Co musi zawierać wniosek?. Czy wnioskowana kwota dofinansowaniado wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE* (wypełnić czytelnie w języku polskim)O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się.. Dz.U 2016 poz .Oświadczam, że likwidacja barier architektonicznych nastąpi w lokalu lub budynku mieszkalnym, którego jestem właścicielem lub użytkownikiem wieczystym albo posiadam zgodę właściciela lokalu lub budynku3.. 7 Załącznik nr 1 procedury A stosowanej do oceny wniosków .2.. Przy ubieganiu się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych nie obowiązuje kryterium dochodowe.wniosek o dofinansowanie musi zawierać uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celu jakim jest likwidacja barier architektonicznych; podstawą przyznania dofinansowania jest realizacja przedsięwzięcia umożliwiającego lub w znacznym stopniu ułatwiającego osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem;O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie może ubiegać się osoba która: 1) ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 2) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie.Zgodnie z zasadami programu dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych wynosi 80% całkowitego kosztu np. dostosowania łazienki, ale nie może on przekroczyć wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia..

Ocena punktowa wniosku na likwidację barier architektonicznych dla dzieci zał.

Należy również pamiętać, że o dofinansowanie można starać się przed przeprowadzeniem remontu.Osoba niepełnosprawna, która ubiega się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych lub w komunikowaniu się powinna złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi we wniosku.. osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież), jeżeli: mają trudności w poruszaniu się a rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych,Ocena punktowa wniosku na likwidację barier architektonicznych dla osób dorosłych zał.. Z Działu Rehabilitacji pobieramy do wypełnienia druk Wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych/technicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio dofinansowania ze środków Funduszu na ten cel, tj. jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu ostatnich trzech lat otrzymała dofinansowanie np. do likwidacji barier architektonicznych, to o kolejne dofinansowanie na ten cel może ubiegać się w następnym roku kalendarzowym, ale na inny zakres prac.Niepełnosprawny mężczyzna złożył do starosty wniosek o przyznanie mu dofinansowania ze środków PFRON na tzw. likwidację barier architektonicznych..

Wykaz planowanych przedsięwzięć w celu likwidacji barier oraz ich koszt.

Dofinansowanie do remontu łazienki dokonywane jest w ramach likwidacji barier architektonicznych .30-529 Kraków.. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE UBIEGAJĄCE SIĘ O DOFINANSOWANIE § 5 1.2. na likwidację barier architektonicznych .. Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-15.00 - obsługa dofinansowań i refundacji, wpłaty obowiązkowe, wsparcie osób z niepełnosprawnościami.. Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych należy załączyć: kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,Przeczytaj pełną informację na stronie PFRON o likwidacji barier architektonicznych.. Uzasadnienie potrzeby likwidacji bariery architektonicznej i oczekiwany wpływ na sytuacje osoby niepełnosprawnej i jej otoczenia (opisać w jaki sposób zlikwidowane bariery - wnioskowany sprzęt lub przebudowa, umożliwią lub ułatwią wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem)Załącznik Nr 1 do Regulaminu rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON Nr sprawy: PCPR.41124.. W przypadku niekompletnego wniosku wnioskodawca ma obowiązek uzupełnić braki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia w tej sprawie pod rygorem wykluczenia jego wniosku z .Realizacja rocznego planu wydatków na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych podlega bieżącej kontroli w zakresie realizacji finansowania przez odpowiedzialnego pracownika..

Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych można składać przez cały rok.

Infolinia PFRON - 22 581 84 10.. Title: Wnioski o dofinansowanie barier architektonicznych Author: Piotr Pindor Last modified by:Karta weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej.. Strona 6 z 6.. UWAGA!. 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach ul. Sobieskiego 5a 48 - 100 GłubczyceUzasadnienie negatywnej decyzji .. Wniosek o likwidację barier technicznych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych.. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mają możliwość starania się o częściowy zwrot kosztów przystosowania łazienki do potrzeb użytkownika z ograniczeniami ruchu.. Odpowiednie druki można otrzymać w PCPR lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony danego PCPR.. Oświadczam, że nie złożyłam/łem wniosku o przyznanie dofinasowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych,XI.. 1 pkt 7d ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób W przypadku dofinansowania likwidacji barier architektonicznych nie jest możliwe dofinansowanie powtórne takiego samego zakresu prac, chyba że nastąpiło istotne pogorszenie stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej, potwierdzone odpowiednia .Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.. (Wnioskodawca we własnym zakresie dokonuje rozpoznania cen (brutto) zakupu sprzętów, materiałów oraz kosztów robocizny wykonania usług .Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w bazie danych Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie dla potrzeb niezbędnych do realizacji dofinansowania na likwidację barier architektonicznych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j.. Wypełnia pracownik instytucji: Tak Nie Adnotacje osoby sprawdzającej Czy wniosek został podpisany przez osobę uprawnioną?. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się dla osoby niepełnosprawnej zgodnie z art. 35 a ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt