Wzór sprawozdania kwartalnego nieczystości ciekłe

Pobierz

za kwartaŁ.wzÓr kwartalnego sprawozdania sporzĄdzanego przez podmiot prowadzĄcy dziaŁalnoŚĆ w zakresie oprÓŻniania zbiornikÓw bezodpŁywowych i transportu nieczystoŚci ciekŁych sprawozdanie podmiotu prowadzĄcego dziaŁalnoŚĆ w zakresie oprÓŻniania zbiornikÓw bezodpŁywowych i transportu nieczystoŚci ciekŁych za … kwartaŁ .. rokwzÓr kwartalnego sprawozdania sporzĄdzanego przez podmiot prowadzĄcy dziaŁalnoŚĆ w zakresie oprÓŻniania zbiornikÓw .. nieczystości ciekłe uwagi5) iii.. z 2012r., poz. 630).Wzór sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r.w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. w zakresie oprÓ.. Powyższe oznacza, że dotychczasowy wzór, oznaczony symbolem DPE 4.2, nie ma zastosowania do sprawozdań składanych za I kwartał 2015 r. oraz kwartały następne.WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA .. nieczystości ciekłych do stacji zlewnej4) [m3] Nazwa i adres stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe Uwagi5) .. Do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z .Wzór sprawozdania kwartalnego wytwórcy obowiązujący do końca 2014 r. (DPE-4.1) - Paliwa ciekłe -Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska udostępnił na stronie internetowej 4 wzory sprawozdań określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630).NIECZYSTOSCI CIEKŁE IV..

Sprawozdanie_kwartalne_nieczystości_ciekłe wzór - KZG.

liczba wŁaŚcicieli nieruchomoŚci, od ktÓrych zostaŁy odebrane nieczystoŚci ciekŁe6) iv.. liczba wŁaŚcicieli nieruchomoŚci, od ktÓrych zostaŁy odebrane nieczystoŚci ciekŁe 6) iv.Sprawozdanie kwartalne sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: Opis: Dz.U.. dane osoby wypeŁniajĄcej sprawozdanieJest miejscem tworzenia strategii, forum dyskusji i ścierania się poglądów, platformą porozumień.. [WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI]9 wzÓr kwartalnego sprawozdania sporzĄdzanego przez podmiot prowadzĄcy dziaŁalnoŚĆ w zakresie oprÓŻniania zbiornikÓw bezodpŁywowych i transportu nieczystoŚci ciekŁych sprawozdanie podmiotu prowadzĄcego dziaŁalnoŚĆ adresat 1) w zakresie oprÓŻniania zbiornikÓw bezodpŁywowych i transportu nieczystoŚci ciekŁych.. Drukuj informację Sprawa: Sprawozdanie kwartalne sporządzane przez podmioty .. ]]>Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r.. Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, musi składać co kwartał sprawozdanie o tym ile ścieków odebrał z obszaru gminy lub gmin, na których prowadził działalność.Kwartalne sprawozdania sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za rok 2016 sporządza się zgodnie z dotychczasowymi przepisami czyli rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630).wzÓr kwartalnego sprawozdania sporzĄdzanego przez podmiot prowadzĄcy dziaŁalnoŚĆ w zakresie oprÓŻniania zbiornikÓw ..

Nieczystości ciekłe.

w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U.. Posłuchaj.. 2016, poz. 934 (załącznik 3) Formularz.2) wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 3) wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 3) wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;wzÓr kwartalnego sprawozdania sporzĄdzanego przez podmiot prowadzĄcy dziaŁalnoŚĆ w zakresie oprÓŻniania zbiornikÓw bezodpŁywowych i transportu nieczystoŚci ciekŁych Załącznik 5.. 2018, poz. 1627 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2018 r. Liczba stron: 1 Format pliku:Wzór sprawozdania kwartalnego podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe [pobierz].. Ł. rok adresatZałącznik do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu xlsx, 21.56 KB Formularz sprawozdania zawierającego informację o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (formularz 4ba) xlsx, 29.18 KBˆ Ekran szczegółów informacji - sprawa Pobierz dane XML Sprawa: Sprawozdanie kwartalne sporządzane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych..

sprawozdania wynika z art. 30b ust.

DANE OSOBY WYPEŁNIAJACEJ SPRAWOZDANIE Imię Nazwisko Telefon służbowy²) Faks służbowy²) E-mail służbowy²) Data Podpis i pieczątka ²) prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .. 5 wzÓr sprawozdania sporzĄdzanego przez podmiot prowadzĄcy ŁalnoŚĆ w zakresie oprÓŻniania zbiornikÓw bezodp ywowych i transportu nieczystoŚci ciekŁych .. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.Sprawozdanie kwartalne podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: Opis: Dz.U.. Ł. ywowych i transportu nieczysto.. "Bioodpady do osobnego pojemnika".. Obowiązek składania ww.. Wójt Gminy Sulików przypomina przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, którzy posiadają wpis do rejestru na terenie naszej gminy, o obowiązku złożenia .2) wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorni-ków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 3) wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; O b j a ś n i e n i a:Print Nieczystości ciekłe..

UWAGA nowy wzór sprawozdania już od IIIkw.

rok adresat1)Wzór tego sprawozdania został określony przez Ministra Gospodarki w rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1861).. sprawozdanie podmiotu prowadz.. Pobierz załącznik: Wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu dostępny jest wzór sprawozdania kwartalnego, określony w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1113), w wersji edytowalnej do .nieczystoŚci ciekŁych.. wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (plik .docx, rozmiar: 87 kB) Pobierz wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (plik .Poniżej zamieszczono wzór sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych w wersji edytowalnej do wypełnienia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt