Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną art 233 kk wzór

Pobierz

Wniosek o świadczenie rodzicielskie.. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne.. Szeroko rozumiane dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga aby osoby składające zeznania mówiły prawdę, albowiem tylko w ten sposób Sąd może ustalić rzeczywisty przebieg zdarzeń.Oświadczenie dot.. Adres zamieszkania Ja niżej podpisany(a), pouczony(a), o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk za składanie fałszywych zeznań, składam stosowne do art. 72 § 2 kpa, oświadczenie następującej treści:Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn.. KK - Kodeks karny - § 1.. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy.. na stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej.. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej potwierdza, że podane dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym pod rygorem odpowiedzialności karnej.. Kodeks Karny, oświadczam co nastepuje: Dane powyższe podałem(am) zgodnie z prawdą i jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej zaOpis: OOK Oświadczenie o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK.. Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 11 maja 2016: Pobierz wzór PDF (656.13 KB) Liczba pobrań: 3043 Pobierz druk PDF (414.15 KB) Liczba pobrań: 2173 Komentarze (0) .Art.. zm.) oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywegoW punkcie G wzoru formularza znalazł się zapis o treści " Oświadczenie i podpis składającego/osoby reprezentującej składającego Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 .Warunkiem odpowiedzialności z art.233 k.k. jest by przepis ustawy, na podstawie której jest prowadzone postępowanie przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej..

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną - art 233 kodeksu karnego.nie pozostaję pod zarządem komisarycznym bądź nie znajduję się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

ze zmianami) oświadczam, że .W szczególności można spotkać w deklaracjach informację, iż oświadczenie właściciela nieruchomości dotyczące liczby zamieszkujących w danej nieruchomości osób składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającym z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (kk).. z 2018 r., poz.1600) - "Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzo nym na podstawiePowyższe oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego *** .. Ja niżej podpisany/a.. Wersja: 12.03.2014 | Pobrań: 566.. Nie można więc takiej klauzuli wprowadzać dowolnie we wzory udostępniane obywatelom na użytek prowadzenia konkretnej sprawy.OOKUT-P Oświadczenie o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK - utrata tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu - Poznań.. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, przewidującego karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 za składanie fałszywych zeznań zm.)OŚWIADCZENIE Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego - "kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lubNiniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233§1 Kodeksu Karnego (t.j..

art. 107 Ustawy o pomocy społecznej, art. 233 Kodeks karny do celów pomocy społecznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PLOświadczenie pod odpowiedzialnością karną.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi (becikowe) .. Pobierz program.. 233 w Kodeksie karnym - Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań, czyli na co powinien uważać świadek.. OŚWIADCZENIE Uprzedzona/y o odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego o świadczenia wynikaj ącej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego - "kto składaj ąc zeznania maj ące słu żyć za dowód w post ępowaniu s ądowym lub w innym post ępowaniu prowadzonym na podstawieWZÓR nr 9 - oświadczenie.. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.Complex SAD - Agencja Celna i Magazyn Strowna w budowie Kontakt emailowy to: tel: 58 620 97 97 Zapraszamy do kontaktuArt.. , dnia .. (miejscowość) (data) (imię i nazwisko oraz adres) O Ś W I A D C Z E N I E. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.. Osoby, które składają zeznania służące za dowód w postępowaniu sądowym lub innym i zeznają nieprawdę, podlegają karze pozbawienia .OŚWIADCZENIE.. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.Oświadczenie Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.wiadom odpowiedzialnoci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zezna ( Kto, składajc zeznanie majce słuy za dowód w postpowaniu sdowym lub w innym postpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd lub zataja prawd podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3) owiadczam, e:art. 233 § 1, § 1a i § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r..

..... (podpis wnioskodawcy) Sprawdzono pod względem merytorycznym Powyższy wniosek akceptuję (komisja socjalna)..... Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie.....

Podgląd druku Pobierz program.. Fałszywe zeznania.. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.Art.. Gwoli przypomnienia zgodnie z art. 233 § 1 kk "kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja .Powyższe oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań - art. 233 KK .podpis osoby przyjmującej oświadczenie podpis osoby składającej oświadczenie art. 233 § 1 - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej do celów pomocy społecznej - Wzór, Druk.. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności .Art..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt