Wzór i nazwa grupy funkcyjnej fenoli

Pobierz

2013-02-16 22:14:22 Kto mi pomoże napisać wzór ogólny oraz podać nazwę grupy funkcyjnej charakterystycznej dla kwasów karboksylowych?Grupą funkcyjną, zarówno alkoholi, jak i fenoli, jest grupa hydroksylowa.. Fenyl to reszta od pierścienia benzenu, tak samo jak metyl jest resztą od metanu.. Ta grupa jest wspólną grupą pierścieniową.. Resztę cząstki fenolu lub alkoholu musisz ułożyć z tego: - widać też, że jeżeli będzie to fenol, to z tylko jednym atomem węgla występującym poza pierścieniem, jak dobrze widzę to będzie w grupie metylowej -CH3.-fenole np benzenol (potocznie p prostu fenol) C6H5OH grupa funkcujna -OH hydroksylowa -aldehydy np aldehyd mrówkowy HCHO grupa funkcyjna karbonylowa (nie narysuje tekstowo) -kw. karboksylowe np kwas octowy C2H5COOH grupa funkcyjna karboksylowa -COOH -estry np octan propylu C2H5COOC3H7 grupa funkcyjna estrowa -COO-Ogólna nazwa związku.. Oba związki różnią się jednak tym, że w alkoholach grupa funkcyjna jest przyłączona do tetraedrycznego atomu węgla (o hybrydyzacji sp 3) grupy alkilowej.. 2.Oceń, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.. Nazwa przedstawiciela tej grupy związków.. - Opisuje właściwości fizyczne benzenolu.. metan-ol, etano-diol JeŜeli w związku występuje grupa mająca pierwszeństwo przy wyborze głównej grupy charakterystycznej, grupy hydroksylowe wskazuje się przedrostkiem .1. wzór C2O5OH alkohol etylkowy grupa funkcyjna-OH 2..

Nazwa grupy funkcyjnej.

CHO- grupa aldehydowa (grupa karbonylowa) HCHO- metanal, aldehyd mrówkowy, CH₃CHO-etanal,aldehyd octowy.. Kwasy karboksylowe możemy podzielić na dwie grupy: kwasy monokarboksylowe (tłuszczowe) R-COOH, kwasy polikarboksylowe HOOC-R-COOH.Nazwa dla grupy!. aldehyd propinowy C3H7CHO - butanol, aldehyd masłowy Otrzymywanie:.9 Alkohole: nazewnictwo Jeśli w cząsteczce oprócz grupy hydroksylowej jest inna grupa funkcyjna, która ma pierwszeństwo w nazwie, wówczas grupę hydroksylową określa się przedrostkiem hydroksy (traktuje się jak podstawnik).. Mają wzór ogólny CnH2n+1 HCHO- metanal, aldehyd mrówkowy CH3CHO- etanal, aldehyd octowy C2H5CHO - propanal.. Nazewnictwo fenoliFenole i alkohole mają grupę OH.. 2CH3 OH + 2Na ----> 2CH3Ona + H2 licze na naj:)- podaje wzór i nazwę grupy funkcyjnej, która występuje w alkoholach, - zapisuje wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych, - podaje przykłady alkoholi w postaci wzorów wraz z nazwą,wyjaśnia pojęcie: grupa funkcyjna zna wzór grupy funkcyjnej alkoholi i fenoli na podstawie budowy cząsteczki zalicza substancję do alkoholi lub fenoli wyjaśnia pojęcia: alkohole pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe wskazuje wzory alkoholi pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych- Zapisuje wzory alkoholi polihydroksylowych: glikolu i gliceryny..

Wzór grupy funkcyjnej-OH-OH.

grupa C=O występuje na końcu łańcucha węglowego cząsteczki, atom węgla w grupie aldehydowej jest pierwszorzędowy, (łączy się z jednym atomem węgla grupy węglowodorowej) R- grupa alkilowa lub arylowa.. Jest ona charakterystyczna dla kwasów organicznych.. Wpisz w miejscu kropek literę P, jeśli zdanie jest.Aldehydy są to pochodne węglowodorów w których występuje co najmniej jedna grupa aldehydowa (-CHO) Alkanale to aldehydy wywodzące się od alkenów w których występuje tylko jedna grupa (CHO).. łańcuchowa (alifatyczna) pierścieniowa (aromatyczna) Ogólny wzór związku monohydroksylowego.. Alkohole są związkami organicznymi, w których cząsteczkach występuje przynajmniej jedna grupa —OH, nazywana grupą wodorotlenową lub grupą hydroksylową.. związków.. Nazwa grupy związków Alkohole Fenole Wzór i nazwa grupy funkcyjnej-OH grupa hydroksylowa-OH grupa hydroksylowa Wzór ogólny związku monohydroksylowego R‑OH Ar‑OH Dysocjacja nie dysocjują dysocjują - w wyniku dysocjacji fenoli powstaje odpowiedni anion i kation hydroniowy H O Wzór półstrukturalny i nazwa systematyczna przedstawiciela grupy CH -OH metanolFenole - charakterystyka Fenole to grupa organicznych związków chemicznych, które posiadają przynajmniej jedną grupę hydroksylową (-OH) połączoną bezpośrednio z atomem węgla pierścienia aromatycznego - w odróżnieniu od alkoholi węgiel ten ma hybrydyzację sp2, a nie sp 3.Fenol, C6H5OH - organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli..

Rodzaj grupy węglowodorowej.

Jest to pierścień benzenowy, w którym jeden atom wodoru jest zastąpiony przez podstawnik R. .. Od alkoholi odróżnia go bezpośrednie połączenie grupy hydroksylowej z pierścieniem aromatycznym, co wpływa na właściwości związku - m.in. na wzrost właściwości kwasowych.Fenolami nazywa się związki, w których grupa hydroksylowa związana jest bezpośrednio z pierścieniem aromatycznym.. 4 kwasy karboksylowe.Nazewnictwo alkoholi część 3.. - Podaje wzorem i nazwą przykład fenolu.. Ar- grupa arylowa, OH- grupa hydroksylowa.. Pamiętaj, że fenyl ≠ fenol !. Z kolei w fenolach jest powiązana z atomem węgla pierścieniem aromatycznym o hybrydyzacji spRola alkoholi i fenoli w życiu człowieka.. Grupa funkcyjna Z = -OH grupa hydroksylowa w połączeniach tworzy związki typu: alkanole o wzorze ogólnym C n H 2n+1 OH (alkohole) alkandiole o wzorze ogólnym C n H 2n (OH) 2; alkantriole o wzorze ogólnym C n H 2n-1 (OH) 3Zadanie: podaj nazwę i wzór grupy funkcyjnej hcooch3 Rozwiązanie: hcooch3 to ester mrówczan metylu nazwa zwyczajowa lub metanian metylu nazwa systematyczna2 Grupy główne wg malejącego pierwszeństwa kwasy karboksylowe -COOH bezwodniki kwasowe estry halogenki kwasowe amidy nitryle aldehydy ketony alkohole fenole tiole aminy iminy Nazwy alkoholi: R-OH i fenoli: Ar-OH, tworzy się dodając do nazwy związku macierzystego (R-H, Ar-H) przyrostek -ol, -diol, -triol, itd..

- Zapisuje wzór i podaje nazwę grupy funkcyjnej w aldehydach.

W wzorze sumarycznym masz jeden atom tlenu, więc będzie po jednej grupie OH.. Wzory i nazwy grup alkilowych: Alkan Wzór grupy alkilowej Nazwa grupy alkilowej (alkilu) CH 4 metan CH 3 - grupa metylowa ( metyl) C 2 H 6 etan C 2 H 5 - grupa etylowa ( etyl) C 3 H 8 propan C 3 H 7 - grupa propylowa ( propyl) C 4 H 10 butan C 4 H 9Wzór ogólny.. - Zna i stosuje wzór ogólny szeregu aldehydów.grupa funkcyjna, alkohole monohydroksylowe i polihydroksylowe, fenole, - podaje wzór i nazwę grupy funkcyjnej, która występuje w alkoholach, - zapisuje wzory ogólne alkoholi monohydroksylowych, - podaje przykłady alkoholi w postaci wzorów wraz z nazwą, - zalicza substancję do alkoholi (na podstawie budowy jej cząsteczki),To jest ogólna struktura fenylowej grupy funkcyjnej.. - Podaje charakterystyczne właściwości metanalu.. C2H5OH + 3O2 → 3H2O + 2CO2↑ 4.C6H12O6 ---> 2C2H5OH + 2CO2 powstaje alkohol etylkow ten sposób nazywa się fermentacja węglowodanów a C6H12O6 to glukoza:) 5. kwasowypołączenie grupy karbonylowej C=O i wodorotlenowej (hydroksylowej) OH z atomem węgla to grupa funkcyjna nazwana grupą karboksylową.. Kilka przykładów budowy różnych fenoli pokazuje poniższy Rys. Figure 1.2. fenole.. dihydroksyaceton kwas 2-fenylo-2-hydroksyoctowy (kwas migdałowy) Nazwy anionów alkoholanowych i fenolanowych tworzy się przez zamianę końcówki ol w nazwie .Na przykład grupa hydroksylowa (-OH) znajduje się w tablicy wyżej od halogenów czy grupy aminowej, dlatego związek o wzorze ClCH 2 CH 2 OH ma nazwę 2-chloroetanol i podobnie H 2 NCH 2 CH 2 OH to 2-aminoeatnol (chociaż w tym ostatnim przypadku można się też spotkać z nazwą zwyczajową etanoloamina).Pochodne węglowodorów zbudowane są z grupy alkilowej (alkil) i grupy funkcyjnej.. W powyższych przykładach nie ma żadnego fenolu, ponieważ nie ma tam nigdzie grupy ーOH dołączonej bezpośrednio do benzenu.. grupa C=O występuje wewnątrz łańcucha węglowego cząsteczki, atom węgla grupy karbonylowej jest drugorzędowy grupa halogenowa (−X) grupa hydroksylowa (−OH), charakterystyczna dla alkoholi i fenoli; grupa alkoksylowa (−OR), charakterystyczna dla eterów; grupa tiolowa (merkaptanowa) (−SH), charakterystyczna dla tioli; grupa sulfidowa (−SR), charakterystyczna dla sulfidów (tioeterów)Związki organiczne zawierające grupę funkcyjną Z = -OH można podzielić na trzy zasadnicze typy: alkohole; fenole; enole.. Grupy fenylowe są często oznaczane skrótem Ph w strukturach i wzorach.. Grupy fenylowe mają wzór C 6 H 5.. ŹródłaWzór grupy funkcyjnej.. 2C2H5OH+2K=2C2H5OK+H2 powstaje etanol potasu i wodór 6.. Fenolami natomiast nazywa się związki, w. poleca 85 %..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt