Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa warszawa

Pobierz

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.. W przeciwnym razie ślub będzie niemożliwy.. Ponadto wydaje treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu CywilnegoOkoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w świetle prawa jest jednak więcej i Urząd musi potwierdzić, że żadna z nich w danym przypadku nie występuje.. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia.. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa otrzymacie od kierownika USC, w większości przypadków podczas tej samej wizyty w urzędzie..

PODSTAWA PRAWNA2) wraz z zaświadczeniem stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zał.

Udając się po zaświadczenie do USC, trzeba pamiętać, że jest ono ważne tylko 3 miesiące od daty wydania.otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, otrzymać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, złożyć dokumenty do sporządzenia wniosku o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA (DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO) Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.. Wymagane dokumenty - dotyczy cudzoziemców: • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana; • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem,WYŁACZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA Stosownie do art. 15 ust.. Pieczęć urzędowa 6.. 1) do USC właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa w terminie 5 dni, odliczając dni uznane ustawowo za wolne od pracy.. Akt małżeństwa zostaje sporządzony najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania zaświadczeń; Osoba kontaktowa Danuta LebodaZaświadczenie (ważne 6 miesięcy) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego; Świadectwo uczestnictwa w katechezie przedślubnej obejmujące także spotkania w katolickiej poradni rodzinnej; Zaświadczenie (zaświadczenia) o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych lub dyspensy od nich.Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa: Zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego: Zawiadomienie o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana:Zaświadczenie (3 egz.).

Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.. Pootrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, otrzymać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, złożyć dokumenty do sporządzenia wniosku o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, otrzymać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, złożyć dokumenty do sporządzenia wniosku o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 zawiera formularz pt: "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" oraz "Zaświadczenie stanowiące podstawę aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art.1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego".Nowe prawo nakłada na kierowników USC obowiązek prowadzenia elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, dlatego w celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa nie trzeba już przedkładać odpisów wcześniejszych aktów (aktów urodzenia, dokumentów potwierdzających rozwiązanie małżeństwa w przypadku osoby rozwiedzionej lub aktu zgonu wcześniejszego współmałżonka wdowy/wdowca).W Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy od 22 kwietnia 2020 r. bezpośrednio realizowane są wyłącznie następujące sprawy: rejestracja stanu cywilnego w wybranych siedzibach USC (m.in. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, uznanie ojcostwa oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na najbliższe terminy ślubów, po uprzednim umówieniu telefonicznym)..

Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa strona o2/2 7.

Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa: Protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński: Protokół przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło.Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.. Zaświadczenie wydaje wybrany przez narzeczonych kierownik urzędu stanu cywilnego.Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Wymagane dokumenty: Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają dowody osobiste lub paszporty (w przypadku cudzoziemca).2.. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy.. Pieczęcie i podpis Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu cywilnego i pieczęć z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym.. Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik USC.. Jest ono ważne 3 miesiące od daty wystawienia.. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego wnosimy o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie przez Nas małżeństwa..

Pamiętajcie, że takie zaświadczenie jest ważne tylko 6 miesięcy.

Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy.. Zaświadczenie stwierdzające zawarcie małżeństwa konkordatowego (zał.Osoba wnioskująca o wydanie takiego zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód małżeńskich - nie tylko o fakcie niepozostawania w związku małżeńskim, ale także o braku bliskiego pokrewieństwa, które wykluczałoby zawarcie związku, braku informacji o chorobach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa itp.2.. Wydanie zaświadczenia następuje w terminie niezwłocznym.. o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wystawiane jest w miejscu stałego zameldowania jednego z narzeczonych.. Zaświadczenie wydaje wybrany przez narzeczonych kierownik urzędu stanu cywilnego.. • dowody osobiste lub paszporty.. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.. Jeśli kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia, dostaniecie pisemną odmowę.Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.. Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik USC.. DANE DOTYCZĄCE MAŁŻEŃSTWA: Ustalona data zawarcia małżeństwa:Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Podstawa prawna - Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.) - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.)- złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia - złożenie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada) Opłaty: Opłata skarbowa:1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt