Dokument potwierdzający tożsamość dziecka

Pobierz

Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, nie mogą samodzielnie złożyć wniosku.. Karta .jeśli ubiegasz się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych twojego dziecka lub podopiecznego (kradzież tożsamości) - potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego, że zawiadomiłeś organ ścigania (np. policję, prokuraturę) o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie jego danych osobowych.• odpis skrócony aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość dziecka, zaświadczenie ze szkoły/uczelni dla dzieci w wieku 18-25 lat albo zaświadczenie o niezdolności do pracy.. Wójt sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.Do podpisania umowy w oddziale, potrzebny jest dokument potwierdzający tożsamość dziecka, który został podany we wniosku.. Kiedy tożsamość osoby została ustalona, przejdź do Weryfi kacji uprawnień pacjenta.Dokumenty potwierdzające tożsamość klienta wymagane są jedynie do wglądu przy sporządzaniu umowy kredytu.. Wniosek powinien złożyć rodzic lub opiekun prawny.. Oprócz tych podstawowych danych dokument potwierdzający tożsamość może zawierać dane dotyczące imion rodziców, nazwiska rodowego, adresu zameldowania, miejsca urodzenia, wzrostu, koloru oczu oraz inne.W przypadku lotów międzynarodowych podstawowym dokumentem upoważniającym dziecko do podróży jest paszport, a wewnątrz Strefy Schengen dopuszczalny jest także tymczasowy dowód osobisty (dowód osobisty dla dziecka, które ma mniej niż 5 lat, jest ważny 5 lat, dowód osobisty dla dziecka, które ma więcej niż 5 lat, jest ważny 10 lat).dokumentu stwierdzającego wiek dziecka - może to być książeczka zdrowia dziecka, paszport dziecka..

Dokument potwierdzający tożsamość.

Posiadanie go jest obowiązkowe w większości krajów.. Aby uznać dokument za dokument tożsamości musi on zawierać określone dane, takie jak nazwisko, imiona, datę urodzenia, płeć oraz numer identyfikacyjny PESEL.. Brak opłat skarbowych i administracyjnych.. Termin załatwienia sprawy: na bieżąco.. W czasie wizyty w oddziale Rodzic otrzyma zestaw startowy PKO Junior zawierający między innymi materiały edukacyjne dla dzieci.Ze szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko, rodzice lub opiekunowie otrzymają link do strony internetowej, na której wypełnia się wniosek-formularz.. Paszport to obok dowodu osobistego jeden z najważniejszych dokumentów tożsamości, jakimi wylegitymować się ma.. Karta pobytu.. Dzieci w wieku powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego.Podczas składania wniosku o wyrobienie paszportu dla dziecka potrzebny będzie ważny dokument potwierdzający tożsamość - paszport lub dowód osobisty.Dokument tożsamości - co to jest?.

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

Przeniesienia ucznia do innej szkoły.. Dowód osobisty jest najważniejszym dokumentem, który powinni posiadać wszyscy pełnoletni obywatele.. Dowód osobisty.. Do złożenia wniosku potrzebne jest aktualne.Dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego (bez wizerunku) Kompletna dokumentacja medyczna związana z rozpoznanym poważnym zachorowaniem (wyniki badań potwierdzające chorobę) Jeśli zachorował małżonek - odpis aktu małżeństwa; Jeśli zachorowało dziecko - odpis aktu urodzenia dzieckadokument potwierdzający tożsamość (jesteś zwolniony z obowiązku przedłożenia ważnego dokumentu podróży lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy posiadasz zaświadczenie, że jesteś ofiarą handlu ludźmi i z uwagi na szczególne okoliczności nie posiadasz takiego dokumentu i nie masz możliwości jego uzyskania);w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość; w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie/ zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej;zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia i wymiarze czasu pracy matki dziecka, zawierające jej imię, nazwisko i nemer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano jej numeru PESEL lub oświadczenie matki dziecka o dacie podjęcia zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego .1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość; 2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa; 3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, albo kopię wniosku o wszczęcie postepowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka, z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu,rodzica - dokument potwierdzający tożsamość, małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa, dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość lub legitymacja szkolna, dziecka w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.» dziecko do 6. roku życia - poproś jego rodzica lub opiekuna o inny dokument potwierdzający tożsamość dziecka: paszport, dowód biometryczny, a przy ich braku skorzystaj z ustnego lub pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna dziecka..

Kserokopie tych dokumentów nie są wymagane.

Wnioskując o kartę dla dziecka, rodzic (opiekun) powinien okazać: legitymację szkolną lub dowód osobisty lub paszport dziecka dowód osobisty rodzica (opiekuna) W każdym przypadku rodzic lub opiekun musi mieć swój dowód osobisty.w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość; w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O KARTĘ DUŻEJ RODZINY: * w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; * w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający .w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku .DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O KARTĘ DUŻEJ RODZINY: * w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; * w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający ..

Dokument potwierdzający tożsamość; dokument potwierdzający dane osobowe dziecka.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt