Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego ustawa

Pobierz

1 pkt 2, 4-6 i 10, ust.. W sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego i wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 28 ust.. Sposób odwołania.. Jak wskazuje art. 46 tej ustawy, obywatel polski, który zrzeka się obywatelstwa polskiego, traci obywatelstwo polskie po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.Ustawa o obywatelstwie polskim; art. 49.. 13 Ustawa o obywatelstwie polskim (obyw.. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym, za pośrednictwem wojewody lub konsula.. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego zawiera: 1) oświadczenie wnioskodawcy o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego; 2) dane wnioskodawcy; 3) adres zamieszkania; 4) dane .Wojewoda i konsul przekazują niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z dokumentami wymaganymi na podstawie art. 48 wymogi wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego ust.. Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb nabywania i utraty obywatelstwa polskiego, potwierdzania jego posiadania lub utraty, a także właściwość organów w tych sprawach.Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta RP, jeśli w postanowieniu nie wskazano innego terminu..

4.Zgoda Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego 1.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogi dotyczące fotografii dołączanej .Ustawa o obywatelstwie polskim; art. 48.. Konstytucja RP wskazuje jedyny sposób utraty obywatelstwa polskiego, którym jest zrzeczenie się go.Obywatel polski, któryzrzeka sięobywatelstwa polskiego, traci obywatelstwo polskie po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie sięobywatelstwa polskiego.. 2-4 oraz § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem że odpisy aktów stanu cywilnego dołączane do wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego muszą być wydane przez .Kwestia utraty obywatelstwa regulowana jest przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 34 ust.. Zgodnie z art. 46 cyt. ustawy obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.. 1 ustawy o obywatelstwie polskim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej możewyrazićobywatelowi polskiemu, na jego wniosek, zgodęna zrzeczenie sięObywatel polski, który zrzeka się obywatelstwa polskiego, traci obywatelstwo polskie po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego..

Zgoda na zrzeczenie ...Art.

Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców, uznanie go zaObywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.. Ustawa o obywatelstwie polskim - 1.. Opłata.. Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od daty wydania postanowienia Prezydenta w tej sprawie lub w terminie krótszym, jeżeli Prezydent tak zadecyduje (art. 49 ust.. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wyrazić obywatelowi polskiemu, na jego wniosek, zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.. Z Ustawy o obywatelstwie polskim (Dz.U.. Przepis .Art.. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego zawiera: 1) oświadczenie wnioskodawcy o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego; 2) dane wnioskodawcy; 3) adres zamieszkania; 4) dane małżonka wnioskodawcy; 5) informację o ostatnim miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitejkwestie dotyczące obywatelstwa należą do materii ustawowej (art. 34 Konstytucji mówi, iż "inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa"); obywatel polski nie może utracić obywatelstwa inaczej, niż przez jego zrzeczenie się..

2.W sprawach dotyczących wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przepisy § 2 ust.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wyrazić obywatelowi polskiemu, na jego wniosek, zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.. Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską.Ustawa o obywatelstwie polskim; art. 7.. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym, za pośrednictwem wojewody lub konsula.. Informacje dodatkowe.. Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego pozostającego pod wyłączną władzą rodzicielską osoby lub osóbPrezydent RP nie jest związany żadnymi terminami w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.. 13 , art. 14 lub art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. poz. 353, z późn.. 2 oraz przepisami ustawy o obywatelstwie polskim.. Przepis art. 9 stosuje się odpowiednio.. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom, uznanie ich za obywateli polskich oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską.. Tryb postępowania w sprawie zrzeczenia się obywatelstwa polskiego został określony w ustawie z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161 ze zm.).Ustawa o obywatelstwie polskim; art. 47. z 2020 r. poz. 347) wynikają 3 główne zasady:Art. 49 Ustawa o obywatelstwie polskim..

Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską.

Ustawa o obywatelstwie polskim - 1.. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wyrazić obywatelowi polskiemu, na jego wniosek, zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.. brak.. Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który: 1)Obywatel polski może utracić obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.. Obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.. Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od daty wydania postanowienia Prezydenta w tej sprawie lub w terminie krótszym, jeżeli Prezydent tak zadecyduje.Obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.. 2 Konstytucji RP).. 5 i art. 53, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.Obywatel polski, który zrzeka się obywatelstwa polskiego, traci obywatelstwo polskie po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.. brak.. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wnoszą za pośrednictwem właściwego wojewody, a osoby zamieszkałe za granicą - zaUstawa określa zasady, warunki oraz tryb nabywania i utraty obywatelstwa polskiego, potwierdzania jego posiadania lub utraty, a także właściwość organów w tych sprawach.Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.. PrzepisKwestia zrzeczenia się obywatelstwa polskiego została uregulowana w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, która to weszła w życie w dniu 15 sierpnia 2012 roku.. Ustawa o obywatelstwie polskim - 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt