Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi art 88j

Pobierz

1 pkt 3-7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - czyli inaczej mówiąc Oświadczenie o karalności pracodawcy.oŚwiadczenie podmiotu powierzajĄcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczĄce okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w art. 88j ust.. 2017 poz. 1065 z późn.. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJIOświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust.. Wyjaśnieniapodmiotu dotyczące niedopełnienia warunkówwynikających z art. 88j ust 2bustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U.. Prowadzę / nie prowadzę* działalność gospodarczą, rolniczą lub statutową uzasadniającą powierzenie pracyOŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88j UST.. 2B (doc, 34 KB) Pobierz: Zezwolenia - 4.. 1 pkt 1 lub ust.. OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI.. Tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać .Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust.. 2017, poz. 2345 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. Liczba stron:oŚwiadczenie podmiotu powierzajĄcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88j UST..

1-5 ustawyoŚwiadczenie podmiotu powierzajĄcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi .

1 Pkt 3-7 Ustawy Z Dnia 20 Kwietnia 2004 R. O Promocji Zatrudnienia I Instytucjach Rynku Pracy - Oświadczenie Dot.Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dołącza do wniosku: oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust.. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Opis: Dz.U.. 6 pkt.. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy * 1 PKT 3-7 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY * Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 ustawy z dniaPobierz: Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art 88j ust.. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa art. 88j ust.. 2b USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY* Oświadczam, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba fizyczna, która działa w jego imieniu: 1.Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j (docx, 51 KB) Pobierz: Zezwolenia - 3a..

Data i czytelny podpis podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wzór do pobrania).. czynu zabronionego), w przypadku spółek oświadczenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji wymienione w KRS, a spółek cywilnych - wszyscy wspólnicy.. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyPobierz: 5-oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgloszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (pdf, 424 KB) Pobierz: 6-oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art 88j ust 1 pkt 3-7 ustawy (docx, 23 KB)oŚwiadczenie podmiotu powierzajĄcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczĄce okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w art. 88c ust.. 1 PKT 3-7 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art.OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJACEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88j ust.. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie .wykonywanie pracy cudzoziemcowi * oświadczenie składa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który występuje z wnioskiem o: 1) wydanie zezwolenia na pracę; 2) wydanie zezwolenia na pracę sezonową; 3) wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę; 4) wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.wykonywanie pracy cudzoziemcowi * o świadczenie składa podmiot powierzaj ący wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który wyst ępuje z wnioskiem o: 1) wydanie zezwolenia na prac ę; 2) wydanie zezwolenia na prac ę sezonow ą; 3) wydanie przedłu żenia zezwolenia na prac ę; 4) wydanie przedłu żenia zezwolenia na prac ę sezonow ą.W przypadku gdy podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi posiada zaległości w opłacaniu składek ZUS konieczne jest dołączenie do składanego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, aktualnego Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Przedłużenie Zezwolenia Na Pracę Cudzoziemca Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Oświadczenie Podmiotu Powierzającego Wykonywanie Pracy Cudzoziemcowi Dotyczące Okoliczności, O Których Mowa W Art. 88j Ust..

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

5 PKT 1-6 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R.Oświadczam, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba, która działała w jego imieniu: 1. wykonywanie pracy cudzoziemcowi * oświadczenie składa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który występuje z wnioskiem o: 1) wydanie zezwolenia na pracę; 2) wydanie zezwolenia na pracę sezonową; 3) wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę; 4) wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.1.. 1 pkt 1 oraz w art. 88j ust.1 pkt 9 lit b, art. 88z ust.. Oświadczenie art. 88j ust.. DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88j UST.. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;dokument albo takiego dokumentu jako autentycznego używał.. zm.) *.oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust.. Posiadam/nie posiadam* środki finansowe lub źródła dochodu niezbędne do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi, 2.. 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJACEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZACE OKOLICZNOSCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88j UST..

oŚwiadczenie podmiotu powierzajĄcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczĄce okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w art. 88j ust.

5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (załącznik nr 18 do rozporządzenia ws.. 1 PKT 3-7 USTAWY Z DNIA.Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust.. 1 pkt 3-7 ustawy (pdf, 313 KB) Pobierz: Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (docx, 45 KB)Art. 88j.. wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o .oŚwiadczenie podmiotu powierzajĄcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88z UST.. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 R. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyOpis: OPPWPC Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust.. (imię i nazwisko/nazwa)……………………………………………………….. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgloszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (docx, 46 KB)Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli: .. w sprawach szczególnie skomplikowanych.. 1 pkt 3-7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi: 1) w toku postępowania: a) złożył .oŚwiadczenie podmiotu powierzajĄcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczĄce okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w art. 88j ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt