Wzór sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Pobierz

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie Fbplan rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela kontraktowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2021-02-08)Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Podobnie jak w przypadku planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu, przepisy nie określają również formy sprawozdania z realizacji planu rozwoju .- kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora, - kopię oceny dorobku zawodowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora, -kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego..

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Jeżeli nauczyciel nie uwzględni w planie rozwoju zawodowego uwag dyrektora, to dyrektor nie zatwierdza planu i nauczyciel nie odbywa stażu na kolejny stopień.. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.. 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. poz. 2215) oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie .3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, 4) ocena dorobku zawodowego za okres stażu, 5) dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań egzaminacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego, 6) inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.4 Analiza i ocena pracy -analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych -sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty - ocena opiekuna stażu V 2009 5 Przygotowanie sprawozdania -opis realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju V 2009SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Elżbieta Pyszko Stanowisko: nauczyciel religii Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół w Bukowsku Posiadane kwalifikacje: - Wykształcenie wyższe magisterskie zSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię: Dominika Nazwisko: Winiarska Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie Data odbywania stażu: 1.09.2013 - 31.05.2014 Opiekun stażu : mgr Monika MisztalSprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty..

Sprawozdanie z realizacji planu.

9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianownego 1 2,0 (2020-12-11)Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie nowych umiejętności przydatnychPamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku .. Doskonalenie warsztatu pracy oraz metod poprzez obserwację zajęć (rozmów) prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.. Ważne!. Na sprawozdaniu umieszcza się datę jego wpływu.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.Nie ma obowiązującego wzoru planu rozwoju zawodowego.. Z dniem 1 września 2019 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im..

To jest ważna przyczyna, naSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Nauczyciel stażysta ODC.

Opracowanie: Anna Kiełb Marzec 2020 Centrum Edukacji Nauczycieli w KoszalinieSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota Jasztalsprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty (semesrt i) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za pierwszy semestr roku szkolnego 2008/2009Wzór 38.. 7/14 Gotowy wzór wniosku sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowegoDokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty..

Plan rozwoju zawodowego.

Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.. W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres odbywanego stażu, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji tak dla nauczyciela, jak i szkoły.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu".Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Author: asia Last modified by: asia Created Date: 2/3/2010 7:34:00 PM Company: p Other titles: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażystyDokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt