Zgłoszenie zmiany stanu stada świń wzór

Pobierz

Lochy i ich liczba zadeklarowana we wniosku do ARiMR muszą być tożsame z lochami zakwalifikowanymi na Wykazie.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja do Oddziałów Regionalnych ARiMR druków systemowych dla bydła, owiec i kóz oraz dla świń, na które składają się następujące formularze, których nazwy określa załącznik nr 2 do umowy: 1) Zgłoszenie siedziby stada (Z-1/105) - 27 600 sztuk; 2) Zgłoszenie miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych (Z-2/105) - 300 sztuk; 3) Wniosek o wydanie duplikatu .2) wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz prowadzonej w formie papierowej; 3) zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.. Wystarczy, że odpowiednio się je oznaczy.. Doprecyzowano, że w takim przypadku oznakowanie musi być wykonane niezwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada przez zwierzę (obecne przepisy nie wskazują żadnego terminu na .3 Sposób wypełniania wierszy księgi rejestracji świń przez posiadacza Okładka - strona 3 Zmiana stanu *) PRZYBYCIE do siedziby UBYCIE z siedziby Lp (1) Stan początkowy liczba (2) Numer identyfikacyjny (3) przybycia (4a) (4b), które przybyły do (5) stanu (6) Dane o miejscu, z którego przybyły (7) ubycia (8a) tym samym, które ubyły ze (9) tym samym stanu (10) Dane o miejscu, do .Przemieszczenie świń-wnioski..

Korekta zgłoszenia zmiany stanu stada świń ZBYWAJĄCY.

Jeśli chodzi o bydło, trzeba podać: numer siedziby stada, datę dokonania spisu, wypisać numery wszystkich sztuk, w prawym górnym rogu wpisać wyraz "BYDŁO" oraz nie zapomnieć o podpisie.Poniżej wzór spisu świń, który musi prowadzić każdy właściciel trzody chlewnej w Polsce.. Zgłoszenie zmiany stanu stada świń (ZZSŚ-1/16, ZZSŚ-2/12, ZZSŚ-3/12) Druk składany przez posiadacza/y zwierząt, w których siedzibach zaszły następujące zdarzenia dotyczące świń: 1.. Dla naszych potrzeb sprzedamy jedną loszkę (numer oznakowaniu na zwierzęciu 456…001) do ubojni, a numer kupującego zwierzęta ustalimy na 246…001.Aby dokonać spisu bydła czy świń należy wykorzystać wzory przeznaczone dla owiec bądź kóz.. Jesteś tutaj: Strona Główna.. Wskazać, którego gatunku zwierząt w danej siedzibie stada Spis dotyczy; 4.Średnioroczny stan stada może być potrzebny w wielu sytuacjach, np. kiedy chcemy policzyć ile czego w gospodarstwie będziemy potrzebować w danym roku - od pasz, ściółki, wody, po ilość ha do zagospodarowania obornika lub gnojowicy, stawiania nowych budynków inwentarskich, płyt czy zbiorników.. Zgłoszenie zmiany stanu stada świń NABYWAJĄCY.Zgłoszenie zmiany stanu stada świń | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.. Formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich..

2.Wypełniając spis stada należy: 1.

Osoby, które chcą uzyskać decyzje dotyczące uznania stad bydła za urzędowo wolne od : gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła oraz za uznanie stad owiec i kóz za urzędowo wolne od brucelozy powinny wypełnić wniosek o uznanie stada.Wzory do obliczania stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich i przelotowości (średniej rocznej liczby zwierząt) WYJAŚNIENIA DO OBROTU STADA Sztuki przelotowe są to sztuki, które przeszły przez daną grupę technologiczną w ciągu roku, (które przebywały w danej grupie technologicznej w ciągu roku).W formularzu obrotu stada wpisuje się stan początkowy zwierząt i dokonuje stosownych przeklasowań zwierząt w obrębie danej grupy technologicznej w ciągu roku.. Zgłoszenie zmiany stanu stada świń (możliwy do wykorzystania jako druk dwupodpisowy do 31.12.2020, a od 01.01.2021 tylko jako jednopodpisowy do wyczerpania zapasów) Zgłoszenie zmiany stanu stada świń ZBYWAJĄCY..

KUPNO (z innej siedziby stada/pośrednika); 2.

Ponadto dane zawarte w .Spis stanu stada zwierząt gospodarskich.. Przeznaczony dla posiadaczy zwierząt gospodarskich portal IRZplus ruszył w sierpniu 2018 r. Aplikacja ta łączy funkcje gromadzącej wszystkie informacje o hodowanych przez rolnika zwierzętach elektronicznej księgi stada KUPNO/SPRZEDAŻ; 4.Zgłoszenie zbiorcze zmiany stanu stada świń Zgłoszenie zmiany stanu stada świń (wielopozycyjne) Zgłoszenie przemieszczenia bydła poprzez targ 3. padnięcie: Zgłoszenie padnięcia, zabicia, uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz 4. ubój: Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni Zgłoszenie uboju świń w rzeźni Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kózAktualizowanie stanu siedziby stada w przypadku wystąpienia siły wyższej Znaki identyfikacyjne Znakowanie świń kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochyStan pocz ątkowy stada Zmiana stanu stada Liczba sztuk zwierz ąt Data zdarzenia (dzie ń, miesi ąc, rok) Kod zdarzenia Liczba sztuk świ ń, które przybyły do stada lub ubyły ze stada Adres i numer siedziby stada, z którego zwierz ęta przybyły, lub adres i numer siedziby stada, do którego zwierz ęta ubyły Stan stada po zmianieOsoby utrzymujące zwierzęta w gospodarstwie powinny wypełnić zgłoszenie / wniosek w celu zarejestrowania się w rejestrze gospodarstw..

SPRZEDAŻ (do innej siedziby stada/pośrednika); 3.

Autor: Jarosław Wiciński: Odpowiada: Jarosław Wiciński: Wytworzył: Jarosław Wiciński: Data ostatniej zmiany: 2019-03-11 07:31:07 .Zgłoszenie przemieszczenia świń w nowym prawie: Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.Zgodnie z tegoroczną nowelizacją ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz ma obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia.. W polu "Numer siedziby stada" należy wpisać numer siedziby stada, w której spis został przeprowadzony; 3. .. wniosek o przemieszczenie do stad czerwona.docx wniosek o przemieszczenie ze stada.docx oświadczenie o zakończeniu hodowli.docx Osoby odpowiedzialne.. Właściciel zwierzęcia gospodarskiego z gatunku świnia ma obowiązek: zgłosić do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: wszystkie zdarzenia powodujące zmniejszenie lub zwiększenie liczby zwierza w siedzibie stada w terminie 7 dni;danym gospodarstwie, np. w przypadku zdarzeń typu: kupno, sprzedaż, padnięcie świń, ubój w gospodarstwie oraz w przypadku zmiany kategorii produkcyjnej, np. kiedy prosięta zostaną odsadzone i będzie określane jako warchlak, czy też warchlak ukończy 10 tydzień życia i będzie określany jako tucznikAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyposażyła portal IRZ plus w nowe funkcje przydatne korzystającym z tego internetowego narzędzia rolnikom.. W przykładzie przyjęto następujące parametry obrotu stada: •stan początkowy: maciory 40 szt., tuczniki 60 szt., warchlaki 41 szt., prosięta 67 szt.,Zapis ilości "pod-stad" ma konsekwencje gdy chcemy wypisać zgłoszenie zmiany ilości zwierząt.. Spis obejmuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt przebywających w stadzie.Posiadacz świń zgłasza zwierzę do rejestru poprzez zgłoszenie Agencji faktu oznakowania zwierzęcia lub wwozu zwierzęcia sprowadzonego z zagranicy, na formularzu zgłoszenie świń do rejestru udostępnionym przez Agencję którego wzór jest określony w załączniku nr 9 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 w sprawie oznakowania owiec, kóz oraz świń, paszportów koni, prowadzenia rejestrów i ksiąg rejestracji.. Zmiany w organizacji pracy od 6 maja 05/05/2021;W przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia następujących zdarzeń:W przypadku zmiany stanu posiadanych loch lub wymiany lochy na inną, Hodowca/Posiadacz zobowiązany jest, przy składaniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej, dołączyć aktualną kopię Wykazu loch objętych programem ochrony zasobów genetycznych.. Każdy posiadacz bydła, owiec, kóz i świń ma obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia.. Możemy kontrolować wydatki i efektywniej zarządzać finansami, ale także stadem.Na nowo zostały określone też zasady znakowania świń.Teraz należy dokonać takiego oznaczenia przez kolczyk lub tatuaż z numerem siedziby stada, w której świnia się urodziła, przed opuszczeniem przez to zwierzę gospodarstwa, jednak znakowanie musi się odbyć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia urodzenia się świni.Rolnik ma też obowiązek poinformować ARiMR o fakcie utraty .Identyfikacja i rejestracja świń.. Posiadacz bydła, świń, owiec lub kóz prowadzi księgę rejestracji tych zwierząt odrębnie dla każdej siedziby stada w formie: 1) papierowej albo 2) elektronicznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt