Wzór wniosku do sądu o przymusowe leczenie odwykowe

Pobierz

Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.. Zażywanie narkotyków powoduje obumieranie mózgu i kazdy narkoman jest chory psychicznie, bo inaczej by tego świństwa nie bral.Jednak Sąd Najwyższy orzekł inaczej (sygn.. Wynajął adwokata, który miał zrobić apelację.. 1: 1: 12 Październik 2010, 22:02 Łukasz Obrał: Wzór wniosku do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na złożenie przez opiekuna prawnego (kuratora) wniosku w ośrodku pomocy społecznej o umieszczenie ubezwłasnowolnionego w DPS.Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania.Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.. Postanowienie sądu w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego zastępuje zgodę pacjenta na leczenie i kierownik pla-cówki odwykowej czy inna osoba przyjmująca go na leczenie nie powinna pytać zobowiązanego o zgodę.Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego może być złożony do sądu tylko przez określone podmioty.. WNIOSEK: Przymusowe Leczenie Alkoholika - Leczenie Uzależnień Author: ŁukaszDo pobrania druk i wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe w formacie .pdf i .doc do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. 1 ustawy: Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez zgody wymaganej w art. 22, osoba chora psychicznie:Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe)..

Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?

Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.Przymusowe leczenie w trybie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.. W sytuacji, gdy sąd wyda prawomocne postanowienie o zastosowanie leczenia odwykowego, osoba, której leczenie dotyczy ma obowiązek w wyznaczonym dniu stawić się na to leczenie.. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego jest jedną z wielu form motywowania osoby uzależnionej, by podjęła decyzję o poddaniu się .Zobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika.. Sąd wszczyna postępowanie nie na wniosek rodziny osoby uzależnionej, lecz na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.Pozwala na to artykuł 13 kodeksu cywilnego, który wskazuje alkoholizm jako jedną z przesłanek do częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia, które również pozwala skierować chorego na przymusowe leczenie odwykowe bez jego zgody.. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.Przymusowe leczenie alkoholika ubezwłasnowolnienie (bez jego zgody) Często zdarza się, że alkoholik w sposób niekontrolowany dysponuje rodzinnym mieniem i nie zgadza się na rozdzielność majątkową..

Wysłać alkoholika na odwyk lub przymusowe leczenie w zakładzie.

Po umieszczeniu dziecka na przymusowym leczeniu, sąd opiekuńczy nie rzadziej niż co 6 miesięcy bada, czy leczenie jest nadal konieczne.. Nie wiem jak sformułować uzasadnienie, zeby to jakoś z sensem brzmiało.. Wtedy ktoś z najbliższej rodziny (współmałżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzeństwo) może złożyć do sądu .Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego syna, córki …………(imię i nazwisko)…… urodzonego .. (podać datę i miejsce urodzenia)., zamieszkałego w…………….. (podać miejsce aktualnego zamieszkania).. na przymusowe leczenie odwykowe.Na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, .. z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec Pana/Pani:Właśnie piszę wniosek o skierowanie na rpzymusowe leczenie.. W tym celu zakład, w którym dziecko przebywa, również co 6 miesięcy sporządza i przesyła do sądu opinię w tym zakresie.Wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym..

Przypadki w jakich można zastosować leczenie przymusowe.

Title: WZÓR O LECZENIE OSOBY UZALEŻNIONEJZłożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.. Zgodnie z treścią art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, leczenie odwykowe jest dobrowolne, przy czym ustawodawca wprowadził pewne wyjątki.Ja dzisiaj powiedziałam dośc i skladam do Wydzialu Cywilnego wniosek o przymusowe leczenie psychitryczne z wykorzystaniem ustawy z 1994 roku o ochronie zdrowia.. Są nimi prokurator oraz gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.. Sąd może na czas leczenie poddać ją nadzorowi kuratora.Ta sprawdzi, jak dalece choroba alkoholowa ojca jest zaawansowana, i może wystąpić do sądu z wnioskiem o skierowanie go na przymusowe leczenie.. Wniosek musi zostać złożony do właściwego sądu przez osoby do tego uprawnione.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.Zwalnianie dziecka z przymusowe leczenia odwykowego.. DO WNIOSKU: Wnioskodawcą może być: członek rodziny pracodawca .. Komisja podejmuje stosowną decyzję włącznie ze skierowaniem sprawy do Sądu Rejonowego o zastosowanie przymusowego leczenia..

Do pobrania druk i wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe w formacie.

Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.. Wniosek o ubezwłasnowolnienie kieruje się do sądu okręgowego w miejscu zamieszkania alkoholika.Sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego - krok po kroku Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24-35) i według obecnego stanu prawnego nie jest to leczenie o charakterze przymusowym.Mimo że procedura nie jest leczeniem przymusowym, to stosuje się w niej pewne elementy przymusu.. Przydatny dla osób, w których domu występuje problem nadużywania alkoholu.Jeśli komisja uzna, że są podstawy do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do sądu rejonowego.. Od tamtej pory adwokat się nie odzywał a partner znając go dobrze mu zaufał.. Co ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny odDział do Spraw Pozakarnych przy Prokuraturze Rejonowej w Dębicy WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur.Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę .. "Przystań - Ośrodek Leczenia Uzależnień" Nasz ośrodek od lat zajmuje się pomocą, dla osób uzależnionych.. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.. Pije kobieta, zaniedbuje dzieci zaciaga długi.Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formatach .doc oraz pdf.Wzór wniosku o przymusowe leczenie.. Taki wniosek może też złożyć prokurator.2.Uczestnik postępowania powinien podjąć leczenie odwykowe 3.W związku z powyższym postanowiono złożyć wniosek do Sądu o wszczęcie czynności zmierzających do skierowania Pana na leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego Wnioskodawca wnosi o dopuszczenie następujących dowodów: - przesłuchanie w charakterze świadka mamęPonad rok temu matka mojego partnera wniosła do Sądu Rodzinnego o przymusowe poddanie Go leczeniu odwykowego.. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) Author: KOMPUTER Last modified by: MOPiRPA3 Created Date: 11/3/2003 12:45:00 PM Other titles (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) .na leczenie odwykowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt