Upoważnienie dokumentacji medycznej

Pobierz

1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.. Powyższe kwestie zostały uregulowane przepisami dotyczącymi prawa pacjenta do dokumentacji medycznej zawartymi w rozdziale 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.. Prawem każdego pacjenta jest możliwość uzyskania pełnej dokumentacji medycznej z placówki, w której zostało podjęte leczenie lub rehabilitacja po wypadku.. Ja, niżej podpisany legitymujący się dowodem osobistym Seria ……….. Nr .Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta: .. , adres .. Pesel .. .Zasady, które dotyczą udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów zostały uregulowane w sposób szczegółowy w aktach prawnych: ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na żądanie osoby uprawnionej.. Adres zamieszkania……………………………………………………….. Bezsprzecznie ma także prawo do tego, aby upoważnić wskazaną osobę trzecią.. W związku z tym osoba trzecia uzyskuje określone prawa.Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta:.. Imię i nazwisko pacjenta: …………………………………………………………………………………………………………………… 2.. Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.Pobierz załączony wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej i uzupełniony przekaż pracownikowi recepcji..

Pacjent m prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej.

Warto podkreślić fakt, że pacjent może upoważnić więcej niż jedną osobę, a najczęstszą formą udzielania zgody jest pisemne upoważnienie.Upoważnienie może być wyrażone poprzez pisemne upoważnienie złożone w ramach formularza rejestracyjnego dla Pacjenta podczas przyjęcia w ramach UCK WUM do szpitala lub w ramach rejestracji w poradni lub w ramach odrębnego pisma, które należy dołączyć do dokumentacji medycznej Pacjenta, bądź do wniosku do udostępnienie dokumentacji medycznej.. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r., poz. 417 z późn.. W tym celu będzie musiała okazać pracownikowi recepcji uzupełniony druk upoważnienia.. W tym celu będzie musiała okazać pracownikowi recepcji uzupełniony druk upoważnienia.. Upoważnienie może określić zakres oraz czas obowiązywania, w tym czy dotyczy to całości dokumentacji medycznej czy jedynie jej .Upoważnienie nie jest bowiem pełnomocnictwem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tak więc prawo dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta osoba upoważniona zachowuje również po jego śmierci (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 września 2013 r.Rodzaj dokumentacji medycznej: Data i podpis osoby przyjmującej wniosek Data i podpis osoby składającej wniosek * wypełnić jeśli dotyczyZgodnie z jego treścią pozwolono na udostępnienie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej w innej placówce, gdzie pacjent leczył się wcześniej, do udostępnienia jej dokumentacji medycznej w placówce , w której pacjent zmarł z powodu leczenia tej samej choroby , pomimo braku upoważnienia w tej placówce.Przedstawiciel ustawowy pacjenta (rodzic lub opiekun prawny) W razie śmierci pacjenta - osoba przez niego upoważniona do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu (upoważnienie powinno znajdować się w historii choroby) lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.Upoważnienia dla osób wykonujących zawód medyczny - czy są konieczne (komentarz eksperta) Czy lekarz może mieć dostęp do danych pacjentów z innego oddziału; Darmowa kopia dokumentacji medycznej dla osoby upoważnionej przez pacjenta; Dokumentacja medyczna w dobie pandemii - 9 pytań i odpowiedziJeśli z treści upoważnienia złożonego przez pacjenta wynika ogólne uprawnienie do dostępu do dokumentacji medycznej, bez wskazania na jednostkę chorobową i placówkę medyczną, poradnię czy oddział to należy przyjąć, iż takie upoważnienie będzie skuteczne również w innych placówkach medycznych wyjaśnia Wiktoria Ucieklak w komentarzu w Serwisie Prawo i Zdrowie.Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (np. szpital, poradnia, prywatna placówka) ma obowiązek udostępnić Twoją dokumentację medyczną Tobie, Twojemu przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez .Dokumentacja medyczna..

dotyczącej mnie dokumentacji medycznej (w rozumieniu art. 26 ust.

Z LECZENIA W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM.. Upoważnienie może określić zakres oraz czas obowiązywania, w tym czy dotyczy to całości dokumentacji medycznej czy jedynie jej .W przypadku planowanego odbioru kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć "Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej" (wzór - Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu), sporządzone w obecności pracownika uprawnionego do udostępniania dokumentacji medycznej.Kopię dokumentacji medycznej możesz odebrać osobiście lub przez upoważnioną przez Ciebie osobę.. Wystarczy wypełnić wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej, może również upoważnić do tego inne, wskazane przez siebie osoby.. zm. i oświadczam, co następuje: 1.Upoważnienie do zgody równoległej do wydania dokumentacji medycznej (zgoda równoległa jest to zgoda wyrażona równocześnie przez dziecko między 16 a 18 r.ż.. W OPOLU.. Imię i nazwisko pacjenta………………………………………………….. data i czytelny podpis osoby upoważniającej data i czytelny podpis osoby upoważnionejWzór upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej stanowi Formularz Upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej.Osoba upoważniona przez pacjenta - decyzją pacjenta dostęp do jego dokumentacji może być udzielony dowolnej osobie, nie tylko spokrewnionej lub spowinowaconej z pacjentem..

Pobierz odpowiedni druk: Upoważnienie do pozyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej.

……………….……….Upoważnienie dotyczące uzyskiwania dokumentacji medycznej Niniejszym oświadczam, iż zostałem zapoznany z uprawnieniami wynikającymi z uprawnieniami wynikającymi z art. 26 ust.. Formy wniosków o udostępnienieUpoważnienie może być wyrażone poprzez pisemne upoważnienie złożone w ramach formularza rejestracyjnego dla Pacjenta podczas przyjęcia w ramach UCK WUM do szpitala lub w ramach rejestracji w poradni lub w ramach odrębnego pisma, które należy dołączyć do dokumentacji medycznej Pacjenta, bądź do wniosku do udostępnienie dokumentacji medycznej.. i rodzica/opiekuna prawnego) Data i czytelny podpis osoby Data i podpis upoważnionegoUPOWAŻNIENIE PACJENTA DO WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.. Aby ją otrzymać pacjent lub osoba przez niego upoważniona powinna złożyć do podmiotu leczniczego z którego chciałaby otrzymać dokumentację medyczną - wniosek.Katalog podmiotów uprawnionych do dostępu do dokumentacji medycznej jest szeroki.. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).. Zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta podmiot udzielający świadczeń medycznych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.Problematyka dokumentacji medycznej dotyczy zarówno świadczeniodawców medycznych jak i pacjentów..

Kopię dokumentacji medycznej możesz odebrać osobiście lub przez upoważnioną przez Ciebie osobę.

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………….………………………..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt