Podanie do dyrektora szkoły o przyjęcie do szkoły podstawowej

Pobierz

Niniejszym, działając w imieniu niepełnoletniego syna: _____, na podstawie 552.. Moja córka od 1 września 2014 roku będzie uczęszczać do Państwa Gimnazjum, jednak w wyniku rekrutacji została przypisana do klasy [oznaczenie klasy].Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie.. miasto.. Zamiast danych ucznia w lewym górnym rogu powinny znaleźć się dane rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.Czy trzeba składać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły?. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zapewnienie miejsca w szkole.. IX LO im.Odręczne podanie do dyrektora szkoły z uzasadnieniem przeniesienia dziecka; Aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie -imię, nazwisko, data urodzenia (dopiero po przyjęciu ucznia); Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy (z czerwca ubiegłego roku).. Jesteśmy najstarszą niepubliczną szkołą we Wrocławiu.. Wypełniony wniosek z załącznikami składamy w gab.. środek: PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY.. (pełna nazwa szkoły ponadpodstawowej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Wypełniają: uczeń i rodzice / opiekunowie prawni.. 6.W podaniu do dyrektora szkoły napisz również adres i pełną nazwę placówki (nawet jeśli jest długa) — np. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im.. (na środku strony) Imię i nazwisko Dyrektor Gimnazjum integracyjnego nr X w Y Zwracam się z uprzejmą prośbą o przepisanie mojej córki, imię i nazwisko, do klasy [oznaczenie klasy]..

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do Państwa szkoły.

Jednocześnie informujemy, że nasze dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021 w .. mail: .. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY ………………………………………………………………….. (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych*) ………………………………………………………………….. (miejsce zamieszkania ) ………………………………………………………………….. (telefon kontaktowy) Do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie Zwracam/y* się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2 w .Podanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń chce się przenieść albo w ramach której chce zmienić jedynie klasę.. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie internetowej szkoły.Podanie o przyjęcie do innej klasy adresuje się do dyrektora szkoły, do której uczeń chce się przenieść albo chce zmienić klasę.. kod pocztowy i miejscowość.. Marii Kann w Warszawie, ul. ZWM 10 do klasy…………………………….. Wypełnia uczeń.. Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka / jest zameldowane.. Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej - pobierz wzór Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism..

Dotychczas uczęszczałem do szkoły XYZ.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.. 103 (sekretariat).PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 319 im.. Dane kandydata: 1 Imiona i nazwisko………………………………………………………………………………………….WNIOSEK O PRZYJĘCIA DZIECKA SPOZA REJONU Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 im.. Wniosek o przyjęcie szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech.. Dyrekcji.. Gustawa Morcinka w Katowicach do klasy ………………….w roku 2019/2020 Dane osobowe kandydataDyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Pl. Metziga 14 64-100 Leszno .. Jeśli uczeń osiągnął pełnoletność podanie może złożyć sam, a jeśli nie skończył jeszcze 18 lat, w jego imieniu podanie może złożyć opiekun prawny.Łódź, dnia ….. Do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 116 w Łodzi PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKAb) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku, c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.. Zwracam si ę z uprzejm ą pro śbą o przyj ęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3 im..

nazwa szkoły.

Marii .. wzór podania o przyjęcie dziecka do szkoły Author: user Created Date: 3/22/2013 11:37:16 AM(wypełnia dyrektor szkoły podstawowej) ZGŁOSZENIE / WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 Zgłoszenie/wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.. Od roku 2006, na poziomie ponadgimnazjalnym, kształcimy uczniów w programie Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma Programme.Oznacza to, że wszyscy uczniowie do 18 roku życia zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - bez względu na obywatelstwo - będą przyjęci do publicznej szkoły podstawowej i .do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im.. Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy składa się odpowiednio do Dyrektora pierwszej wybranej szkoły.Zespół Szkół EKOLA (szkoła podstawowa, gimnazjum, międzynarodowa szkoła ponadgimnazjalna) istnieje od 1990 roku; organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Oświatowa EKOLA..

52 582582 2 5285 22 5.Jak napisać podanie o przyjęcie ucznia do szkoły.

Bolesława Limanowskiego w Warszawie.. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w roku szkolnym 2021/2022.. Wrocław, dnia 2020.08.24 (data po prawej) Twoje imię i nazwisko.. Jeśli uczeń nie jest jeszcze pełnoletni (nie ukończył 18 lat), w jego imieniu wniosek składa jego opiekun prawny np. rodzic.KWESTIONARIUSZ ORAZ PODANIE DO DYREKTORA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ _____ (miejscowość, data) Proszę o przyjęcie mojej/mojego *) córki/syna do klasy _____ Katolickiej PublicznejZespół Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa u św. Pankracego w Jeleniej Górze 1)wypełniamy pismem drukowanym KWESTIONARIUSZ ORAZ PODANIE DO DYREKTORA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ _____ (miejscowość, data)Podanie do dyrektora szkoły prawie niczym nie różni się od podania o przyjęcie do szkoły.. Miejscowość, data: (po prawej) Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Telefon kontaktowy: Pełna nazwa szkoły Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do (nazwa szkoły, do której piszemy podanie).z prawej: imię i nazwisko dyrektora.. UWAGA!. Prośbę swoją motywuję profilem klasy ABC, który jest szczególnie bliski moim zainteresowaniom/wysokim poziomem nauczania języków obcych w .Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora szkoły o zmianach w rodzinie, które stanowiły podstawę przyjęcia dziecka do szkoły.. Po wypełnieniu formularza, należy go podpisać i zanieść do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy priorytetów.swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem danych jest szkoła, do której kierowany jest Wniosek.. Gustawa Morcinka w Katowicach Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 65 im.. Ulica i numer mieszkania.. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe.Dyrektor szkoły _____ Pan/Pani _____ Adres szkoły: _____ PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY HUMANISTYCZNEJ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt