Rezygnacja+dyrektora+szkoły+za+porozumieniem+stron

Pobierz

Przy PRZENIESIENIU jakie obowiązują terminy?. Dyrektor szkoły, przed odwołaniem wicedyrektora, powinien zasięgnąć opinii organu prowadzącego, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki (o ile została w szkole lub placówce .Jako wicedyrektor szkoły złożyłem dyrektorowi rezygnację z pełniącego stanowiska 6 czerwca z 3 miesięcznym wypowiedzeniem.. Przepis art. 38 ust.. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Termin wypowiedzenia rozpoczyna bieg w momencie otrzymania przez dyrektora szkoły pisma organu odwołującego ze stanowiska.Właśnie tę odprawę może otrzymać nauczyciel mianowany, który rozwiąże stosunek pracy w trakcie roku szkolnego za porozumieniem stron, pod warunkiem że inicjatorem tego porozumienia będzie pracodawca, czyli szkoła, w związku z przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy.Dyrektor szkoły o zamiarze wypowiedzenia umowy nauczycielowi ma obowiązek zawiadomić reprezentującą go zakładową (międzyzakładową) organizację związkową.. Powiadomilam dyrektora o moim zamiarze na poczatku grudnia i pracowalam do konca I semestru.Czersk.. Wójt w takim przypadku może się jedynie zgodzić na zwolnienie dyrektora z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 36 2 kp).. Organ prowadzący zmusił mnie do złożenia u dyrektora szkoły pisma z rezygnacją z funkcji wicedyrektora.Wicedyrektor może złożyć rezygnację ze stanowiska, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.. Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę, oczywiście za zgodą obu stron.Cofnięcie powierzenia tych obowiązków wymaga zawarcia kolejnego porozumienia stron lub wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę.. Wniosek o odwołanie dyrektora szkoły - wzór Należy jeszcze wspomnieć o odwołaniu dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną.. Rozwiązując umowę, sąd może w miarę .Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy.. Rezygnacja dyrektor DD Senior+ Burmistrz Czerska nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.. Od tej osoby dostalam informacje, ze moge zwolnic sie kiedy chce, nawet ze skutkiem natychmiastowym.. Musi jednak dokonać tego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.. Ten sam organ może odwołać nauczyciela z tej funkcji m.in. w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 38 ust.. Termin złożenia wniosku czy prośby, o PRZENIESIENIE (wiem, że to po między szkołami, dyrektorami ale czy też po między organami prowadzącymi szkołę?. Zapytaliśmy o tę kwestię również Joannę Ossowską, szefową wspomnianego DD Senior+.. Sama rezygnacja pracownika nie będzie więc wystarczająca.Jeden z dyrektorów naszego zakładu jest zatrudniony na podstawie powołania.. 7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że funkcję wicedyrektora mam nadal pełnić i ma to potrwać do końca miesiąca czyli do końca września, a w innej jeszcze jego interpretacji jeszcze 30 dni, strasząc mnie przy tym dyscyplinarką!Zgodnie z przepisami prawa pracy każdą umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron.. W takim wypadku strony umawiają się kiedy ulega rozwiązaniu stosunek pracy i od kiedy pracownik nie musi świadczyć pracy.3.. 20 października br. zwrócił się do nas z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 14 listopada 2010 r. Czy pracodawca może wyrazić na to zgodę, czy musi być wypełniona wynikająca z Kodeksu pracy procedura odwołania równoznaczna z wypowiedzeniem umowy o pracę temu pracownikowi?16_Zarządzenie Wójta_Burmistrza_Prezydenta w sprawie odwołania dyrektora szkoły (przykład).rtf : .. 084_Rezygnacja pracownika z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór).rtf : .. 159_Wniosek pracownika o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (przykładowy wzór).rtf : 41,2k : 160_Rozwiązanie umowy o pracę za .Moja dyrekcja (byla), to osoba, ktora jest wyczulona na przepisy prawne.. Czy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia dla odchodzącego dyrektora za porozumieniem stron?Rezygnacja ze stanowiska dyrektora szkoły z większym wyprzedzeniem niż 3 miesiąceOdwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora nie pociąga za sobą rozwiązania stosunku pracy w szkole lub placówce.. A mówiąc dokładniej - rada może złożyć wniosek o odwołanie do odpowiedniego organu, by pozbawić nauczyciela stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w danej placówce czy szkole.Zgodnie z tym przepisem organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce: 1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie: a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań - bez wypowiedzenia,Nr 256, poz. 2572 z późn.. ustawy).Dyrektor odwołuje nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora na jego wniosek, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.. Wicedyrektor może złożyć rezygnację.. To trzymiesięczne wypowiedzenie dotyczy właśnie odwołania.Sama rezygnacja nie powoduje zaprzestania pełnienia funkcji wicedyrektora, potrzebne jest jeszcze odwołanie, którego dokonuje dyrektor .Wg ustawy odpowiedni organ może odwołać dyrektora, jeśli ten złoży rezygnację.. Sama rezygnacja nie powoduje jednak zaprzestania pełnienia funkcji wicedyrektora, potrzebne jest jeszcze odwołanie, którego dokonuje dyrektor szkoły.Zgodnie z art. 357 1 Kc : "Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.. Są to rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia oraz wraz z upływem czasu, na który umowa była zawarta (o ile nie dotyczy to nauczyciela kontraktowego do którego nie ma zastosowania art. 10 ust.. Dyrektor może też rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt 1 kp).W moim przypadku obowiązuje ZA POROZUMIENIEM STRON lub PRZENIESIENIE , okres 3 m-cznego wypowiedzenia już minął.. w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć - za wypowiedzeniem (nauczyciel może wystąpić z pisemnym wnioskiem o przeniesienie w stan nieczynny w terminie do 30 dni od doręczenia wypowiedzenia - dyrektor szkoły ma obowiązek uwzględnić ten wniosek i w takim przypadku wypowiedzenie traci swoją ważność),Złożenie rezygnacji przez dyrektora nie wywołuje żadnych skutków prawnych, ponieważ powierza stanowisko dyrektora i z niego odwołuje organ prowadzący.. Dyrektor jest zobowiązany go odwołać z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.. : Dz. U. z 2004 r.Wobec powyższego należy stwierdzić, że osoba pełniąca funkcję wicedyrektora szkoły, aby zrezygnować ze stanowiska, powinna złożyć na ręce dyrektora szkoły (organu właściwego w przedmiocie odwołania) oświadczenie o rezygnacji z funkcji wicedyrektora, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.. W takim .Wicedyrektor może złożyć rezygnację za trzymiesięcznym wypowiedzeniem w trakcie roku szkolnego, a dyrektor jest zobowiązany go odwołać z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.. Organizacja ta w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia.Nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony można zwolnić, jak zawsze za porozumieniem stron, jak również w trzech przypadkach - w oparciu o konstrukcję z kodeksu pracy.. Rozwiązanie stosunku pracy przez dyrektora szkoły lub placówki.. Stąd aby rozwiązać stosunek pracy, powinna Pani złożyć dwa oświadczenia: jedno - o rezygnacji ze stanowiska dyrektora, oraz drugie - o wypowiedzeniu umowy o pracę.Zatem, jeśli dyrektor został powołany w 2011 r., to powinien rozwiązać stosunek pracy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.. Wobec powyższego osoba, której powierzono stanowisko dyrektora szkoły, aby zrezygnować ze stanowiska, powinna złożyć na ręce organu właściwego w przedmiocie odwołania oświadczenie o rezygnacji.Organ prowadzący przyjął rezygnację i zarządzeniem wójta z 18 lipca odwołał nauczyciela z funkcji dyrektora z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który upływa 31 października.. ).Odwołanie dyrektora placówki bez wypowiedzenia w trakcie roku szkolnego możliwe jest tylko w sytuacjach wyjątkowych i nagłych, które mogą zdestabilizować jej funkcjonowanie.. 7 KN).Funkcję dyrektora szkoły powierza organ prowadzący (art. 36a ust.. Publikujemy informację, która wpłynęła do naszej redakcji w sprawie zatrudnienia dyrektor Dziennego Domu Senior+ w Czersku.. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty).. Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły za porozumieniem stron.. Umowa zostala rozwiazana za porozumieniem stron.. Czy możliwe jest odwołanie nauczyciela z funkcji wicedyrektora za porozumieniem stron?. -> przepisy milczą w tym temacie.Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły.. zm.) - dalej u.s.o., odwołania z powierzonego stanowiska dyrektora szkoły dokonuje - za trzymiesięcznym wypowiedzeniem - organ, który je powierzył.. Odwołany dyrektor powraca na stanowisko nauczyciela zajmowane przed powierzeniem mu stanowiska dyrektora.. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest regulowane przez art. 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt