Pełnomocnictwo ja niżej podpisany

Pobierz

(adres), legitymującego się dowodem osobistym o numerze ………………….. i serii ………………………, do reprezentowania mnie przed organami administracji w .PEŁNOMOCNICTWO Ja, niżej podpisany/podpisana …………………………………………………………………………….……, legitymujący się /legitymująca się dowodem tożsamości nr ……………………………….….. (PESEL ……………….……………….….. w ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………….PEŁNOMOCNICTWO: Ja niżej podpisany/a: imię i nazwisko: ………….………………………………………………………………… legitymujący/a się dowodem tożsamości: dowód osobisty paszport (właściwe zaznaczyć) seria i numer dokumentu: .…………………………………………………………………Pełnomocnictwo Ja, niżej podpisany (a)……………………………………………………………………………………………………………….…….……… imię i nazwiskoPełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia .PEŁNOMOCNICTWO Ja, niżej podpisany(a) ………………………………… PESEL ………………………….. , zamieszkały: ……………………………………………………………………………………….. ,PEŁNOMOCNICTWO Ja niżej podpisany, _____, (PESEL: _____, seria i nr dokumentu tożsamości: _____) (dalej jako: "Mocodawca"), udzielamy niniejszym pełnomocnictwa _____, (PESEL: _____, seria i nr dokumentu tożsamości: _____) do działania w imieniu Mocodawcy jako akcjonariusza spółki Morska Stocznia RemontowaPEŁNOMOCNICTWO Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………….. zam..

Ja, niżej podpisany, …………………….. (imię i nazwisko mocodawcy), upoważniam ………………………………………….

( podpis ) ( podpis )peŁnomocnictwo Ja, niżej podpisany/a, ustanawiam pełnomocnika w osobie Pana/i Nr PESEL………………………………………………….. legitymującego/ą się dowodem osobistym seriaJa, niżej podpisany, upoważniam wskazaną wyżej osobę jako mojego Pełnomocnika, do reprezentowania mnie przed firmą innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie*: do zarządzania kontem umowy nr do następujących czynności:*Pełnomocnictwo udzielone członkom rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra) jest zwolnione z opłaty skarbowej.. 1) Zbędne wyrażenie należy przekreślić; 2) Jeżeli mocodawca udziela pełnomocnictwa jedynie do danej sprawy lub danej czynności powinien dostarczyć indywidualnie przygotowane i podpisane przez siebie pełnomocnictwo.Pełnomocnictwo wygasa w chwili zarejestrowania pojazdu.. (podpis mocodawcy zgodny z podpisem w dowodzie osobistym) Pouczenie: składając pełnomocnictwo należy okazać dowód osobisty mocodawcy i pełnomocnika oraz dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł* (płatne w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul.Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa * niepotrzebne skreślić Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa * niepotrzebne skreślić/data i czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa/ UWAGA!. )1 FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. zwołanym na dzień 6 listopada 2015 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko / Nazwa: Adres: Numer dowodu / Nr właściwego rejestru: Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) Uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. zwołanym na dzień 6 ..

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, ... zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

PESEL .Warszawa, dnia ………………………….. zamieszkały/-a ……………………….……………………………………………………….. legitymujący/-a się dowodem osobistym ……………………………………………………….PEŁNOMOCNICTWO Ja, niżej podpisany/a* .. (imię i nazwisko wystawiającego) upoważniam Pana/Panią*.peŁnomocnictwo Ja, niżej podpisany/-a, (imię i nazwisko) ., numer PESEL.PEŁNOMOCNICTWO Ja, niżej podpisany/a: imię i nazwisko: _____ nr PESEL1: _____ seria i numer dowodu osobistego lub paszportu _____ udzielam pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z rekrutacją naPEŁNOMOCNICTWO Ja niżej podpisany(a) udzielam pełnomocnictwa ………………………………… (imię i nazwisko) ( żona, mąż, matka, ojciec, syn, córka, dziadek, babcia, siostra, brat)* (niepotrzebne skreślić) zam.. (miejscowość), przy ul. ………………………………………….. ………………………………………… legitymującemu się dowodem osobistym nr ……………….Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S. A. z siedzibą w Gliwicach zwołanym na dzień 17 czerwca 2016 r. Ja niżej podpisany/a _____, posługujący/a się numerem PESEL _____,PEŁNOMOCNICTWO Ja niżej podpisany/podpisana _____ zamieszkały/zamieszkała w _____, ul.Ja (my), niżej podpisany (ni),.. Imię i nazwisko rolnika, przedsiębiorcy lub imię i nazwisko członka zarządu fundacji, stowarzyszenia lub spółki, zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS lub osób działających w imieniu kościoła lub parafii, etc.PEŁNOMOCNICTWO DALSZE Ja, niżej podpisany, ……………………..

PEŁNOMOCNICTWO Ja niżej podpisany.....………………………………………………………….PESEL…………………….....PEŁNOMOCNICTWO Ja, niżej podpisany/-a ……………………………...…………………………………...……….

(imię i nazwisko pełnomocnika) zamieszkałego w ………………………………..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt