Sprawozdanie na mianowanego efekty

Pobierz

ust 2. pkt 1) Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły Zadanie: Przygotowywanie dzieci do konkursów: Przez cały okres stażu przygotowywała wychowanków do udziału w konkursach plastycznych, jak i plastyczno- recytatorskich.. Efekty: usprawnienie procesu nauczania i uczenia się, motywowanie uczniów do pracy i brania odpowiedzialności za ich efekty, zwiększenie świadomości uczniów i rodziców na temat celu nauczania i efektów, wykształcenie w uczniach umiejętności pomocy koleżeńskiej i samooceny, wzmocnienie poczucia własnej wartości, lepsza komunikacja pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicami, dzięki informacji zwrotnej, zmniejszenie presji dotyczącej ocen na rzecz zaangażowania i zdobywania .Efekty dla nauczyciela: • nabycie pewności siebie, • doskonalenie warsztatu pracy, • możliwość dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, • uzyskanie informacji zwrotnej na temat swojej pracy; • poznanie ciekawych metod pracy i rozwiązań organizacyjnych, • poznanie sposobów motywowania dzieci i budzenia ich zainteresowania, • poznanie niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych, sposobu ich dobierania do celów zajęcia, potrzeb i możliwości dzieci .Efekty: Dokumentowanie własnego działania wprowadziło do mojego warsztatu pracy organizacyjny porządek, który znacząco ułatwił mi pracę..

Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.

Pozwoliło mi to na doskonalenie swojego warsztatu pracy, a także w kwestach, które uważałam ze obszary słabsze, na ich weryfikację oraz skuteczną pracę na rzecz ich poprawy.Sprawozdanie dotyczy realizacji stażu, który odbywałam w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, ubiegając się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.. Efekty realizacji: Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, wykonywanie pracy zgodnie z zewnętrznymi i wewnątrzszkolnymi przepisami, realizacja zadań stawianych nauczycielowi.najodpowiedniejszy, wiedzy na temat otaczającego świata.. Zadanie to zrealizowałam poprzez przeanalizowanie przepisów Prawa oświatowego, dotyczących1.. Efekty podjętych działań:Adamów.Uzyskane efekty: o poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego, o poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych systemu awansu zawodowego, o opracowałam plan rozwoju zawodowego w powiązaniu z koncepcją pracy szkoły, uwzględniając potrzeby i .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr wychowawca świetlicy .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U..

"Rozpoczynając staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego dokonałam autoanalizy własnej pracy, a także swoich umiejętności i kompetencji zawodowych.

Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują: 1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. w oparciu o plan rozwoju zawodowego oraz o program rozwoju Przedszkola Samorządowego.. Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami - W szkole pełnię funkcję pedagoga szkolnego.Zgodnie z przepisami we wrześniu 2003 roku przygotowałam wniosek o wszczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego..

2, pkt 1Przechodząc do realizacji zadań brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy, rozpoczął się dnia 1 września 2009 roku, a ukończył 31 maja 2012 r.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.. Analiza procedury awansu zawodowego.. § 7. ust.. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań załoŜonych w planie rozwoju zawodowego.. Stanowi ono podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego.Zawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamPamiętaj o efektach, zapis § 4.. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli mówi, iż " Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od zakończenia stażu..

Każdy nauczyciel na zakończenie stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie staŜu do awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota JasztalUczestniczyłam w szkoleniu na temat awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, śledziłam strony internetowe i literaturę na powyższy temat.. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansudziałania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami wychowanków.. 3.czĘŚĆ b - szczegÓŁowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowgo nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego Wstęp Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego.sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Wymienione dokumenty przedłożyłam Dyrektorowi szkoły.. Efekty realizacji: Konstruując plan rozwoju zawodowego dążyłam do tego, by jego realizacja przyniosła wielowymiarowe korzyści.. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek.. Zawiera ono spis informacji dotyczących efektów uzyskanych w związku ze spełnieniem poszczególnych wymagań zawartychEfekty dla nauczyciela: • promowanie własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z uczniem • doskonalenie warsztatu zawodowego • wzrost własnych kompetencji w zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem • wzrost umiejętności organizacyjnych • doskonalenie umiejętności analizy własnych działań Efekty dla szkoły: • szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli w zakresie metod i form pracy • wspomaganie nauczyciela będącego na początku swej drogi .Opublikowałem również sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na portalu .. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.. Poszczególne zadania okazały się bodźcem do samorozwoju, były zgodne z potrzebami szkoły, a także celnie trafiały w oczekiwania moich uczniów.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.. Efekty: Dzięki wykorzystaniu komputera i Internetu znacznie skrócił się czas wykonywania rutynowych czynności, co ułatwiło moją pracę.. 10 ustawy z dnia 26W trakcie stażu omawiałyśmy zasady tworzenia dokumentacji z przebiegu stażu a na zakończenie współpracy sporządziłam projekt oceny dorobku zawodowego Pani Igi Haściło ubiegającej się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt