Zwolnienie emerytów z opłaty abonamentu rtv

Pobierz

Jednak ustalenie wysokości świadczenia, które uprawnia do zwolnienia nie jest proste.. Jak sprawdzić swoje konto abonenckie.. Osoby uprawnione muszą na poczcie dopełnić formalności.. Zwolnienie od opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończy 75 lat.Informacje dla Abonentów.. Wymienione osoby zostają zwolnione od opłat abonamentowych na podstawie orzeczenia właściwego organu orzekającego albo orzeczenia właściwej .Inaczej mówiąc wysokość emerytury nie może być wyższa od tej kwoty, by uzyskać takie zwolnienie.. Na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji opublikowano szczegółowy wykaz grup społecznych, które są zwolnione z obowiązku płacenia za radio i telewizor.Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk Zwolnienia z opłat abonamentu RTV Zwolnienie i umorzenie opłat abonamentowych za odbiorniki RTV możliwe jest między innymi dla osób: po 75.O zwolnienie z opłaty mogą także ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury.. Zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego są osoby, które zaliczono do I grupy inwalidzkiej, orzeczono wobec nich całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopnień niepełnosprawności oraz trwałą lub okresową niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym.. Aby spełnić drugi warunek, wysokość emerytury nie może przekraczać 50 procent przeciętnej płacy w kraju w roku poprzedzającym.Emeryci, którzy ukończyli 60 lat i ich emerytura nie przekracza miesięcznie połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, są także zwolnieni z płacenia abonamentu RTV.Najprawdopodobniej musisz opłacać tzw. abonament RTV za posiadanie telewizora i radia - nawet, jeśli nie oglądasz telewizji..

Kto jest zwolniony z abonamentu?

Nie wszyscy jednak muszą płacić abonament RTV.. Eksperymentalni emeryci odrazu beda sie kwalifikowac do zwolnienia po otrzymaniu pierwszego swiadczenia poczawszy od 2014 r., a nieeksperymentalnym emerytom obnizy sie nominalne emerytury i tez beda sie kwalifikowac do zwolnienia z oplaty abonamentowej.Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów - kryterium dochodowe Tak ja powiedzieliśmy, zwolnienie z abonamentu RTV emerytów następuje albo po spełnieniu kryterium wiekowego (75 lat), albo dochodowego.. Są jednak wyjątki.. Osoba uprawniona do zwolnienia z opłat abonamentowych jest zobowiązana do przedstawienia w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego to uprawnienie wraz z oświadczeniem (pobierz wzór oświadczenia pdf 65,5 KB ) .Zwolnienie z opłaty - kto i na jakiej podstawie?. Opłata jest jedna - niezależnie od liczby mieszkańców.. Z opłat abonamentowych zwolnione są bowiem osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury , której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia..

Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach zwolnienie z abonamentu jest możliwe.

Osoby.Co jednak bardzo ważne i dotyczy wszystkich uprawnionych do zwolnienia z tej opłaty - aby je uzyskać, należy na poczcie pokazać dokumenty uprawniające do niepłacenia abonamentu i wypełnić .Co do zasady każdy, kto ma w domu telewizor lub radio albo też korzysta z tego typu urządzeń w innych lokalach (lub pojazdach, których jest właścicielem).. Wniosek o zwolnienie z ponoszenia opłaty za abonament radiowo-telewizyjny Jeśli zatem Pana emerytura wynosi mniej niż 2 135,76 zł brutto - w roku 2017 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 4 271,51 zł brutto - może Pan złożyć zgłoszenie i uzyskać zwolnienie od obowiązku zapłaty abonamentu RTV.Nasz news.. Jak zarejestrować odbiornik rtv.. Wysokość opłat abonamentowych.. Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych.. Taki jest skutek niejasnego w części i niespójnego prawa.W przypadku zwolnienia z abonamentu RTV istotna jest wysokość emerytury.. Takie samo prawo mają osoby, których wysokość otrzymywanej emerytury nie jest wyższa niż 50% wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce..

Przy okazji warto przypomnieć, że prawo do zwolnienia z abonamentu mają wszystkie osoby, które...ABONAMENT RTV 2020.

W abonamencie RTV 2019 przewidywane są zwolnienia z opłat.. Przede wszystkim: osoby powyżej 75. roku życia, osoby powyżej 60. roku życia z prawem do emerytury,O zwolnienie z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaklasyfikowane do I grupy inwalidzkiej, kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi bądź wojskowymi, ale też osoby, które ukończyły 60 lat i posiadają prawo do emerytury o wielkości nie przekraczającej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.Na podstawie art. 4 ust.. 1 z opłat abonamentowych zwolnione są: osoby, co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub całkowitej niezdolności do pracy, lub znacznym stopniu.Poniżej przedstawiamy najnowsze informacje na temat abonamentu RTV oraz stawki za 2021 r., które podała Poczta Polska.. Nie wszyscy muszą abonament płacić.. Zwolnienia z opłat .. Umarzanie lub rozkładanie na raty zaległości abonamentowych.. Dla osób, które opłacą abonament za cały rok z góry przewidziana jest z kolei zniżka 10%.Stwierdzenie używania niezarejestrowanego odbiornika skutkuje nałożeniem opłaty w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej (210 złotych za radio i 681 złotych za .Zwolnienie od opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono w placówce pocztowej dokument potwierdzający uprawnienia do zwolnienia..

Od tej zasady są jednak wyjątki: osoby bezrobotne, inwalidzi i kombatanci mogą uzyskać zwolnienie od uiszczania abonamentu RTV.

Obejmuje to wszystkie osoby, które: ukończyły 75 rok życia, zaliczone do I grupy inwalidzkiej,Zgodnie z nowymi przepisami, Poczta Polska, odpowiedzialna za pobór abonamentu, uzyskała dostęp do danych z rejestru PESEL, na podstawie których sama może ustalić wiek abonentów i automatycznie zwolnić ich z opłat.. Uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są m.in.: osoby, które ukończyły 75 rok życia,Każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego jest zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych.. Zwolnienia z opłat.. Z opłat zwolnieni są abonenci, którzy ukończyli 75. rok życia i osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej.Rozporządzenie KRRiT z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 152) Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn.. Kto jest zwolniony z opłat?Zwolnienie z opłat abonamentowych nie następuje z urzędu.. Jak opłacać abonament..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt