Uzasadnienie stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania

Pobierz

Dane studenta Nazwisko i imię, nazwisko panieńskie Imię ojca imię matki, nazwisko panieńskie matki Instytut nr albumu Rok studiów Tryb: stacjonarny, niestacjonarny Miejsce stałego zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, województwo) Telefon 2.Stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie niż Dom Studencki dla dziecka lub bezrobotnego małżonka, Miejsce w Domu studenckim, Zapomogę, Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, Stypendium Rektora, Stypendium Ministra, Stypendium Rządu Polskiego.2.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu bycia: sierotą, półsierotą, wychowankiem instytucjonalnej pieczy zastępczej.. Od pażdziernika otrzymał miejsce w akademiku.. Ten dodatek pozostaje bez zmian i wynosi 150 zł miesięcznie.. WSPiA: 7 mln zł na stypendia dla studentówJana Amosa Komeńskiego w Lesznie WNIOSEK O PRZYZNANIIE STYPENDIUM SOCJALNEGO CZĘŚĆ I 1.. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa co roku na pomoc materialną dla swoich studentów otrzymuje około 7 mln zł z budżetu państwa.Studenci WSPiA otrzymują także stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub wynajmowania mieszkania.. Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej na jego wniosek złożony w uczelni..

Stypendium socjalne - zwiększenie.

Uwierzytelnienia może dokonaćPrzy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium so-cjalne i stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania bierze się pod uwagę wymienione poniżej dokumenty dotyczące studenta i członków jego rodziny, tj.: 1) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpo-stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.. stypendium zwiększone (z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta, dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych/dziennych) Oświadczam, że moja rodzina składająca się z niżej wymienionych osób, żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym, osiągnęła za rok………….następujące dochody wyszczególnione w poniższej tabeli i potwierdzone załączonymi do wniosku zaświadczeniami/oświadczeniami.• stypendium socjalne (które może być zwiększone z tytułu zamieszkania w akademiku lub mieszkaniu prywatnym z umową najmu), • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, • stypendium rektora dla najlepszych studentów, • zapomogi, • Stypendium Rządu Polskiego lub rządu kraju wysyłającego, Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może również otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości między innymi z tytułu: zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejscaStypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie oraz złoży oświadczenie o braku zameldowania na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych: Zielonki .Stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki..

To dodatek do stypendium socjalnego w wysokości 150 zł.

¹ ¹ Przysługuje wyłącznie studentom studiów stacjonarnych, na zasadach określonych w 17 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie.1 Załącznik nr 5 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów str. 1 z 5 Wniosek o stypendium socjalne Zaświadcza się, że Pan/Pani..

Jest to dodatek do stypendium socjalnego w wysokości 150 zł.

Stara się o stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenta.Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne zwiększone z tytułu: zamieszkania w Domu Studenta lub w obiekcie innym niż Dom Studenta, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie .Do wniosku o stypendium socjalne i stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania należy dołączyć oryginał lub odpis dokumentów o których mowa w §4, a w uzasadnionych przypadkach uwierzytelnione kopie tych dokumentów.. Do tej pory razem z siostrą wspólnie wynajmowałyśmy mieszkanie i otrzymywałyśmy zapomogę z uczelni właśnie na ten cel..

Możliwość komentowania jest wyłączona.Mam pytanie w związku ze stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenta.

Teraz sytuacja uległa zmianie, ponieważ moi rodzice dostali w spadku mieszkanie i od drugiego semestru będziemy w nim mieszkać.. W związku ze zmianami w systemie stypendialnym, który wszedł w życie 1 października 2011 r. stypendium socjalne otrzyma więcej studentów z powodu podwyższenia progów dochodowych i większej puli środków na ten cel; w przypadku studentów studiówO Ś W I A D C Z E N I E STUDENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE ZWIĘKSZONE Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, oświadczam, że z powodu braku możliwości codziennego dojazdu na uczelnię jestem zakwaterowany(-a)2:Jestem studentką pierwszego roku i otrzymuję stypendium socjalne oraz stypendium zwiększone z tytułu zamieszkania.. Jest to dodatek do stypendium socjalnego w wysokości 150 zł.. Świadczenia, o których mowa w ust.. Syn w czerwcu wymeldował się ze stałego pobytu.. Nie posiada żadnego innego zameldunku.. 590 złotych - przy dochodzie na członka rodziny równym od 300,01 zł do 600 zł.Stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego .Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny .Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.stacjonarnych stypendium socjalne może być zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki oraz z racji zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem.I tak, starający się o każdy rodzaj stypendium, a więc rektora, socjalne lub socjalne zwiększone (z tytułu zakwaterowania w którymś z domów studenta PWSZ w Koninie), dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogi, mogą to zrobić w dodatkowym terminie - 24 października (najbliższa sobota).Dzięki temu wysokość stypendium rektora wynosi teraz od 450 do 750 zł miesięcznie.. 2 nie przysługują studentom będącym:Studenci mogą także otrzymać stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub wynajmowania mieszkania.. Studenci mogą także otrzymać stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub wynajmowania mieszkania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt