Uzasadnienie oceny niedostatecznej z plastyki

Pobierz

Trzy minusy kwalifikują do otrzymania oceny niedostatecznej; trzy plusy kwalifikują do otrzymania oceny bardzo dobrej; 6.Oceny ze sprawdzianu podlegają poprawie w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej w terminie ustalonym z nauczycielem.. Wynikają z częstych nieobecności ucznia (wagary) Są wynikiem sytuacji losowej ucznia.. Jeżeli wykonana przez ucznia praca plastyczna nie jest zgodna z podaną przez nauczyciela tematyką lub techniką, uczeń otrzymuje informację zwrotną, aby mógł poprawić błędy.Wzór uzasadnienia oceny niedostatecznej.. File Size: 15 kb: File Type: docx: Pobierz plik.. Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.. Nauczyciel - Małgorzata Smoleń 2.. Sprawozdanie wychowawcy klas IV-VII .. Pobierz plik.. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZEZAWIE 1.. »Plik Uzasadnienie ocen niedostatecznych z matematyki.doc na koncie użytkownika annakolos • folder Dokumenty • Data dodania: 26 sty 20105 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. w przypadku otrzymania cząstkowej oceny niedostatecznej (1) z powodu braku pracy na lekcji uczeń może poprawić ocenę jeśli zgłosi chęć poprawy w ciągu tygodnia od podania oceny.. "Uczeń K.P. nie opanował w minimalnym stopniu wymaganych wiadomości i umiejętności.. - Uczeń ma prawo poprawić ocenę ndst.. Nie poprawia się ocen z kart pracy..

otrzymania oceny niedoststecznej lub celującej).

Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z pracy na lekcji ani z prac pisemnych wcześniej zapowiedzianychPRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PLASTYKA Oceny z plastyki uczeń otrzymuje przede wszystkim za prace praktyczne.. - NAUCZYCIEL NA ZAJĘCIACH PLASTYKI NIE OCENIA ZDOLNOŚCI UCZNIA, LECZ JEGO ZAANGAŻOWANIE I WKŁAD W PRACĘ NA LEKCJI.Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - lekceważy swoje obowiązki; - nieustannie nie przygotowuje się do lekcji, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego; - nie wykonuje ćwiczeń i poleceń dotyczących działań plastycznych; - biernie uczestniczy w lekcjach - nie wykonuje poleceń nauczyciela;większość zdobytych ocen cząstkowych, to oceny niedostateczne z jednoczesnym zaniedbaniem poprawy stopni; licznymi uwagami o brakach i nieprzygotowaniem do zajęć niepodejmowanie działań umożliwiających zaprezentowanie umiejętności i wiadomości koniecznych na oceną dopuszczającą określonych w PZO (nawet przy pomocy nauczyciela)później, to przy ocenie niedostatecznej (skreślonej) pojawi się ocena, będąca średnią oceny niedostatecznej i uzyskanej oceny pozytywnej..

Nie przewiduje się oceny niedostatecznej za pracę plastyczną.VI.

Ocena poprawiona jest zapisana obok oceny niedostatecznej w nawiasie i liczona jako średnia arytmetyczna.. EWALUACJA SYSTEMU OCENIANIA Ewaluacja odbywa się zgodnie ze szkolnym planem ewaluacji, na podstawie rozmówUzasadnienie oceny niedostatecznej.. Ocena z plastyki jest wypadkową ocen z zakresu dziejów sztuki oraz postawy i działalności plastycznej ucznia.. z zadania klasowego, w terminie i na zasadach uzgodnionych przez nauczyciela (nie później niż w ciągu dwóch tygodni).. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) - plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez .OCENIANIA Z PLASTYKI GIMNAZJUM nr 3 w Promniku.. Zdjęcie pracy powinno być wykonane starannie, na odpowiednio dobranym tle (jeśli jest onoOcena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy).. Bierze się pod uwagę ( zwłaszcza u uczniów mało uzdolnionych plastycznie ) staranność wykonania pracy plastycznej i doprowadzenie jej do końca.. Ocena semestralna (roczna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych przez ..

Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej.

Nie ma takiej podstawy prawnej - uzasadnienie jest w WSO (kryteria.. Brak oceny niedostatecznej za - prace plastyczne - zadania domowe, - przygotowanie do lekcji C.. STARAM SIĘ BYĆ ZAWSZE POZYTYWNIE NASTAWIONY DO WYKONANIAUzasadnienie oceny - wzór.. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel.. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który nie opanował wiadomości i umiejęt­ności z po­ziomu podstawowego, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy .Jeśli masz pozytywne oceny z innych przydmiotów to zdasz :) No ale jak niestety masz ze wszystkich 1 czyli tak zwane ,,Pały" to możesz nie zdać :( Najlepiej staraj się dobrze uczyć , i ucz się na same dobre oceny to napewno dostaniesz tak zwany ,,Bonus Do Następnej Klasy" Warto dostawać bonusy ;) Pozdrawiam Serdecznie !To nie chodzi o "powszechna praktyke" ale o wskazanie przyczyn.. Na lekcję przychodził nie przygotowany, zeszyt posiadał lecz w zeszycie brak było odrabianych przez ucznia prac domowych.• zajmuje się na lekcji czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem, • brak zeszytu (za wyjątkiem gdy było zadanie domowe), • wykazuje brak oczywistych umiejętności, • niszczy prace kolegów, 5.. Przedmiot/uczeń/klasa Imię i nazwisko nauczyciela Niepowodzenia ucznia: Są opisane w opinii/orzeczeniu wydanym przez PPP..

Arkusz samooceny.

Uzasadnić trzeba móc każdą ocenę, ale w przypadku oceny niedostatecznej ma to dodatkowe znaczenie, jako ze ocena niedostateczna skutkuje niepromowaniemOcena niedostateczna - uzasadnienie.. nast.. Gdzie jest przepis, który by to nakazywał?. Oznacza to, że uczeń mało sprawny manualnie może osiągnąć ocenę bardzo dobrą na podstawie ocen z historii sztuki, wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz wkładu pracy.Wymagania edukacyjne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania plastyki: Ocena niedostateczna Uczeń: - lekceważy swoje obowiązki: nie przynosi wymaganych materiałów plastycznych, podręcznika itp.; - nie uczestniczy w działaniach plastycznych;Jedno z uzasadnień oceny niedostatecznej dla ucznia gimnazjum, które właśnie formatuję dla mojej mamy.. Co najmniej jedna ocena bardzo dobra za aktywność na lekcji i udział w konkursie plastycznym.. Szablon składa się z trzech części: uzasadnienie oceny niedostatecznej, działania nauczyciela w trakcie procesu nauczania oraz wnioski do dalszej pracy z uczniem.Podczas ustalania oceny z plastyki szczególna uwaga zwracana jest na wysiłek wkładany przez ucznia w wykonanie pracy, zgodność pracy z tematem, pomysłowość i estetykę, dobór materiałów i narzędzi oraz oryginalność tworzonej pracy.. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej z matematyki w klasie pierwszej gimnazjum.. Szkoła podstawowa klasy IV - VII 4.. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma możliwość napisania tego sprawdzianu w terminie ustalonym z .Inne formy oceniania i odzwierciedlenie w ocenach.. Każde kolejne trzykrotnie zgłoszone nieprzygotowanie do pracy wiąże .. otrzymam jej uzasadnienie.. prac plastycznych, trzeci brak materiałów wiąże się z otrzymaniem przeze mnie oceny niedostatecznej.. Szablon ułatwiający nauczycielowi przedstawienie sytuacji ucznia zagrożonego otrzymaniem oceny niedostatecznej.. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena pracy poprawionej.>> Rozumiem że uzasadnienie oceny niedostatecznej to powszechna praktyka > > Tak?. Nie zaliczył żadnego sprawdzianu, nie odrobił żadnej pracy domowej, nie prowadził zeszytu przedmiotowego.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Statucie Szkoły.. Przedmiot - plastyka 3.. Wynikają z indywidualnych (nieudokumentowanych) predyspozycji uczniaB.. Uczeń powinien przynosić na lekcje:uzasadnienie oceny niedostatecznej: .. Pobierz plik.. rodzicom jako wskazanie, co ich pociecha ma opanowac.. Szczegóły Utworzono: środa, 21, styczeń 2015 11:20 Opublikowano: środa, 21, styczeń 2015 11:20 wyszki_fj Odsłony: 3527 Uzasadnienie oceny (w tym niedostatecznej) - druk « poprz.. Kiedy dyrektor wymagał.. File Size .Ocena celująca obejmuje wiadomości i umiejętności o charakterze twórczym, wykracza­jącym znacznie poza program nauczania .. Ze względu na ograniczony czas zajęć na lekcji, ocena prac następuje najpóźniej na lekcji następnej po zakończeniu danego tematu.Ocena za pracę plastyczną jest pozytywna , aby nie zgubić najważniejszego - pozytywnej motywacji do uprawiania sztuki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt