Wzor wniosku o karte parkingowa

Pobierz

Nazwisko 5.. Zespołu celem wstępnego ustalenia czy są spełnione przesłanki do wydania karty parkingowej.Numer wniosku: Data wpływu wniosku: I.. Nazwisko 8.. Takie zezwolenie wydaje właściwy starosta powiatowy.Numer wniosku: Data wpływu wniosku: WZÓR Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DANE WNIOSKODAWCY 2.. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej i opłaty ewidencyjnej7 .Zasady wydawania kart parkingowych I.. Uwaga!. Nr domu/Nr lokalu WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 10.. Miejscowość 13.. Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub uprawnionej placówki.. Poczta4 1.. CZĘŚĆ A2 OŚWIADCZENIA8 9.. Nazwa organu 1 I. CZ ĘŚĆ A 2 DANE WNIOSKODAWCY 2.. Oświadczam, że: 44.. Nr domu/Nr lokalu WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 10.. Nazwisko 4.. CZĘŚĆ A2 OŚWIADCZENIA8 9.. Nazwisko 5.. Nr domu/Nr lokalu1) sprawuję władzę rodzicielską nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 14.. Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm Numer wniosku:DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU6 12.. Kod pocztowy 9.. Nazwisko (((CB([email protected],;74E(;>,0=E(5/0=:3:?-A6M(1,0(/A/.M(1:[email protected]?>1/[email protected],;1MN(62I5,(4?A2([email protected],;1:/1,(0/(7=JA6,1:,(6,52J(@,56:1K/;?4(COD(S:?4A3/;/

Numer wniosku: H,2,(;@>J;7(;1:/A67Q(15.

Miejscowość 13.. Numer PESEL3 CUD (V/2/K5,P:,(/;J 8:,5,3WL XYONumer wniosku: Data wpływu wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1.. Nie podpisuj wniosku w domu - musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek, dowód opłaty za wydanie karty parkingowej, aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta.. Osoby niepełnosprawne nie będą musiały osobiście składać wniosku o wydanie dokumentu pozwalającego na .7 Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej dołączany jest do wniosku od dnia 4 stycznia 2016 r. 8 Właściwe zaznaczyć wstawiając znak "X"; oświadczenia wskazane w pkt 1-3 są składane w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany przez rodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej.Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.Składając wniosek przedstawia się też do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.Wniosek o wydanie karty parkingowej.. Kod pocztowy 7.. 8 Wła ściwe zaznaczy ćwstawiaj ąc znak "X"; o wiadczenia wskazane w pkt 1-3 s składane w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany przez rodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej..

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1.Numer wniosku.

Imię DANE WNIOSKODAWCY 3.. Oświadczam, że .wniosek o wydanie karty parkingowej - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole.. Kod pocztowy 7.. Nr domu/Nr lokalu WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 10.. Nazwa organu1Powiatowy Zespół ds.. Nazwa organu1 FD((&8:E DANE WNIOSKODAWCY 3.. Numer i data wydania orzeczenia potwierdzajqcego niepehosprawnošé DANE WNIOSKODAWCY 2.. Poczta4 I.. Miejscowo ść 7.. Miejscowość 7.. Informacje ogólne.. Numer PESEL3Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów , zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.. Kod pocztowy 16.. UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 4, 21-040 ŚWIDNIK.. Miejscowość 16.. Nazwa .48.. Imię 3.. Poczta 4 9.. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie I.. Nr domu/Nr lokalu Wniosek o wydanie karty parkingowej 1.20.. Nazwa organu1 Przewodniczacy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie 2.. Numer i data wydania orzeczenia potwierdzaj ącego niepełnosprawno ść ADRES DO KORESPONDENCJI 6.. Nr domu/Nr lokalu WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 10.. CZĘŚĆ A2 WZÓR OŚWIADCZENIA8 9..

Numer PESEL3 Numer wniosku: Data wpływu wniosku: I.

Nie podpisuj wniosku w domu - musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek, dowód opłaty za wydanie karty parkingowej, aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta.wniosek o wydanie karty parkingowej, jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,1) sprawuję władzę rodzicielską nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 14.. Nazwisko 21.. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej i opłaty ewidencyjnej6 3) sprawuję kuratelę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 13.. Zdjęcie powinno spełniać poniższe warunki:WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ WYMAGANE DOKUMENTY (wzór wniosku znajduje się na końcu niniejszej strony): Wniosek o wydanie karty parkingowej - wzór dostępny w biurze zespołu lub na stronie internetowej Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł (opłata opisana poniżej).Wniosek o kartę parkingową dla niepełnosprawnego będzie można wysłać pocztą.. Nazwisko 5.. Kod pocztowy 2) sprawuję opiekę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 7.Opis dokumentu: Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej jest dokumentem na mocy którego wnioskodawca pragnie uzyskać zezwolenie na parkowanie w miejscach oznaczonych "kopertą" oraz uprawnienie do nieprzestrzegania enumeratywnie wymienionych w ustawie znaków drogowych..

Numer wniosku: Data wpływu wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej .

Kartę parkingową numer: 49. zm.) karty parkingowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2014 roku zachowują ważność do dnia określonego jako data .POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŚWIDNIKU.. CZĘŚĆ A2 OŚWIADCZENIA8 9.. Numer i data wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność ADRES DO KORESPONDENCJI 6.wniosek o wydanie karty parkingowej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole.. Kod pocztowy 8.. WYPEŁNIA ORGAN.. Imię 3.. Nr domu/Nr lokalu Wniosek o wydanie karty parkingowej 1.. Wniosek składa się do właściwego przewodniczącego Powiatowego/Miejskiego Zespołu ds.Oprócz wypełnionego prawidłowo wniosku, należy mieć przy sobie jeszcze orzeczenie o niepełnosprawności, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (jest to kwota rzędu 20-30 zł) oraz zdjęcie do karty (tego, kogo wniosek dotyczy) o wymiarach 34×45 mm.. Numer PESEL3 ADRES ZAMIESZKANIA 15.. Kod pocztowy 14.. Fotografia, podobnie jak w przypadku zdjęć do innych dokumentów, powinna przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami).42.. Nr domu/Nr lokalu Wniosek o wydanie karty parkingowej 1.. 13 W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby, która nie uko ńczyła 18. roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub cz ęściowo lubWniosek o kartę parkingową.pdf [Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej do pobrania] 166 kB: 08-06-2015WZÓR WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYDANE KARTY PARKINGOWEJ.. Nazwisko ADRES DO KORESPONDENCJI 14.Numer wniosku: Data wpływu wniosku: WZÓR Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1.. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej i opłaty ewidencyjnej7 43.. 1 Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, do którego składa się wniosek.. Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust 1 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446, z późn.. Poczta 19.. Numer PESEL3 Numer wniosku: Data wpływu wniosku: I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt