Faktura jako dowód zawarcia umowy sprzedaży

Pobierz

Dowodem takim jest bowiem albo dokument umowy, albo zeznania świadków lub wydruki e-mail, potwierdzające zawarcie kontraktu oraz jego treść.W związku z tym częstokroć jedynym dokumentem który potwierdza dokonanie jakiejś transakcji, czyli de facto zawarcia i zrealizowania umowy jest faktura.. Zatem, jeżeli twój "klient" przyjął fakturę VAT i ją rozliczył księgowo to można było domniemywać, że doszło do dokonania czynności prawnej wynikającej z treści faktury, np. wydania towaru w określonej ilości i za określoną kwotę, bądź .zawarcia umowy sprzedaży mebli.. Co do zasady faktura VAT, o ile zawiera elementy przedmiotowo istotne dla danej umowy, które identyfikują ją i pozwalają odróżnić od czynności innego rodzaju, może być - stwierdził Sąd Okręgowy - kwalifikowana jako umowa.. Część sądów, uznawała zaksięgowanie faktury za potwierdzenie pewnego zdarzenia cywilnoprawnego.. I SA/Po 1390/2008), który uznał, że "Fakturę VAT wystawia się jedynie w celu udokumentowania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i .Faktura VAT jako dowód zawarcia umowy w procesie cywilnym.. Ma on charakter wyłącznie rozrachunkowy.. Obie strony muszą złożyć jednoznaczne oświadczenia woli.Odpowiedź: Faktura VAT może być traktowana jako dowód zawarcia określonej umowy.. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży bezrachunkowej dotyczy zarówno przedsiębiorców zwolnionych z VAT, jak i czynnych podatników VAT.Faktura dokumentem prywatnym?.

Odpowiedź prawnika: Faktura jako dowód zawarcia umowy sprzedaży.

Stanowi on dowód, że osoba, która go podpisała złożyła oświadczenie w nim zawarte.. Często pojawia się przy tym pogląd, że faktura VAT, w szczególności niepodpisana przez dłużnika, nie stanowi dowodu powstania zobowiązania umownego.Czy faktura VAT może być dowodem na zawarcie umowy?. I tu zaczynają się schody Jak na podstawie samej tylko faktury wykazać jaki był przedmiot umowy (np.: sprzedaż towaru lub wykonanie usługi) oraz czy został on prawidłowo wykonany.. Dowody te podlegają jednak swobodnej (co nie oznacza, ze dowolnej) ocenie sądu, z uwzględnieniem zasad doświadczenia życiowego i zgodnie z regułami logicznego myślenia.Jej pisemne zawarcie nie jest konieczne w przypadku drobnych, codziennych sprzedaży, jak np.: zakupy spożywcze.. Zaksięgowanie faktury i rozliczenie podatku nie stanowi zatem o wykonaniu .Faktura VAT może być traktowana jako dowód zawarcia określonej umowy.. Pełni ona jedynie rolę informacyjną i nie jest dowodem zawarcia transakcji, ani dokumentem księgowym.Tym samym, w określonych sytuacjach wystawienie faktury VAT, jako dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy (w dowolnej formie, poza przypadkami określonymi w ustawie) oraz wykazanie treści czynności prawnej (umowy) dowodem z dokumentów (np. dokumentacji mailowej potwierdzającej ustalenia stron) czy też zeznaniami świadków, można .Umowa sprzedaży (czasem nazywana umową kupna-sprzedaży) to umowa wzajemna, zobowiązująca.Jest najpowszechniejszą umową zawartą w Kodeksie cywilnym.Na jej podstawie sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu tej rzeczy - nabywca zaś do uiszczenia należności (wg ceny sprzedaży) i odebrania rzeczy.Wówczas tak utrwalone treści stanowią, podobnie jak faktura, dowód na warunki umowy i można się na nie powoływać..

Może to być także faktura, ale tę wystawiają jedynie przedsiębiorcy.

Dokumentami sprzedaży są faktury i rachunki a rodzaj wystawianego dokumentu zależy wyłącznie od tego, czy sprzedawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.Podatnicy zarejestrowani (czyli vatowcy) wystawiają faktury, niezarejestrowaniu (nie-vatowcy) - rachunki.Najczęściej jako dowody należy powołać umowę, pokwitowanie wykonanego na rzecz drugiej strony świadczenia umownego, fakturę VAT, dowód jej doręczenia (ewentualnie nadania).Faktura pro forma nie jest uregulowana w polskim prawie, dlatego też nie ma jednoznacznych wskazań dotyczących tego kiedy może być ona wystawiana, a kiedy nie.. Na potwierdzenie tego poglądu możemy przytoczyć jedno z orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (z dnia 5 lutego 2009 r., sygn.. Nie można więc jedynie w oparciu o fakturę dowodzić, że zawarto określoną umowę, jeśli przeczy temu strona przeciwna.Jak wynika z praktyki stosowanej w obrocie gospodarczym, faktura pro forma ma zastosowanie jako propozycja (oferta) zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usługi.. Polskie przepisy nie przewidują możliwości wystawiania faktur pro forma, a jednak dokumenty takie są często spotykane.. Oprócz tych 2 elementów na umowie kupna-sprzedaży powinny znaleźć się: data i miejsce zawarcia umowyPrzedsiębiorcy czasami w celu informacyjnym wystawiają fakturę pro forma..

Taką fakturę można traktować jako ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usług.

Z dokumentu tego nie wynika domniemanie, że jego treść jest zgodna z prawdą.. Na potwierdzenie tego poglądu możemy przytoczyć jedno z orzeczeń Wojewódzkiego.Często pojawia się przy tym pogląd, że faktura VAT, w szczególności niepodpisana przez dłużnika, nie stanowi dowodu powstania zobowiązania umownego.. Od ważności takiej faktury nie zależy ważność całego stosunku prawnego.O ile więc samo wystawienie faktury nie kreuje automatycznie opisanego w niej zobowiązania, o tyle przyjęte bez zastrzeżeń faktury mogą w powiązaniu z całokształtem okoliczności sprawy stanowić dowód zawarcia przez strony umowy umowy sprzedaży; Wystawienie faktury, następnie przyjęcie jej przez kontrahenta oraz zaksięgowanie bez żadnych korekt i zastrzeżeń daje podstawę do domniemania, że dokonywane w ewidencji księgowej zapisy są odzwierciedleniem rzeczywistego stanu .Jako dokument rozrachunkowy nie stanowi dowodu wykonania umowy, dowodzi jedynie, że jej wystawca złożył oświadczenie o treści w niej zawartej.. Ewidencjonowanie faktur, a nawet rozliczanie podatku VAT nie stanowią o uznaniu roszczeń wystawcy faktury, a jedynie wykonanie obowiązków nałożonych na dany pomiot, jako podatnika przez ustawę o podatku od towarów i usług..

Stanowi ona pewnego rodzaju ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usługi.

Trzeba jednak podkreślić, że zawarcie umowySprzedaż bezrachunkowa związana jest z transakcją sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku gdy sprzedawca jest zwolniony z obowiązku ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej.. Na temat tego, jaka jest rzeczywista wartość dowodowa faktury VAT w procesie cywilnym, napisano już opasłe tomy.. Faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, spełnia jedynie rolę informacyjną i nie stanowi dowodu zawarcia transakcji między stronami.W praktyce gospodarczej ukształtował się pogląd, że faktura pro forma stanowi propozycję (ofertę) zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usługi.. W rozumieniu Kodeksu cywilnego fakturę pro forma można potraktować jako ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usług.Na próżno szukać faktury pro forma w wykazie dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów lub usług.. Co więcej, umowę sprzedaży można zawrzeć także z przedsiębiorcą sprzedającym pojazd, ale pod warunkiem, że do umowy dołączy on fakturę.Prawo żądania pisemnego zawarcia umowy ma bezpośredni związek z tym, że najczęściej umowy sprzedaży mają formę ustną (co jest to dozwolone, ale uzyskanie pisemnego potwierdzenia zawarcia takiej umowy daje Ci materialny dowód jej zawarcia z potwierdzeniem wszystkich warunków).Sprzedawca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek wystawienia na życzenie klienta dokumentu sprzedaży.. Faktura to dokument o charakterze prywatnym.. Elementy obowiązkowe na umowie sprzedaży Jednymi z najważniejszych elementów umowy sprzedaży są: przedmiot umowy i cena.. Powyższe wynika z treści art. 245 k.c..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt