Wzór decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej

Pobierz

Zażalenie na postanowienie o odmowie sprostowania decyzji 1307 244.. ), stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu.Tak zdefiniowaną informację publiczną można podzielić na informację prostą oraz informację przetworzoną.Ustawodawca nie określił szczegółowo wymogów, jakim powinien odpowiadać wniosek o udzielenie informacji publicznej.. 1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. Decyzja o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej.rtf : 72,0k : 122.. 2 Ustawy.Termin podstawowy jest terminem, w którym organ powinien dokonać pierwszej czynności skierowanej do wnioskodawcy, tj. udostępnić informację, powiadomić wnioskodawcę, że żądana informacja nie ma cech informacji publicznej, wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji, względnie powiadomić o przedłużeniu .Informacja publiczna przetworzona może zostać udostępniona w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.. Są również orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdzające, że w ocenie sądu odmowa informacji ze względu na fakt, że nie stanowi ona informacji publicznej winna nastąpić w drodze decyzji np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2004 r.6 W wyroku z dnia 31 marca 2008 r. WSA w Warszawie stwierdził, że ustawa o dostępie do informacji publicznej odsyła do kodeksu postępowania administracyjnegotylko w zakresie wydania decyzji administracyjnej, toteż nieuprawnionym byłoby twierdzenie, że warunkiem wniesienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność w zakresie nieudzielenia informacji publicznej jest złożenie .Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje żadnych szczególnych środków odwoławczych związanych z odmową lub nieudostępnieniem informacji publicznej..

2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie., w tym między innymi wymogi formalne (art. 63 kpa).o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.. Zażalenie na postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji 1304 243. stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji /art.. Wpływ RODO na stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie prawa do prywatności nauczycieli .. Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi .W takiej sytuacji nie musi on wydawać decyzji, wystarczy bowiem samo udzielenie informacji.. Zgodnie z art. 16 ust.. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinnoDecyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu.. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wzór).222 5..

Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6.

2014 poz. 782 ze zm.).. SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM .Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust.. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.. Spodziewaliśmy się, że Prezes UKE odmówi udzielenia informacji publicznej, jednak nie spodziewaliśmy się, że w uzasadnieniu dowiemy się, że Służba Radiokomunikacyjna Amatorska według Prezesa UKE nie ma jakiegokolwiek znaczenia, że Prezes UKE posiada .4.. Zawiadomienie organu administracji publicznej o zmianie adresu strony w toku postępowania.rtf : 50,7k .. Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art. 61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.Informacja o rezygnacji strony lub innego uczestnika postępowania z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.rtf .. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób: udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku, z zastrzeżeniem przypadku opisanego poniżej w pkt..

Postanowienie o odmowie sprostowania decyzji 1301 242.

Decyzja o umorzeniu postępowania w przypadku wycofania wniosku o udostępnienie informacji publicznej(DOLiS/DEC-611/15/66712, 66728) Decyzja GIODO z 24 lipca 2015 r. w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych (DOLiS/DEC - 520/12/35884, 35886) Decyzja GIODO z 11 czerwca 2012 r. w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych przez NFZ; Informacja prasowa - jak zareagować na żądanie jej udostępnienia(DOLiS/DEC- 688/13/40460,40468) Decyzja GIODO z 27 czerwca 2013 r. w sprawie odmowy udostępnienia przez NFZ adresów placówek opieki zdrowotnej (DOLiS/DEC-611/15/66712, 66728) Decyzja GIODO z 24 lipca 2015 r. w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowychPonadto, w przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę informacji niejawnych, jej uzasadnienie powinno zawierać także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, co nie jest równoznaczne, z podpisem osoby upoważnionej do wydania .Z treści art. 16 ust.. .Skarżący w sprawie o sygnaturze II SAB/Sz 105/15 zarzucając zobowiązanemu podmiotowi przewlekłość w udzieleniu informacji publicznej, wskazał na naruszenia przepisów Ustawy, m.in. odmowę udzielenia informacji publicznej po uprzednim przedłużeniu terminu na podstawie wyżej wskazanego art. 13 ust..

Decyzja o sprostowaniu decyzji 1294 240.

Decyzja o uchyleniu .W otrzymanej decyzji zaznaczyliśmy istotne fragmenty, które oddają dość dobrze stan relacji UKE środowisko radioamatorskie.. 13 Ustawa o dostępie do informacji publicznej (inf. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu .. Przekazanie jej jest czynnością materialno-techniczną, ale odmowa jej .Zdaniem sądu wydanie przez organ decyzji w trybie art. 16 u.d.i.p., pomimo braku podpisu pod wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby naruszenie przepisów art. 64 kpa.. Zasady udzielania informacji publicznej w Ministerstwie .Każda informacja o sprawach publicznych, zgodnie z art. 1 ust.. Od decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, Wnioskodawca może: złożyć wniosek o ponowne .Z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.. UWAGA : TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.. Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Decyzja w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej W takiej sytuacji nie musi on wydawać decyzji, wystarczy bowiem samo udzielenie informacji.. Wynika to wprost z art. 16 ust.. 1 DIP, odmowa udostępnienia informacji publicznej powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej.Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich.. 3 Informacji dodatkowych dla klienta; decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,239.. Jeśli jednak ADO stwierdzi, że brak jest podstaw do udzielenia informacji publicznej, wówczas powinien wydać decyzję odmowną.. Postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji 1297 241. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Od decyzji wydanej przez dyrektora MOPSu o odmowie udostępnienia informacji publicznej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.Do decyzji tej znajdą zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl .Uwadze burmistrza uszło jednak to, że odmowa udostępnienia informacji publicznej musi przybrać formę decyzji administracyjnej.. 16 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt