Przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty

Pobierz

Wprowadzone rozwiązanie rozstrzyga o możliwości zawierania umów o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacjach, gdy nie było możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej w terminie związania ofertą.Dziś wysyłam do wykonawców zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, a jutro przedłużenie terminu związania ofertą z uwagi na fakt, że w pierwotnie ustalonym terminie związania ofertą nie będę mógł podpisać umowy.. Je żeli przedłu żenie terminu zwi ązania ofert ą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi ązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłu żenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (art. 85 ust.. W sprawie KIO 2154/14 Izba orzekła, że uprawnieniem, nie obowiązkiem Wykonawcy, jest możliwość przedłużenia przez tego Wykonawcę terminu związania ofertą i wniesienia nowego wadium, czy to samodzielnie, czy to na wezwanie Zamawiającego.Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.. 1 pkt 7a ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.. Wynika z powyższego, że zamawiający może wybrać ofertę, po upływie terminu związania ofertą.Zgodnie z art. 182 ust..

Obecnie przedłużenie terminu związania ofertą możliwe jest wyłącznie z inicjatywy zamawiającego.

1 pkt 7a Pzp oraz art. 89 ust.. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą KIO oraz sądów okręgowych w Polsce, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego upływ terminu związania ofertą nie powoduje utraty przez ofertę waloru stanowczości, polegającego na umożliwieniu zamawiającemu doprowadzenia do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego poprzez samo przyjęcie oferty.. Natomiast działając na podstawie art. 184 ustawy Pzp, zamawiający ma obowiązek wezwać na 7 dni przed upływem tego terminu do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium.W wyroku z dnia 17 maja 2019 r., KIO 805/19, Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się ze stanowiskiem, że brak przedłużenia terminu związania ofertą powoduje konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.. KIO z 15.06.2010 KIO 1070/10/.Natomiast ostatnio odnotowałam stanowisko KIO wyrażone w wyroku z 19.03.2012r.Przedłużenie terminu związania ofertą po nowelizacji ..

Wybór był jeszcze w terminie związania, jednak umowa będzie zawierana w późniejszym czasie.

1 pkt 8 ustawy Pzp w zw. z art. 66 § 2 K.c.. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.Ustawodawca wyraźnie wskazał, że przedłużenie terminu związania ofertą w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.Wskazuje na to dyspozycja art. 85 ust.. "Brak jest czasu na podpisanie umowy w terminie związania ofertą w związku z czym należałoby ten termin wydłuzyć np. o 10dni.. Zgodnie z art. 89 ust.. TSUE stanął na stanowisku, że uznanie istnienia takiego obowiązku po stronie wykonawcy, mimo że nie został on przewidziany ani w ustawie, ani w ogłoszeniu o zamówieniu, ani w specyfikacji warunków zamówienia, stałoby w sprzeczności z zasadą równego traktowania oraz przejrzystości.Wybór oferty po upływie terminu związana ofertą w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądowym.. Zamawiający może jednak zwró-cić się z wnioskiem o jego przedłuże-nie o nie więcej niż 60 dni, przy czym Dla przedłużenia terminu związania ofertą nie prze-widuje się szczególnej formy.W związku z tym wykonawca poprzez przedłużenie terminu związania ofertą musi wykazać, że miał wolę przedłużenia okresu związania z ofertą, albowiem oświadczenie woli wykonawcy w tym .Upływ terminu związania ofertą powoduje jedynie, że wykonawca nie ma obowiązku zawarcia umowy, a co za tym idzie - nie ponosi negatywnych konsekwencji nie zawarcia umowy.".

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.W prowadzonym postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zwrócił się do wszystkich Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą.. 4 Pzp).Co do zasady, w przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający przed upływem tego terminu, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres (maksymalnie 30 dni - zamówienia poniżej progów .Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.. 4 ustawy Pzp przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą..

6 ustawy Pzp bieg terminu związania ofertą uległ zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej na gruncie .ust.. W art. 85 ust.4 napisane jest " Jeżeli przedłużenie terminu związania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza"przedłużyć związania ofertą - po upły-wie określonego pierwotnie terminu leży to wyłącznie w gestii wykonaw-cy.. 4 ustawy Pzp, jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia skierowany być może tylko do wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.. Na podstawie przepisów Pzp2019, zwrócenie się do wykonawców o wydłużenie terminu związania ofertą stanowi obowiązek zamawiającego, a nie jego uprawnienie - jak to miało miejsce w poprzednim stanie prawnym.Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r., zamawiający może za zgodą wykonawcy wybrać złożoną przez niego ofertę po upływie terminu związania ofertą.. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.- przedłużenie okresu ważności wadium zgodne z okresem związania ofertą, po wyborze najkorzystniejszej oferty nie jest prawdopodobne z uwagi na niepewny moment dokonania zwrotu wadium przez .Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako .Krajowa Izba Odwoławcza nabrała wątpliwości, czy w zaistniałej sytuacji wykonawcy mają obowiązek po raz kolejny przedłużyć termin związania ofertą, tym razem samodzielnie.. Obowiązek zamawiającego.. Jeszcze dokładnie nie wiemy kiedy.przepisu uregulowano sytuację szczególną - gdy przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej - wskazując, że wówczas "obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.. Z tego względu upływ terminu związania ofertą nie decyduje o nieskuteczności oferty, ale jedynie o braku istnienia po .Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt