Wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta burmistrza prezydenta miasta

Pobierz

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.4) kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia; 5) rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu wzór.. 2) wielkopolski inspektor ochrony Środowiska .. ROCZNEGO.. WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTAwzÓr rocznego sprawozdania sporzĄdzanego przez wÓjta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadaŃ z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wzór Objaśnienia:1 Załącznik nr 4 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ADRESAT 1) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 ROK 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2) WOJEWODZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU DELEGATURA W SUWAŁKACH .wzÓr rocznego sprawozdania sporzĄdzanego przez wÓjta, burmistrza lub prezydenta miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi .. 2.wzÓr rocznego sprawozdania sporzĄdzanego przez wÓjta, burmistrza, prezydenta miasta sprawozdanie wÓjta, burmistrza lub prezydenta miasta/zwiĄzku miĘdzygminnego z realizacji za-daŃ z zakresu gospodarowania odpadami komu-nalnymi za 2016 rok adresat1) 1) marszaŁek woje-wÓdztwa mazowieckiego 2)mazowiecki inspektor ochrony Środowiska5) rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, 6) rocznego sprawozdania sporządzanego przez marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi..

sprawozdania.

zakresu gospodarowania odpadami .. [WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI]1 ROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZANE PRZEZ WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZY- DENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z RE- ALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK KOREKTA ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZ- TWA PODLASKIEGO 2) PODLASKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODO- WISKA I.. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.. SPORZĄDZANEGO PRZEZ .. sprawozdanie wÓjta, burmistrza lub prezydenta miasta/zwiĄzku miĘdzygminnego z realizacji zadaŃ z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok adresat1) 1) marszaŁek wojewÓdztwawzÓr rocznego sprawozdania sporzĄdzanego przez wÓjta, burmistrza lub prezydenta miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi sprawozdanie wÓjta, burmistrza lub prezydenta miasta/zwiĄzku miĘdzygminnego z realizacji zadaŃ z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok adresat1) 1) marszaŁek wojewÓdztwa ŚlĄskiegowzÓr rocznego sprawozdania sporzĄdzanego przez wÓjta, burmistrza, prezydenta miasta SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃwzÓr rocznego sprawozdania sporzĄdzanego przez wÓjta, burmistrza lub prezydenta miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Załącznik 6. komunalnymi za 2013 rok ..

Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2.- Wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 .roczne sprawozdanie wÓjta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadaŃ z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi sprawozdanie wÓjta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadaŃ z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok adresat 1) 1) marszaŁek wojewÓdztwa wielkopolskiego 2) wielkopolski inspektor ochrony Środowiska i. nazwa gminy (miasta) gmina .komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; 4) wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez marszałka województwa.. NAZWA GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO .rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (załącznik nr 5 do rozporządzenia); rocznego sprawozdania sporządzanego przez marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi ( załącznik nr 6 do .sprawozdanie wÓjta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadaŃ z .. 1 ustawy śmieciowej, jest sporządzone nierzetelnie, marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni.omówiono aktualnie obowiązujący wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) oraz sposób jego wypełnienia,Roczne sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015, przekazywane do ministra właściwego do spraw środowiska w terminie do 15 lipca 2016 r., sporządza się zgodnie z dotychczasowymi przepisami czyli rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami .Wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt