Wzór oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

Pobierz

Podczas procesu rekrutacyjnego w przypadku szczególnej grupy zawodowej pracodawca może zażądać oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia .2. z 2017 r. poz.423.pdf ( 185 KB ) Informacje o publikacji .Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych .oświadczenie kandydata iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu; oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Wzory oświadczeń Adm.. Pliki do pobrania.. Wzór oświadczeń.doc ( 12 KB ) Wzór oświadczenia -Dz.U.. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe jest typem dokumentu, który należy składać w odpowiednim oddziale Urzędu Skarbowego.. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za poświadczanie nieprawdy (art. 271 § 1 k.k.).. Zgodnie z art. 6 ust.. (miejscowość, data) (podpis składającego oświadczenie) Title: Oświadczenie o braku prawomocnego skazania Author: Ewa Galicka Created Date:Osoba aplikująca na stanowisko urzędnicze w Sądzie składa oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.Przeczytaj także: Zaświadczenie o niekaralności pracownika Art. 22 1 Kodeksu Pracy jasno określa, jakich danych może żądać pracodawca od kandydatów do pracy..

(data) (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)Oświadczam, że: 1.

W związku z powyższym, czy kierownik urzędu ma obowiązek wystąpić z zapytaniem o udzielenie .za składanie fałszywych zeznań .. przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto,oŚwiadczenie Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.Lista biegłych skarbowych; Odsetki za zwłokę .. Zbędne lub zużyte środki trwałe; Szkolenia; Obwieszczenia o licytacjach; .. Wzory oświadczeń.. świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).świadomy/a* odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am* skazany/a* prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślneOŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącymOświadczenie pracownika o niekaralności Niniejszym oświadczam, że nie byłem/am karany/a i nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie karne..

Nie byłem(am) karany(a) za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WZÓR ……………………………………….. miejscowo ść, data imi ę i nazwisko kandydata Adres zamieszkania OŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie byłem .OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. czytelny podpis .. Title: przykładowy wzór wniosku "Oświadczenie o niekaralności za przestepstwo popełnione umvślnie" .oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, iż nie byłam(em) skazana(y)prawomocnym wyrokiem sądu zaumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe, oraz nie nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne lub skarbowe.Oświadczenie o niekaralności wzór dokumentu dla kandydata lub pracownika składającego deklarację w celu przedłożenia oświadczenia pracodawcy/instytucji..

Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.. Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1.. Prawidłowo wypełnione zaświadczenie lub oświadczenie powinno zawierać informacje takie jak: miejscowość oraz datę, dokładne dane osobowe wraz z miejscem zamieszkania a także .4) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do ogłoszenia); 5) Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( wzór oświadczenia znajduje .Wzór oświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie 17 stycznia 2021 12:23 Gotowce Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z .Oświadczenie składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego:Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt