Faktura za usługa transportowa od kontrahenta unijnego

Pobierz

W związku z wykonaniem usługi transportu towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec, firma świadcząca usługę powinna wystawić fakturę.. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT, czy też jest osobą fizyczną niebędącą podatnikiem.Ponadto na mocy § 6 ust.. Jej wartość polski podatnik winien jednak wykazać w składanej deklaracji VAT.Usługi transportowe pasażerów a VAT.. Trzeba to robić w odpowiednich terminach, tzn. w tym okresie, w którym przy założeniu, że usługi byłyby opodatkowane w Polsce, powstałby obowiązek podatkowy.Inaczej rozliczenie VAT wygląda w przypadku świadczenia takiej usługi na rzecz kontrahenta unijnego, zarejestrowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.. Wówczas serwis ifirma.pl przekieruje użytkownika na stronę systemu VIES pokazując obecny status podatnika z informacją o aktywności numeru VAT.usługi transportowe i turystyczne, .. Zaksięgowanie kosztu na podstawie faktury od kontrahenta Nie ma potrzeby tłumaczenia .. zakup usług za granicą może być włączony do kosztów .W przypadku zakupu od kontrahenta .. ponieważ nie zostały spełnione obligatoryjne warunki, które wynikają z art. 9 ust.. Spełnienie powyższych warunków sprawia, że usługa będzie uważana za wykonaną w Polsce, a nie w kraju usługobiorcy.Zgodnie z art. 28f ustawy o VAT, w przypadku gdy transport towarów odbywa się w całości na terytorium Polski, a nabywcą jest podatnik z kraju trzeciego (Wielka Brytania od stycznia 2021 r.), wówczas taki transport opodatkowany jest w całości w Polsce..

...Usługa transportowa dla kontrahenta unijnego.

Faktura powinna zawierać: 1) datę wystawienia; 2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; 3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a; 5) numer, za pomocą .Świadczenie usług transgranicznych od lat wywołuje problemy rozliczeniowe na gruncie podatku VAT.. W przypadku świadczenia usług, dla których zastosowanie ma art. 28 b. ustawy o VAT, ważne jest również dodanie odpowiednich treści w dalszej części faktury.W związku z brakiem szczegółowych regulacji w tym zakresie, w przypadku eksportu usług na rzecz podmiotów spoza Unii Europejskiej faktura winna być wystawiona zgodnie z zasadą ogólną określoną w § 9 ust.. Takie stanowisko uzyskało aprobatę Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej (nr sygn.Nie oznacza to jednak, że na polskim przedsiębiorcy nie ciążą żadne powinności na gruncie ustawy o VAT.. Zgodnie z umową wynagrodzenie netto za usługę wynosi 1000 euro.. Poniższy tekst prezentuje ogólne zasady związane z ich rozliczaniem oraz najczęściej pojawiające podatkiem VAT.. Świadcząc usługi na rzecz unijnego kontrahenta, w pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji do VAT UE.W przypadku importu usług transportowych lub spedycyjnych podatnik, który nabywa takie usługi od podmiotu zagranicznego, jest zobowiązany do rozliczenia VAT na terytorium polski..

Pytanie: Firma transportowa wykonała usługę transportową na terenie Polski.

Usługa została wykonana 17 marca, a 19 marca polska firma wystawiła fakturę.. Ze wspomnianego przepisu wynika, że aby mogło dojść do WNT, dostawca musi być podatnikiem podatku VAT, nie dotyczy to i tu wyjątek - nowych środków transportu.. Powoduje to sytuację, w której wystawia fakturę z wykazaną dostawą opodatkowaną stawką 0% (jeżeli spełnia wymogi stawiane przez art. 42 ustawy o VAT), a w kolejnym dokumencie wykazuje usługę transportową z adnotacją "odwrotne obciążenie", informując, że nabywca usługi rozlicza podatek VAT.. Zdefiniowanie miejsca świadczenia usługi znajduje ustawowe umocowaniePonadto, zgodnie z § 26 ust.. W celu sprawdzenia, czy dany numer VAT UE jest aktywny, można skorzystać z systemu VIES.. Na fakturze tej nie wskazuje się stawki ani kwoty podatku.Podatnicy świadczący usługi transportu towarów wewnątrzwspólnotowego i międzynarodowego mogą w prosty i szybki sposób wystawiać faktury sprzedaży w systemie wFirma.pl.. Oczywiście faktura dla kontrahenta z UE będzie wystawiona w walucie obcej zatem trzeba będzie obowiązkowo ją przeliczyć na potrzeby ujęcia w PKPiR oraz ewidencji VAT.Artykuł 106 ust..

W takiej bowiem sytuacji usługa transportowa podlega opodatkowaniu w kraju nabywcy a nie Polsce.

2, 4 i 5 oraz art. 119 ust.. Zasady ogólne.. 1 rozporządzenia w sprawie faktury, czyli nie później niż 7 dnia od dnia wykonania usługi.Jeżeli mamy do czynienia z usługą transportową, która nie będzie opodatkowana na terytorium Polski, lecz na terytorium innego kraju UE (np. będzie to wewnątrzwspólnotowa usługa transportu towarów, gdy nabywca podaje numer nadany mu dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych), to podatnik polski wystawia fakturę z kwotą należności bez VAT z adnotacją, że "podatek VAT zostanie rozliczony przez nabywcę".Mogą wykazywać i rozliczać import usług bezpośrednio na podstawie faktur handlowych, wystawionych przez zagranicznych usługodawców, po uprzedniej rejestracji dla celów VAT-UE na druku VAT .Usługi transportowe wykonywane na rzecz podatnika rozlicza się zgodnie ze wspomnianą wyżej zasadą ogólną (określoną w art. 28b ustawy o VAT).. 4 ustawy o VAT, jest miejsce, w którym faktycznie rozpoczyna się transport towarów, niezależnie od pokonanych odległości do miejsca, gdzie znajdują się towary.Mimo że usługi świadczone na rzecz unijnych kontrahentów nie są opodatkowane w Polsce, należy je raportować w deklaracji VAT i informacji podsumowującej..

10 i art. 120 ust.Polska firma transportowa dostaje zlecenie na wykonanie usługi transportowej.

Otrzymuje on od swojego kontrahenta fakturę VAT, będącą odpowiednikiem polskiej faktury VAT NP (tzw. "handlowej"), czyli na fakturze nie określa się stawki podatku.Usługi transportu towarów świadczone na rzecz kontrahenta unijnego poza terytorium kraju - rozliczenie VAT.. Jeżeli nabywcą jest osoba prywatna, wówczas osobno rozlicza się część przebiegającą przez terytorium Polski (stawka 0%), a inaczej pozostałą część usługi (która nie podlega opodatkowaniu w Polsce).numer NIP unijnego odbiorcy usług (z dwuliterowym przedrostkiem oznaczający kod kraju np. DE 233957111).. Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstał w dniu wystawienia faktury przez unijnego kontrahenta, tj. 31 października.Usługi gastronomiczne i transportu jako wyjątki od reguły.. Zgodnie z przepisami ustawy VAT w przypadku świadczenia usług transportu pasażerów miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.. Po wybraniu prefiksu kraju oraz wprowadzeniu numeru podatkowego nabywcy należy użyć opcji weryfikuj.. W pierwszej kolejności zajmiemy się zagadnieniem transportu pasażerów.. Wielu polskich przedsiębiorców świadczy usługi transportu towarów na rzecz kontrahentów z innych państw członkowskich, które w całości wykonywane są poza terytorium kraju, na obszarze innych państw Unii Europejskiej.Natomiast gdy nabywcą jest podmiot niebędący podatnikiem VAT, usługi transportowe podlegają opodatkowaniu w miejscu, gdzie transport się rozpoczyna, przy czym miejscem rozpoczęcia transportu towarów, zgodnie z art. 28f ust.. rozporządzenia, wystawiona faktura powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (w tym przypadku numer VAT DE kontrahenta ), oraz jedną z poniższych uwag:W dniu 31 października zagraniczna firma wystawiła fakturę za dostawę towarów, natomiast 3 listopada spółka otrzymała zamówione towary.. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazuje, iż podatnicy VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust.. Gdy w zagranicznej podróży służbowej skorzystasz z usługi hotelowej, nie rozliczasz w Polsce podatku VAT.. Z jaką stawką VAT powinna być wystawiona taka faktura - "np" czy też 22%?usługa dotyczy transportu towarów; usługa jest dokonywana rzecz przedsiębiorcy posiadającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego (czyli poza UE); transport jest dokonany w całości na terytorium Polski.. Do tej pory firma brytyjska za wykonanie takiego transportu przez polskiego przedsiębiorcę otrzymywała fakturę bez VAT.Fakturowanie usług transportowych Usługi transportowe nie jest łatwo rozliczyć.. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, 0% stawka VAT ma zastosowanie także do transportu towaru, który przebiegał pomiędzy krajem UE innym niż Polska a krajem spoza UE bądź odwrotnie i to nawet wówczas, gdy żaden odcinek takiego transportu nie przebiegał przez terytorium RP.Faktura dla kontrahenta z UE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt