Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły wzór

Pobierz

wzór - nowy.pdf (PDF, 172,04 KB) Podgląd załącznika.. Dyrektor szkoły obejmując stanowisko posiada działalność gospodarczą.. Kadencja nie została przedłużona.. Pytanie: W dniu 31 wygaśnie akt powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola.. Osadników Wojskowych w Świdwinie, [ 2018 ], [ 2019 ]Plik pdf oświadczenie majątkowe na początek kadencji p.o. dyrektora 2020 - rozmiar: 1626kb Plik pdf oświadczenie majątkowe na koniec kadencji p.o. dyrektora 2020 - rozmiar: 1326kb metryczkaOświadczenia majątkowe.. Wzory formularzy: Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [.pdf] (62 KB) oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Dorota Borowczak - pierwsze oświadczenie majątkowe - na dzień 1 września 2018r.. Wypełniając oświadczenie należy określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do jednej z tych mas majątkowych.Zdaniem autora, dyrektor gimnazjum powinien złożyć oświadczenie majątkowe w ciągu 30 dni od objęcia funkcji dyrektora szkoły podstawowej.. W oświadczeniu z dnia 28.02.2014 r. w pkt.6.1 ujawnił "prowadzę działalność własną", osobiście "tak".Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3809kB) DYREKTORZY SZKÓŁ GMINY CHOJNICE Anita Sznajder - Dyrektor Zespołu Szkół w Charzykowach Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3968kB) Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3925kB) Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2884kB)Jeżeli w wyniku analizy oświadczenia majątkowego powstaje podejrzenie, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z .Dotacje dla szkół; Rejestr Umów Urzędu Miasta Kielce; Rejestr faktur i rachunków Urzędu Miasta Kielce; VAT - centralizacja; Oświadczenia majątkowe..

Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku.

Uzasadnienie: Jak wynika z art. 24h ust.. Informacje o publikacji dokumentu.. W tym roku ten dzień przypada w sobotę.Oświadczenia majątkowe.. Oświadczenie o stanie majątkowym składa się w dwóch egzemplarzach odpowiednio .Podstawa do odwołania dyrektora szkoły .. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (wyciąg) Art. 31. zm.) kierownik jednostki organizacyjnej gminy jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.Należy pamiętać, że składane oświadczenie majątkowe dotyczy: • majątku odrębnego oraz • majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.. 10 wiadomości: » Bańkowska Eligia Marta » Kopycki Stanisław » Malinowski Andrzej » Matusiak Mirosław » Puchalska Małgorzata » Rękawek Janina » Sadowska Lucyna » Siemiatycka Anna Dorota » Sulima TeresaPREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .Oświadczenie o stanie majątkowym - Wzór, Druk.. Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły / Oświadczenia majątkowe Dyrektora Sp Kębłowo - Renaty Grzenia: - oświadczenie majątkowe - 04.2021 r. - oświadczenie majątkowe - 04.2020 r. - oświadczenie majątkowe - 04.2019 r. Oświadczenia majątkowe Dyrektora SP Kębłowo - Teresy Koszałka:_oświadczenie majątkowe - obowiązujące wójt, prac.doc (DOC, 39,5 KB) Podgląd załącznika _oświadczenie majątkowe - obowiązujące wójt, prac.doc..

Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku.

1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: u.s.g.).. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.dyrektor szkoły: Plik pdf oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1679kb Plik pdf oświadczenie majątkowe za 2019 - rozmiar: 1236kb metryczkaOświadczenie majątkowe wraz z kopią PIT, świadczącą o osiągniętych dochodach za rok poprzedni, należy przesłać wójtowi lub staroście.. Pierwsza publikacja: 28.06.2019 13:46 Tomasz Cabała.. Pokaż filtry.Uprzejmie informuję, że w związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U..

Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku.

Zobligowana jestem do złożenia oświadczenia majątkowego w ostatnim dniu kadencji.. W tekście znajdą Państwo aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.. Zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.. Publikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, radnego i pozostałych.. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.Dyrektor szkoły jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy (lub powiatu) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego (art. 24h ust.. Wytwarzający/ Odpowiadający:OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkola: Ostat..

wzór - nowy.pdfOświadczenia majątkowe dyrektorów sądów i ich zastępców.

Dotyczy ono zarówno majątku odrębnego, jak i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte 1 i 5 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g., dyrektor szkoły jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy (powiatu) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego .Elżbieta Zaręba - dyrektor szkoły oświadczenie majątkowe za 2018 rok Grażyna Zarzycka - dyrektor przedszkola oświadczenie majątkowe za 2018 rok Krystyna Zdunek - dyrektor szkoły oświadczenie majątkowe za 2018 rok Ewa Zduń - podinspektor Urząd Miasta oświadczenie majątkowe za 2018 rok Joanna Zielińska - przewodnicząca Rady Miasta GdyniOświadczenie majątkowe ustępującego dyrektora, gdy ostatni dzień kadencji wypada w sobotę.. Przekazują oni także jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego urzędowi skarbowemu, właściwemu z względu na miejsce zamieszkania dyrektora, które jest przechowywane przez 6 lat.PAP.. Publikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zastępcy wójta, .Wzór oświadczenia majątkowego - w formacie .pdf Wzór oświadczenia majątkowego - w formacie rtfOświadczenia majątkowe dyrektorów szkół.. z 2017 r .Oświadczenie majątkowe złożone w związku z końcem powierzenia obowiązków dyrektora szkoły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt