Reklamacja z tytułu rękojmi czy gwarancji

Pobierz

Zakres uprawnień z tytułu gwarancji zależy jednak każdorazowo od postanowień sprzedawcy czy producenta.. Zwróć uwagę, że z gwarancji możesz skorzystać tylko wtedy, gdy dany produkt jest nią objęty - listę takich produktów znajdziesz tutaj.Gwarancja ma służyć zapewnieniu właściwej jakości towaru sprzedanego.. Proszę jednak, jeśli macie jakieś dalsze pytania, o nie zadawanie mi ich mailowo.Wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, że 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji nie dotyczy każdego pisma wysłanego przez konsumenta, a jedynie pisma zawierającego jedno z żądań wskazanych w art. 561(5) k.c.. tj. żądanie wymiany rzeczy, żądanie usunięcia wady, żądanie obniżenia ceny.. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza Twoich uprawnień do reklamacji, jakie wynikają z przepisów o rękojmi.. Rękojmia została uregulowana w art. 556-572 kc, zaś gwarancja w art. 577-582 kc.Jeżeli gwarantem (serwisem) jest inny podmiot niż wskazany powyżej, skontaktuj się z nim bezpośrednio w celu złożenia reklamacji w oparciu o gwarancję.. Ponadto powyższy przepis nie przewiduje identycznego skutku jeśli konsument w reklamacji .Prawa konsumentów.. Krótkie ich porównanie zamieszczamy poniżej.. Pozytywnie rozpatrzona reklamacja z tytułu rękojmi zobowiązuje sprzedawcę do wymiany lub naprawy wadliwego produktu.. Nie ma on takiego obowiązku - jest to jedynie jego dobra wola..

Reklamacja tytułem rękojmi - wymagania formalne.

Jeżeli w wyniku reklamacji z tytułu gwarancji, gwarant zwrócił rzecz wolną od wad, albo dokonał istotnych napraw w reklamowanej rzeczy, termin gwarancji liczony jest na nowo od momentu dostarczenia rzeczy kupującemu.Gwarancja a rękojmia to dwie odrębne od siebie metody reklamacji.. Reklamacja a gwarancja.. Z reguły gwarancja uprawnia nabywców do żądania usunięcia wady rzeczy bądź dostarczenia towaru bez wad.. W obu przypadkach instrumenty te chronią interesy konsumenta, jednak istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice, którym warto się bliżej przyjrzeć.Gwarancja a rękojmia.. Warto pamiętać, że kupujący ma prawo składać roszczenia z tytułu rękojmi niezależnie od tego, czy gwarancja obejmuje dany produkt czy też nie.. Masz prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, gdy okaże się, że kupiony towar ma wadę fizyczną (czyli .Składając reklamację, możesz skorzystać z jednej z dwóch podstaw prawnych - rękojmi lub gwarancji.. W przypadku niezgodności towaru z umową konsumenci mają prawo reklamować wadliwy towar.. Jednakże gwarancji możemy dochodzić zarówno bezpośrednio w serwisie producenta, jak i u sprzedawcy.. Nawet gdy Twoje roszczenia z tytułu gwarancji nie zostaną uwzględnione, możesz skorzystać z rękojmi, jeśli termin jej obowiązywania nie minął.Gwarancja to - obok rękojmi - podstawa złożenia reklamacji..

z tytułu rękojmi.

Wskażę również ich cechy oraz wzajemną zależność.W przypadku zakupu uszkodzonego (wadliwego) towaru konsument ma prawo skorzystać z instrumentu ochrony jakim jest reklamacja.. sprzedawca.. Przedsiębiorca uznał reklamację (silnik był poważnie uszkodzony) i niezwłocznie wymienił zmywarkę.. Natomiast gwarancja obejmuje zakres czynności reklamacyjnych, które zostały wymienione w dokumencie .Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu rękojmi, ale istnieją okoliczności, w których może on (po rozpatrzeniu) odrzucić reklamację składaną przez konsumenta, o ile jest ona niezasadna.. Myślę, że temat zarówno reklamacji z tytułu gwarancji, jak i niezgodności towaru z umową opisałam na tyle dokładnie, że znajdziecie na blogu większość odpowiedzi na nurtujące Was pytania.. Wbrew pozorom przepisy Kodeksu cywilnego odnoszące się do tego zagadnienia mają zastosowanie także do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami.Brak gwarancji nie jest jednak żadną przeszkodą do skorzystania z rękojmi..

Zareklamować można towar na podstawie rękojmi lub w ramach gwarancji.

Klient może też ubiegać się o zwrot pieniędzy.. Co ważne, dotyczy to tylko gwarancji udzielonych na okres dłuższy niż 2 lata od dnia wydania towaru.. Dla skuteczności reklamacji tytułem rękojmi, nasze zgłoszenie musi spełniać podstawowe wymagania formalne.Uprawnienia przyznane w gwarancji są niezależne od rękojmi.. Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim.. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta.. Ponadto realizowanie uprawnień wynikających z gwarancji zawiesza bieg terminu do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie rzeczy sprzedanej z tytułu rękojmi.Dziękuję za ciepłe słowa, jakie mi przesyłacie mailowo.. Jakie są jeszcze różnicy pomiędzy gwarancją a rękojmią, jaki jest termin na zwrot towaru?Z gwarancji warto skorzystać, jeżeli upłynął już termin odpowiedzialności sprzedawcy wynikający z rękojmi.. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Komputronik S.A. w restrukturyzacji oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru.Oznacza to, że jeżeli klient złożył reklamację z tytułu gwarancji i nie została ona pozytywnie rozpatrzona, to nadal on może próbować składać reklamację z tytułu rękojmi..

Więcej o wyborze między rękojmią i gwarancją znajdziesz tutaj.

Sprzedawca odpowiada za wady, które istniały w chwili wydania towaru oraz za niezgodności, które ujawniły się w ciągu 12 .Zgodnie z przepisami, konsumentowi przysługuje reklamacja w ramach rękojmi za wady fizyczne i prawne, oraz opcjonalnie reklamacja w ramach gwarancji, obejmującej wadliwą rzecz.Opcjonalność reklamacji w ramach gwarancji wynika z tego, że gwaranacja może, ale nie musi być udzielona na zakupiony towar.Reklamacja często bywa kojarzona wyłącznie z relacją konsument vs.. Z tytułu rękojmi za wadliwy towar odpowiada sprzedawca, z tytułu gwarancji - producent.. Rękojmia została uregulowana w art. 556-572 kc, zaś gwarancja w art. 577-582 kc.. Po paru miesiącach sprzęt znów przestał poprawnie działać.Jeśli zakupiony produkt ma wady, klient może złożyć reklamację do sprzedawcy lub podmiotu wskazanego w dokumencie gwarancyjnym.Istnieją dwa rodzaje odpowiedzialności za produkt: na zasadzie rękojmi lub gwarancji.Wybór sposobu odpowiedzialności z tytułu wady rzeczy nabytej należy do klienta.Reklamacja towaru możliwa jest na podstawie rękojmi lub gwarancji.. Obie instytucje zostały opisane w kc.. Lub, gdy produkt nie ma gwaranta (serwisu) możesz zgłosić reklamację z tytułu rękojmi.. W przypdku dodatkowych pytań, napisz do nas przez formularz kontaktowy.Z tego powodu reklamacja tytułem rękojmi jest często zalecana jako pierwsza droga przy reklamacji towaru.. Zgodnie z tym przepisem jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę .Konsument może dochodzić swoich roszczeń z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji niezależnie od siebie ale nie jednocześnie.Zdarza się jednak tak, że termin na składanie reklamacji z tytułu rękojmi upływa w momencie gdy jesteśmy właśnie w trakcie procedury reklamacyjnej z tytułu gwarancji, a co za tym idzie nie możemy w tym czasie złożyć reklamacji w ramach rękojmi.Rękojmia a gwarancja - co można na ich podstawie uzyskać?. Obie instytucje zostały opisane w kc.. Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie .Tę reklamację składa się do sprzedawcy i nazywamy ją reklamacją z tytułu rękojmi.. Poniżej postaram się przedstawić zasadnicze różnice pomiędzy gwarancją i rękojmią.. Natomiast zasady gwarancji i zakres uprawnień konsumenta określa tylko producent i udziela jej dobrowolnie.W związku z uszkodzeniem zmywarki pan Marcin złożył - w ramach reklamacji z tytułu rękojmi - żądanie wymiany sprzętu na nowy.. Samo udzielenie gwarancji nie wyłącza bowiem, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi.Gwarantem nie jest Saturn, Media Markt czy Komputronik, ale np. Acer lub Nokia.. W takiej sytuacji ich uprawnienia określa art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt