Zlecenie spedycyjne definicja

Pobierz

Kolejnym ważnym elementem tej definicji jest określenie spedycji jako organizowania przewozu ładunków.. 8.2.Warunki wykonania usługi zawarte są w umowie spedycji, a jeśli takiej nie ma, wówczas zlecenie spedycyjne jest tożsame z umową spedycji (Sikorski, Zembrzycki 2000).. Jest to podstawa, dzięki której spedytor może wdrożyć swoje działania.. Sfery działania i zasięgu obsługiwanego towaru: międzynarodowa, krajowa, publiczna, w której przedsiębiorstwo wykonuje usługi zarobkowe na zlecenie innych podmiotów gospodarczych, własna, w której realizowanie spedycji jest we własnym zakresie w stosunku do towarów własnego obrotu handlowego, Kryteria spedycjiUmowa spedycji - definicja.. Należy podać: nadawcę, odbiorcę, wszystkie informacje o przesyłce i o jej właściwościach, znaki i numery poszczegolnych sztuk(opakowań),ich liczbę, wymiary, kubaturę a także zakres zlecenia usługi oraz wszystkie inne dane i dokumenty potrzebne dla prawidłowego wykonania zlecenia.Polska Izba Spedycji i Logistyki ul. Świętojańska 3/2 81-368 Gdynia tel.. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.. Dopiero po zatwierdzeniu wszystkich ważnych dokumentów towar zgłaszany jest gotowy do odprawy celnej, gdzie przechodzi kolejne czynności związane z przewozem.Zlecenie spedycyjne odrywa szczególną rolę w sytuacji kiedy między Klientem a spedytorem nie ma umowy, a istnieje potrzeba zebrania wszystkich niezbędnych informacji jakie Klient chce przekazać firmie transportującej ładunek.Istotną częścią działalności spedycyjnej jest praca koncepcyjna, występująca w mniejszym lub większym nasileniu w danym podmiocie, wymiana informacji między uczestnikami nie tylko procesu transportowego ale i handlowego i załatwianie wszelkiego rodzaju formalności, takich jak na przykład wypełnianie dokumentów transportowych i handlowych.Zlecenie spedycyjne - forma i treść, znaczenie dla zawarcia umowy spedycji, czy są ujednolicone formularze zleceń spedycyjnych, w którym momencie dochodzi do przyjęcia zlecenia, czy obowiązkiem spedytora jest dbanie o prawidłowe wypełnianie zleceń, a jeśli tak to w jaki sposób spedytor powinien o to zadbać oraz czy jest to uregulowane prawnieUmowa spedycji jest regulowana przez art. 794-804 kodeksu cywilnego..

Zlecenie spedycyjne § 8 8.1.

Definicje i pojęcia spedycji, spedytora spotykane w literaturze ekonomicznej jak i prawniczej, prezentują różne wersje pojmowania i definiowania tych pojęć.. Wydawane może być w formie elektronicznej lub pisemnej.. Na jej podstawie spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.Spedycja składa się z wielu czynności rozłożonych w czasie, trudno więc mówić o statycznym charakterze działalności spedycyjnej.. Jest to zatem pojęcie szersze, uwzględniające także przygotowanie przesyłki do przewozu, wybór przewoźnika, który będzie dane zlecenie realizował, wystawienie listu przewozowego i załadowanie przesyłki, ewentualne jej ubezpieczenie.Zlecenie spedycyjne to także oferta, ale dotycząca nie samego przewozu, co jego zorganizowania.. (zobacz: art. 795 k. - stosuje się je tylko wtedy, kiedy ta umowa nie jest uregulowana odrębnymi przepisami.Oczywiście, nie każde zlecenie spedycyjne obejmuje taki zakres czynności, ale bez względu na ilość i rodzaj czynności spedycja to ogół działań, które zmierzają do tego, aby doprowadzić do przesłania rzeczy z punktu A do punktu B. O tym, czy mamy do czynienia ze spedycją, przesądza rodzaj podejmowanych czynności oraz cel tych czynności.Zlecenie spedycyjne to także oferta, nie dotyczy jednak samego tylko przewozu, ale również jego zorganizowania..

zlecenie spedycyjne.

Definicja w słowniku polski.. Należy się ono dopiero po wykonaniu zlecenia (o ile z umowy lub przepisów szczególnych nie wynika coś .Klasyfikacja spedycji.. : (58) 620 98 26 fax: (58) 661 39 35 e-mail: przypadku do zawarcia umowy spedycji dochodzi z chwilą ustalenia pomiędzy stronami wszystkich istotnych warunków tej umowy.. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.. Przedmiotem umowy zlecenia jest zobowiązanie jednej osoby (zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (np. pracy) dla innego podmiotu (zleceniodawcy), na warunkach określonych w umowie.SPEDYCJA - PODSTAWOWE POJĘCIA, KRYTERIA PODZIAŁU SPEDYCJI, ZAKRES CZYNNOŚCI REALIZOWANYCH W SPEDYCJI .. 2.Zlecenie spedycyjne musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia.. Jest to zatem pojęcie szersze, uwzględniające także przygotowanie przesyłki do przewozu, wybór przewoźnika, który będzie dane zlecenie realizował, wystawienie listu przewozowego i załadowanie przesyłki, ewentualne jej .Wynagrodzenie określa obowiązująca taryfa (przy jej braku - umowa spedycji).. Wysokość wynagrodzenia określa taryfa Spedytora.. Spedycja zatem nie jest przewozem, a przesłaniem ładunków, zorganizowaniem ich przewozu.Spedycją będzie zaś każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej i na wykonaniu niezbędnej grupy czynności dodatkowych, wynikających ze specyfiki zlecenia..

Zlecenie spedycyjne - jest to zlecenie udzielane przez zleceniodawcę.

Zatem mogą to być usługi związane z przygotowaniem przesyłki do przewozu, wyborem przewoźnika, załadowaniem przesyłki, wystawieniem listu przewozowego, podpisaniem umowy przewozu z przewoźnikiem, ubezpieczeniem przesyłki, itp.Zlecenie spedycyjne - jest to dokument wystawiany przez eksportera lub importera zlecający spedytorowi zorganizowanie przewozu określonego towaru.. W przypadku braku zamiaru wykonania usługi spedytor winien bez zwłoki powiadomić o tym składającego zlecenie.. Zleceniodawca określa w nim zakres czynności, które winien wykonać spedytor np. zgłoszenie do odprawy celnej, ubezpieczenie towaru, zorganizowanie kontroli jakościowej i ilościowej, składowanie towaru.zlecenie spedycyjne.. Po uszkodzeniu ładunku ubezpieczyciel weryfikuje pracę spedytora czy została ona wykonana z należytą starannością.Zlecenie spedycyjne to także oferta, nie dotyczy jednak samego tylko przewozu, ale również jego zorganizowania.. Odmieniaj.. Producent eksportujący obecnie wykazał, że przedsiębiorstwo powiązane jest podmiotem zajmującym się logistyką, który zleci .Zlecenie spedycyjne to dokument wystawiany przez spedytora w celu potwierdzenia zawarcia umowy z kontrahentem dotyczącej zlecenia organizacji transportu towarów.Spedytor jest głównym koordynatorem wszystkich prac i to jego zadaniem jest informowanie zleceniodawcy o wszystkich możliwościach przewozu transportu, a także o postępie w realizacji zlecenia czy też wszystkich brakujących dokumentach, które muszą zostać dostarczone..

Za wykonane usługi spedycyjne Spedytorowi przysługuje wynagrodzenie.

Spedytor wykonuje czynności na podstawie zlecenia.. Dopasuj wszystkich dokładnie którychkolwiek słów .. Na spedycję składa się m.in. pozyskiwanie i przyjmowanie zleceń, zawieranie umów z klientami, kompletowanie dokumentacji, organizowanie środków transportu, a także nadawanie przesyłek.Zlecenie.. Zleceniodawca ma obowiązek w sposób wyczerpujący sporządzić zlecenie spedycyjne, a zleceniobiorca interweniować w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.Umowa zlecenia (pot.umowa-zlecenie) - umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751).. Umowa spedycji jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 794- 804 k. c., przy czym przepisy Kodeksu cywilnego mają charakter posiłkowy.. Gdy strony nie ustaliły wynagrodzenia, to należy się ono w wysokości odpowiadającej wykonanej pracy.. Spedytor nie odpowiada za błędy w przekazie, które mogą pojawić się podczas przyjmowania zlecenia w formie ustnej lub telefonicznej.Zlecenie spedycyjne to jedyny dokument, który brany jest pod uwagę w przypadku wystąpienia szkody częściowej lub całkowitej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.