Wzór orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Pobierz

10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanego dalej "skierowaniem na badanie lekarskie"; 3)Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, nauczyciel chcąc przejść na urlop dla poratowania zdrowia składa u dyrektora wniosek o udzielenie takiego urlopu.. Nauczyciel, chcąc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, złoży pisemny wniosek do dyrektora, który skieruje go na badania do lekarza medycyny pracy.wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia - uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny stanu zdrowia dokonywanej w celu stwierdzenia potrzeby leczenia oraz określenia czasu na jego przeprowadzenie, a także zapewnienia jednolitości stosowanych .• Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (uwaga: nauczyciel nie uzasadnia wniosku - nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia),orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia wydane w trybie odwoławczym Wojewódzki ośrodek medycyny pracy orzeka na podstawie: - wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego, - wyników dodatkowych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych (jeśli uzna je za niezbędne), - kopii orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia..

2.Orzekanie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Pobierz wzór orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia Zwracam się z uprzejmą prośbą o skierowanie mnie na badania lekarskie, o których mowa w art. 73 ust.. 11Kwestie badań reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. poz. 190).. Dz. U. z 2017 r .Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, zwany dalej "lekarzem", orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej "urlopem", na podstawie: 1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;2) wzór skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w art. 73 ust.. Dyrektor zobligowany jest do wystawienia skierowania do lekarza Medycyny Pracy celem wydania orzeczenia o potrzebie skorzystania z urlopu - wzór skierowania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.106_Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wydane w trybie odwoławczym (wzór).rtf : 41,7k : 107_Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (przykładowy wzór).rtf : 42,8k : 108_Wniosek o urlop szkoleniowy (przykładowy wzór).rtf : 41,8kUrlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli: wzór skierowania, zakres badania..

Załącznik Nr 2 - wzór orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia wydany w trybie odwoławczym.

10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Sprawy dotyczące udzielania urlopu dla poratowania zdrowia regulują przepisy ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.Zwracam się z uprzejmą prośbą o skierowanie mnie na badania lekarskie, o których mowa w art. 73 ust.. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanego dalej "skierowaniem na badanie lekarskie"; 3) wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej "orzeczeniem lekarskim".. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanego dalej "skierowaniem na badanie lekarskie"; 3) wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej "orzeczeniem lekarskim".. celem przeprowadzenia zalecanego leczenia, które zostało orzeczone przez lekarza.przedstawić orzeczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia lub skierowanie od lekarza rodzinnego na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową..

zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1.Opis: WUUPZ Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanego dalej "skierowaniem na badanie lekarskie"; 3) wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej "orzeczeniem lekarskim".. Krok 6.. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia dyrektor placówki może wnieść odwołanie do jego treści wraz z uzasadnieniem do .Wzór skierowania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2019 r., poz. 190).Nauczyciel przedkłada orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.. wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej "orzeczeniem lekarskim".Urlopu zdrowotnego udziela się na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy.. Badanie lekarskie przeprowadzane jest na podstawie skierowania wydanego nauczycielowi przez dyrektora szkoły.. Warunki te muszą być spełnione łącznie.. z dnia 27 października 2005 r. Na podstawie art. 73 ust.. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust.1 i 2 Karty Nauczyciela (tekst jedn..

Po otrzymaniu orzeczenia dyrektor podejmuje decyzję:2) wzór skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w art. 73 ust.

Orzeczenie lekarskie wydawane jest w 3 egzemplarzach: jeden doręcza się nauczycielowi, drugi dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza do indywidualnej dokumentacji.. wzoru wynika kompetencja lekarza do określenia daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia co wskazuje, że o jego długości decyduje lekarz wydający stosowne orzeczenie z uwzględnieniem, że jednorazowo nie może przekraczać 1 roku.O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.3) wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej "orzeczeniem lekarskim".. Z treści ww.. Od orzeczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odwołanie do organu odwoławczego określonego wZałącznik Nr 1 - wzór orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.. Nauczyciel zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania na badanie lekarskie.. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn.. Wynikają one z art. 73 Karty Nauczyciela.2) wzór skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w art. 73 ust.. Od orzeczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odwołanie do organu odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust.. decyzja o udzieleniu1) tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia; 2) sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, zwanych dalej "orzeczeniem", oraz wzór orzeczenia; 3) organ odwoławczy od orzeczeń; 4) termin odwołania się od orzeczenia.Wzór orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.. Wzór skierowania, zakres, a także tryb przeprowadzania badania lekarskiego w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia.Karta Nauczyciela zwracam się z prośbą o udzielenie mi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze pół roku w okresie od …………………………………… do…………………………………..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt