Upoważnienie do odbioru wyników badań pdf

Pobierz

z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194 NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 52 361 49 10 Dane upoważnionego Imię i nazwisko PESEL Upoważniam Pana/Panią do odbioru moich wyników badań czytelny podpis osoby upoważnionej data podpis pracownika przyjmującego upważnienieUpowaznienie do odbioru wynikow badan lab.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,16 kb; 2-152 Upowaznienie do odbioru wynikow badan.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,07 kb; WyszukiwanieWzor upowaznienia do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej Radcamiejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………, PESEL .Upoważnienie jednorazowe do wydania dokumentacji medycznej .. *w przypadku odbioru wyników badań poufnych Oświadczam niniejszym, że rezygnuję z odbycia umożliwionej i zaoferowanej mi przez podmiot leczniczy konsultacji z lekarzem w związku z odebranym przez upoważnioną przez mnie osobę ww.do odbioru wyników badań laboratoryjnych: moich , mojego dziecka (niepotrzebne skreślić) miejscowość, data czytelny podpis upoważniającegoUpoważnienie do odbioru wyniku badania.. Ankieta medyczna MR; PDF do pobrania.. Kariotyp - skierowanie.. Tężec przeciwciała IgG - skierowanie..

Z rejestracji pobierz upoważnienie do odbioru wyników badań.

Przygotowanie do badania MR; PDF do pobrania.. UPOWAŻNIENIE Upoważniam…………………………………………………………….. /Imię nazwisko osoby upoważnionej/ PESEL .…………………………………………, data …………………………………… UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja niżej podpisany/a .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA.. Ja, niżej podpisana/y .. imię i nazwiskoupowaznieniewynlabo-21.docx Upoważnienie do odbioru wyników badań .docx upowaznieniewynlabo-22.pdf Upoważnienie do odbioru wyników badań .pdf Ilość odwiedzin strony: 75089ZDL SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku Upoważnienie do odbioru wyników badań laboratoryjnych Ja niżej podpisany, upoważniam .Author: Your User Name Created Date: 6/25/2015 8:03:03 AM .2-153 Upoważnienie do odbioru wyników badań lab.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,16 kb 2-152 Upoważnienie do odbioru wyników badań.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,07 kb WyszukiwanieUpoważnienie do odbioru wyników badań; Prawa Klienta; Sekcja Badań Wody.Polanica-Zdrój, ….. nazwisko, imię PacjentaCentrum Medyczne HCP Sp.. Oświadczenie pacjenta o odpłatnym wykonaniu badania.. Gruźlica - skierowanie.. Oświadczenie braku woli pacjenta o wyrażeniu zgody na pobranie po jego śmierci komórek tkanek lub narządów.. Idź do treści strony informacja 89 53 86 532.F GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM..

Author: Microsoft Created Date: 2/7/2017 10:32:56 AM ...Upoważnienie do odbioru wyników badań.

Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .PDF do pobrania.. Upoważnienie do odbioru wyników badań; PDF do pobraniaupowaŻnienie do odbioru wynikÓw upowaŻniam paniĄ/pana: imiĘ i nazwisko osoby upowaŻnionej: typ i numer dokumentu toŻsamoŚci (dowÓd osobisty lub paszport)*: do osobistego odbioru sprawozdania z badaŃ laboratoryjnych: imiĘ i nazwisko pacjenta: pesel**: data rejestracji badaŃ/nia lub nr zlecenia: miejscowoŚĆ, data czytelny podpis pacjenta/przedstawiciela ustawowegoUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU SPRAWOZDANIA Z BADAŃ wykonanych przez Laboratorium WSSE w Warszawie Ja, niżej podpisana/y .UPOWAŻNIENIE DO ODBIOU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisana/y ., PESEL ..

Data i czytelny podpis Pacjenta Data i podpis pracownika przyjmującego upoważnienie.

Panel infekcji odkleszczowych - skierowanie.. Amiodaron - skierowanie.. Przygotowanie do badania TK; PDF do pobrania.. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ul.. Ja niżej podpisana/podpisany upoważniam do odbioru wyników mojego badania MR .. : …., PESEL:.. imię nazwiskoWyniki badań najlepiej odebrać osobiście Osoba upoważniona: -należy wypełnić cały formularz przy wykonywaniu badania .Osoba odbierająca badanie musi okazać upoważnienie odbioru badań oraz(imię i nazwisko) (nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej) do odbioru wyniku badań czytelny podpis osoby upoważniającej czytelny podpis osoby upoważnionej Created DateMiejscowość, data:……………………………………………………….. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany/a .UPOWAŻNIENIE DO ODEBRANIA WYNIKÓW/ZDJĘĆ/CD RTG / TK / MR / USG .. badań wykonanych w Diagnostyce Obrazowej CDT Medicus w Lubinie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt