Wzór sprawozdania rocznego z działalności archiwum zakładowego

Pobierz

Rozdział III Zakres działania archiwum zakładowego i składnic akt oraz jego personel.Przykładowe sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego w jednostce organizacyjnej z tradycyjnym systemem kancelaryjnym (nie korzystającej z systemu EZD).. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2016 rok - pobierz.. Wzór opisu teczki.. Spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego w Warszawie.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI.. "A" Ilo ść dokumentacji w archiwum zakładowym Kat.. Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego.. Wzory formularzy wykorzystywanych w archiwum zakładowym/składnicy akt: 1.. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do Archiwum Państwowego w Kielcach.. NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ.. Kierownik Archiwum UMK i pracownik Oddziału Zamiejscowego Archiwum UMK sporządzają sprawozdania roczne z działalności archiwum w terminie do końca lutego roku następnego po roku sprawozdawczym.. A) oraz dokumentację niearchiwalną (kat.. Podział akt na materiały archiwalne (kat.. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2016 roku - pobierz.. W sprawozdaniu powinny być zamieszczone następujące dane: 1) sprawy organizacyjne; 2) opis lokalu i sprawy personelu Archiwum UMK;Wzór części tabelarycznej rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego: Opis: Dz.U..

Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego.

Sprawozdanie przekazywane jest [należy wpisać stanowisko osoby będącej kierownikiem jednostki np.:Pobierz formularz w formacie DOC. 2.. APW 2013Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym.. Złóż sprawozdanie, pobierz UPO, utwórz korektę (PDF 1.43 MB) FILMY - KROK PO KROKU SYSTEM BDO.. Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za 2016 rok - pobierz.. Archiwum zakładowePrzykładowe sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego w jednostce organizacyjnej z tradycyjnym systemem kancelar.. Pobierz formularz w formacie DOC. 3.. Spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego w Warszawie.. 13.Wzór sprawozdania Rb-N stanowi załącznik nr 3 do wspomnianego aktu prawnego.. ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ZA .. ROK.. Karta udostępniania akt.. Co powinno się znaleźć w takim sprawozdaniu?. Liczba stron: 3 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie.2) znajomość struktury organizacyjnej starostwa, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, 3) składanie rocznego sprawozdania z wykonania czynności i zadań archiwum zakładowego.Pobierz "Sprawozdanie z działalności ZUS za 2007 rok " (pdf, 429 kB) Utworzył/Odpowiada: Borecki Artur - Departament Aplikacji Autorskich - 17.06.2008 r., godz. 13:45 Jak je przygotować?.

Nadzór merytoryczny nad filiami archiwum zakładowego.

5.Wzór planu i sprawozdania (zip, 151 KB) Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2020 r. - Sprawozdanie AP2020 (pdf, 2,51 MB) zestawienie sumaryczne - plik pdf (308 KB) Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2019 r. - Sprawozdanie AP2019 (pdf, 10 MB) zestawienie sumaryczne - plik pdf (463 KB) Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2018 r.ustalonych z właściwym archiwum państwowym.. Dokumentację przechowywaną w archiwum zakładowym udostępnia się: 1) na miejscu w archiwum; 2) poprzez jej wypożyczenie; 2) w postaci kserokopii.Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym; Doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją i w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych; Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw w ramach zadań działu.8.. Przeprowadzanie skontrum dokumentacjih) sporządzanie rocznego planu pracy i sprawozdania, i) protokolarne przekazanie Archiwum Zakładowego w przypadku zmiany na stanowisku pracownika archiwum.. Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji kartograficznej przekazywanej do archiwum zakładowego/składnicy akt.. IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO SŁUŻBOWE ARCHIWISTY.. Pojęcie archiwum zakładowego po raz pierwszy pojawiło się w latach sześćdziesiątych XX wieku dla zastąpienia innego terminu archiwalnego - składnicy akt (znajduje to swoje potwierdzenie w "Polskim Słowniku Archiwalnym", gdzie przy haśle "archiwum zakładowe" widnieje dopisek "dawniej składnica akt")..

Formularz protokołu wycofania akt z archiwum zakładowego.

Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej.sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji: 1) archiwista: Maria Bednorz - inspektor ds. obsługi władz Gminy, 2) lokal archiwum zakładowego: lokal składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 20 m², usytuowany jest w piwnicy budynku.. 3.SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNO ŚCI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ………………………………….. Jednostki Miary akt Ogółem Kat.. Przekaż plik xml do podpisania.. "B" m.b. Ilo ść dokumentacji niearchiwalnejSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI .. Dopiero ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie .9) przeprowadzanie skontrum oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum.. Wzory formularzy wykorzystywanych w archiwum zakładowym/składnicy akt: Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych.. Formularz wypełniany w przypadku stwierdzenia zaginięcia lub uszkodzenia akt, które są na stanie ewidencyjnym w archiwum zakładowym.. ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ZA .. ROK.. Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych.. System EZD w archiwum zakładowym - jak bezpiecznie przejść na system EZD w urzędzie?2.. Pobierz formularz w formacie DOC. 4.sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum zakładowego/składnicy akt, uwzględniającego, m.in.: ilość dokumentacji przejętej z poszczególnych komórek organizacyjnych w podziale na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną, ilość dokumentacji udostępnionej lub wypożyczonej oraz ilość osób korzystających, ilość materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego, ilość wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej.sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym, doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją, niezależnie od tego, czy dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przebiegało w systemie EZD czy w postaci nieelektronicznej."5..

Jak wzorcowo przygotować sprawozdawczość z archiwum zakładowego?

Zakres działania archiwum zakładowego § 7 Do zakresu działania archiwum zakładowego należy: 1. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i odpowiedniego jej przygotowania do9.. Czy są systemy, które pozwolą na zebranie i zliczenie danych podczas sporządzania sprawozdania?. LOKAL ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO lokalizacja, liczba pomieszczeń, zabezpieczenie przed włamaniem, pożarem i innymi czynnikami szkodliwymi, rezerwa wolnych półek, warunki pracy 3.3) nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego Sprawozdawczość archiwów zakładowych: Wzór sprawozdania rocznego z działalności archiwum zakładowego można pobrać tutaj .Archiwista sporządza sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym w terminie do dnia 31 marca roku następnego niż rok sprawozdawczy.. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok - pobierz.. Lokal Archiwum Zakładowego powinien spełniać następujące warunki: a) mieścić się w budynku biurowym, b) składać się z części biurowej i magazynu,11) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakła- dowym; 12) doradzanie komórkom organizacyjnym (we współdziałaniu z pracownikiem pełniącym rolę koordynatora czynności1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 234), które na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813) traci moc z dniem .8) archiwum zaopatrzone jest w regały drewniane, niezbędne druki i materiały kancelaryjno - biurowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt