Wzór wniosku o likwidację barier architektonicznych

Pobierz

Bardziej szczegółowopotwierdzenie wpływu wniosku Nr wniosku: PPR.513…………….. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania I.. Data wpływu Nr sprawy Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 1.. Wzory wniosków o dofinansowanie likwidacji barier zostały określone i stanowią załączniki do Zasad: załącznik nr 1 dot.. Oświadczam, że nie złożyłam/łem wniosku o przyznanie dofinasowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu w Oddziale Opolskim PFRON lub innej instytucji, w której można otrzymać dofinansowanie ze środkówWzór wniosku określa Załącznik nr 3 do procedury.. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ) na wykorzystywanie danych w zwi ązku z niniejszym wnioskiem.. Wniosek należy wypełnić czytelnie2.. Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-15.00 - obsługa dofinansowań i refundacji, wpłaty obowiązkowe, wsparcie osób z niepełnosprawnościami.. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych pdf 267 KB Pobierz plik.Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych można składać przez cały rok..

likwidacji barier w komunikowaniu się.

Jego wzór znajdziesz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Twojego powiatu lub w siedzibie PCPR-u.Do wniosku dołącz komplet dokumentów wymaganych przez PCPR lub MOPS, m.in.: kopię orzeczenia o niepełnosprawności, aktualne zaświadczenie .6. Wysokość dofinansowania ustala się po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku.. Dane dotyczące wnioskodawcy (osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie lub osoba reprezentująca osobę niepełnosprawną, o której mowa w punkcie 2 wniosku) nazwisko i imię imię ojca .Nr wniosku: PFRON.704.……………….. Nr sprawy/rejestru wniosków Data wpływu Wniosku WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH A. na likwidację barier architektonicznych .. Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-20.00 .Wnioski dotyczące dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej składać należy we właściwym terytorialnie dla miejsca lokalizacji mieszkania Oddziale PFRON, na drukach wniosku według wzoru (załącznik nr 4) wydawanych lub wysyłanych przez oddział PFRON, WUP - WOZiRON.Przeczytaj pełną informację na stronie PFRON o likwidacji barier architektonicznych.. Dane dotyczące Wnioskodawcy ( w przypadku małoletnich /dzieci i młodzież do lat 18/ dane o dziecku wypełnia rodzic lub opiekun prawny )Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych..

likwidacji barier architektonicznych załącznik nr 2 dot.

Oświadczam, że posiadam środki finansowe na pokrycie udziału własnego w kosztach zadania.. Przyjmuję do wiadomości, że przed rozpatrzeniem wniosku likwidacji barier architektonicznych dokonanaWNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Wniosek dotyczy: osoby dorosłej dziecka Uwaga!. Wnioskodawca nie może złożyćWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej zgodnie z art. 35 a ust.. Infolinia PFRON - 22 581 84 10.. Dane dotyczące Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej):Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej Do wniosku należy załączyć: (oryginały do wglądu) kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, niezdolności1 Data wpływu Nr sprawy Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 1.. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji .Wnioskując o dofinansowanie działań mających na celu likwidację barier architektonicznych, musimy mieć na uwadze, że PCPR może sprawdzić wiarygodność informacji zawartych w podaniu..

likwidacji barier technicznych; załącznik nr 3 dot.

Przy ubieganiu się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych nie obowiązuje kryterium dochodowe.Wyra Ŝam zgod ę , w zwi ązku z art. 23 ust.1 i ust.. Wzór wniosku ( PDF) Zaświadczenie lekarskie ( PDF) Zgoda na likwidację barier ( PDF) Niezbędne dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem: Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.Złóż wniosek przez Internet (bankowość internetowa) Złóż wniosek przez Internet (Portal [email protected]) .. Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy.. UWAGA!. Dotacje i dofinansowania 2014-03-04. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.. W przypadku niekompletnego wniosku wnioskodawca ma obowiązek uzupełnić braki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia w tej sprawie pod rygorem wykluczenia jego wniosku z dalszego postępowania.Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.. Odpowiednie druki można otrzymać w PCPR lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony danego PCPR..

W celu właściwego wypełnienia wniosku prosimy o staranne jego przeczytanie.

Dane dotyczące wnioskodawcy (osoba niepełnosprawna ubiegająca .. W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych /technicznych* w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w związku z jej indywidualnymi potrzebami Dodatkowe informacje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-BiałaWzór oferty realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON .. Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych : 3: Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych dla osób .Osoby niepełnosprawne mogą wnioskować w PCPR i MOPS o dofinansowanie: przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusy rehabilitacyjne, a także likwidację barier architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się.Aby uzyskać finansowe wsparcie, wypełnij wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych.. (data wpływu wniosku) (wypełnia PCPR w Lublińcu) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznychDofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych.. Przed jegoO dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie może ubiegać się osoba która: 1) ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 2) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie.Wniosek oraz druki: Wniosek w sprawie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym; Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnejdata uzupełnienia wniosku podpis pracownika WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH / TECHNICZNYCH* W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UWAGA!. Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów: oprzyrządowania samochodu, prawa jazdy, sprzętu elektronicznego, szkolenia z obsługi sprzętu .Wnioski o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych można otrzymać oraz złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w dowolnym czasie.. Jest to dofinansowanie z PFRON dla tzw. starych pracowników.Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wzór wniosku o dofinansowane likwidacji barier architektonicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zalacznik_nr_3.pdf.. Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt