Dokument bezpieczeństwa statku

Pobierz

uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej stwierdzających, że .Dokument bezpieczeństwa statku wydaje oraz przedłuża termin jego ważności dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej na wniosek armatora.. Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Należy jednak pamiętać, że jeśli jednostka dobrowolnie poddaje się inspekcji i ma wydane dokumenty bezpieczeństwa, musi spełniać wszystkie wymogi i od tej chwili są one dla niej obowiązkowe, a nie tylko zalecane.Fragment dokumentu: .. Dokument zgodności nie będzie wydany, potwierdzony lub odnowiony, jeżeli nie będą usunięte dużeważności Karty Bezpieczeństwa są czynnikami znacząco zwiększającymi poziom bezpieczeństwa.. Uznając.. 2011 Nr 119, poz. 688 (załącznik 7a) Liczba stron: 5 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.. ChemikaliowiecDokument bezpieczeństwa statku cofa, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy dla miejsca, w którym znajduje się statek w czasie stwierdzenia utraty zdolności żeglugowej, zawiadamiając niezwłocznie o tym fakcie armatora statku i organ, który wydał ten dokument.Certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego w pasażerskiej żegludze krajowej (Passenger ship engaged in domestic voyages safety certificate) Kategoria: Wzory dokumentów bezpieczeństwa statku: Opis: Dz.U..

Dokumenty bezpieczeństwa statku.

Za wydanie, odnowienie lub przedłużenie terminu ważności dokumentu bezpieczeństwa statku, dokonanie w nim zmian, za wydanie duplikatu, a także za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 34m zezwolenie na jednorazową podróż lub na dokończenie podróży, pobiera się opłaty w wysokościach określonych w załączniku do ustawy.. wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej.. NIP: REGON: 007017021zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji technicznej wydane przez Techniczną Komisję Inspekcyjną.. Uznaje się: unijne świadectwo zdolności żeglugowej wydane przez właściwy organ innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego; inny dokument dopuszczający statek do żeglugi wydany przez:Inspekcja i dokumenty bezpieczeństwa statku morskiego.. W przypadku statków morskich przebywających czasowo na śródlądowych drogach wodnych wymagane są uprawnienia oraz dokument bezpieczeństwa statku.Zasady certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem - 4 - Wydanie Dokumentu zgodności (DOC) Dokument zgodności (Document of Compliance - DOC) wydaje się po zweryfikowaniu zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem z wymaganiami Kodeksu.. Kartę tę wydaje się na okres nie dłuższy niż 48 miesięcy, przy czym okres jej ważności potwierdza się co 12 miesięcy.Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego, ISPS (od ang. International Ship and Port Facility Security Code) - zestaw przepisów i zaleceń zmierzających do poprawy zabezpieczenia żeglugi przed terroryzmem..

Uznawanie dokumentów bezpieczeństwa.

Oryginały dokumentów bezpieczeństwa statku, kopię dokumentu zgodności wystawionego armatorowi oraz dokumenty instytucji klasyfikacyjnej lub ich poświadczone kopie przechowuje się na statku, w miejscu dostępnym dla organu inspekcyjnego.Statek towarowy o pojemności brutto od 300 do 500, uprawiający żeglugę międzynarodową, oprócz dokumentów bezpieczeństwa statku określonych w ust.. 3i) Liczba stron: 6.. Istnieje kilka dokumentów bez których nie wolno prowadzić ruchu zakładu górniczego (np. projekt zagospodarowania złoża, dokumentacja geologiczna, plan ruchu itd.). Kodeks zawiera ogólne zasady i cele .. 2012, poz. 1313 (załącznik 2a) Podgląd pliku: zobacz: Liczba stron: 12: Format pliku: doc_7615-0.docJest to podstawowy dokument legitymacyjny stwierdzający przynależność państwową statku i uprawniający do podnoszenia bandery państwa, w którego rejestr został wpisany.1.. 1, powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa radiowego statku towarowego, wystawiony na okres 5 lat i corocznie potwierdzany, wraz z wykazem wyposażenia w urządzenia radiowe (formularz R), którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.Dokumenty "Wzory dokumentów bezpieczeństwa statku".. Wymaga on, aby statki i porty opracowały i wdrożyły odpowiednie środki ochrony.Jest to nic innego, jak kolejny bardzo ważny dokument, który jest niezbędny w zakładzie górniczym..

Przegląd powinien obejmować sprawdzenie i ocenę systemu planowego utrzymania statku.

"Dokument bezpieczeństwa statku" definicja: dokument bezpieczeństwa statku - wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej, wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej, świadectwo zdolności żeglugowej albo uproszczone świadectwo zdolności żeglugowejDokumentem bezpieczeństwa statku określonego w ust.. 3.zobacz dokument: Stan na dzień: 24/04/2021: Kategoria dokumentu: Archiwum: Tytuł dokumentu: Certyfikat bezpieczeństwa radiowego statku towarowego (Cargo ship safety radio certificate) Opis: Dz.U.. świadectwa zdolności żeglugowej.. Przegląd w szczególności powinien mieć .Dokumenty bezpieczeństwa statku wydaje się w trzech egzemplarzach, które otrzymują: kapitan statku, armator i organ inspekcyjny.. 2012, poz. 1313 (załącznik 4c) Liczba stron: 2 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.dokument stwierdzający posiadanie morskich kwalifikacji zawodowych np. certyfikat ukończenia zintegrowanego kursu bezpieczeństwa (STCW) oryginał i kserokopia aktualnego świadectwa zdrowia stwierdzającego zdolność do pracy na statku, 3 zdjęcia paszportowe (3,5 x,4,5), dowód osobisty + obustronna kserokopia11) dokument dopuszczający statek do żeglugi - dokument bezpieczeństwa stat-ku albo inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkow-skiego albo państwa trzeciego, potwierdzający dopuszczenie statku do że-glugi po wodach śródlądowych tego państwa..

... obejmujące przygotowanie do działania w stanie zagrożenia bezpieczeństwa statku i ochrony środowiska.

Statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu jednego z następujących dokumentów bezpieczeństwa statku: wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej.. świadectwo pomiarowe (jeśli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu) orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.uprawnień, dokumentu rejestracyjnego wymagany jest również dokument bezpieczeństwa statku w postaci uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.. i dokument bezpieczeństwa jest jednym z nich.Konsul może, bez przeprowadzenia inspekcji, przedłużyć jednorazowo dokumenty bezpieczeństwa statku na okres do trzech miesięcy od daty ich wygaśnięcia, w celu dopłynięcia statku do portu, w którym może być przeprowadzona inspekcja.1.. 1, uznanego przez urząd morski za statek mały o prostej i nieskomplikowanej budowie i urządzeniach, jest "karta bezpieczeństwa typu Ł".. 2.Link do dokumentu: Zobacz dokument: Stan na dzień: 23/05/2021: Kategoria dokumentu: Wzory dokumentów bezpieczeństwa statku: Tytuł dokumentu: Karta Bezpieczeństwa "A " Opis: Dz.U.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.Certyfikat bezpieczeństwa statku specjalistycznego - wersja 2 (Special purpose ship safety certificate) Certyfikat bezpieczeństwa statku towarowego (Cargo ship safety certificate) Certyfikat bezpiecznej obsługi: Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management Certificate) Dokument Zgodności (Document of Compliance)Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem (SMC) - certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem statku z wymaganiami .. Dokumenty bezpieczeństwa statku cofa się w razie: 1) uszkodzenia kadłuba statku lub jego urządzeń zagrażającego bezpieczeństwu żeglugi; 2) przebudowy statku powodującej zmianę jego charakterystyki; 3) utraty lub zawieszenia ważności dokumentów wymienionych w art.Tytuł dokumentu: Certyfikat bezpieczeństwa statku towarowego (Cargo ship safety certificate) Opis: Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt